Umytsyzlygyñ içinde umyt berÿän Rebimiz Hudaÿa šükürler bolsun!

Umytsyzlygyñ içinde umyt berÿän Rebimiz Hudaÿa šükürler bolsun! Mukaddes ÿazgylarda Hudaÿyñ hemiše yzygiderli özüne bil baglaÿanlara her bir kynçylygynyñ içinde hem olara ćykalga berišini görÿäris. Šeÿle ÿagdaÿy göz öñune getirip görüñ: bir kesilen agajyñ gurap barÿan töññesi. Bu gury töññeden Read More …

Üç Myhman

Üç Myhman (Töwratdan alyndy) Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi. 2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Read More …

ÝEDI ÄDIM

  SIZIŇ BU GÜN ýa-da SOŇRA ETJEK ÝEDI ÄDIMLERIŇIZ Satyjylar harydyň basym geçmegi üçin alyjylara ýygy-ýygydan aýratyn teklipleri edýärler. Isa Mesih hem edil şol satyjylar ýaly teklip edýär. Hemmeleriň ýa ölmezinden öň ýa-da şondan soň, edip biläýjek ýedi ädimleri bardyr. Read More …

HUDAÝYŇ KALENDARY

HUDAÝYŇ  KALENDARY   Eger men: “Hudaýyň kalendary nämekä?” diýip sorasam, onda biz ony ýyllara, aýlara, hepdelere, günlere, sagatlara we minutlara bölüşdirip başlardyk. Hudaýyň kalendary nähilikä? Eýýäm bolup geçen zatlaryň hemmesini ebedilik ýuwutdy, şonuň üçin ertirki gün Hudaýyňkydyr. Ýer ýüzündäkileriň hiç Read More …

HUDAÝA ORUN BERIŇ

HUDAÝA  ORUN  BERIŇ   “Eý, söýgüli doganlar, özüňiz öç alman, Hudaýyň gazabyna ýol beriň. Çünki: <<Reb diýýär: Öç Meniňkidir, öwezini Men bererin>>. <<Duşmanyň aç bolsa, ony naharla, suwsan bolsa gandyr, sebäbi muny etseň, onuň başyna közler guýarsyň>> diýip ýazylgydyr. Özüňi Read More …