ESASY BAŞLANGYÇ NOKADY—HAÇ

ESASY  BAŞLANGYÇ  NOKADY—HAÇ

 

 

MAZMUNY:

 

Giriş

 

1—nji bap

Haçyňy alyp, Meniň yzyma düş.

 

2-nji bap

Ýagdaýlar üçin ajaýyp

 

3-nji bap

Kimdir biri bilen gidendemi ýa-da bir zatdan geçendemi?

 

 

Giriş  

 

Adamyň başlangyç nokat sistemasy—bu onuň ähli bahalaryny esaslandyrýan goldaýjy strukturasydyr. Başlangyç nokat sistemasy pikirleri we çözgütleri esas bilen üpjün edýär. Özüňiziň başlangyç nokat sistemaňyz siziň deregiňize çözgüt çykarýar. Bu siziň standartyňyzdyr. Siziň başlangyç nokat sistemaňyz—bu özüňizsiňiz (Süleýmanyň pähimleri 23:7).

Bu kitabyň maksady, biziň pikirimizçe, Hudaýyň imanlylarda başlangyç nokat hökmünde görmek isleýän zadyny size görkezmekden ybaratdyr. Bu

a). Isanyň çakmak daşy hökmünde Öz nazaryny saklan zadydyr (Işaýa 50:7; Luka 9:51).

b). Onuň daşlaşyp bilmeýän zadydyr (Matta 16:23).

ç). Pawlusyň öwünýän zadydyr (Galatýalylar 6;14).

Dowamy  shu linke bas…

3 thoughts on “ESASY BAŞLANGYÇ NOKADY—HAÇ

  1. Men dushunemok. Siz Isan hakykatdanam gudratlydygyna ynanyaňyzmy? Ýewreýleriň tapan mistikasy. Türkmenbaşy biziň pygamberimiz. Biziň mukaddes kitabymyz RUHNAMA!!!!
    , Men dushunemok. Siz Isan hakykatdanam gudratlydygyna ynanyaňyzmy? Ýewreýleriň tapan mistikasy. Türkmenbaşy biziň pygamberimiz. Biziň mukaddes kitabymyz RUHNAMA!!!!

  2. Näme üçin pygamberleriň hemmesi ýewreý? Muhammet pygamberden galany? Sebäbi ýewreýler adamlary Hudaýyň adyndan gorkuzyp, mekirlik edip döretdiler. Adamdan pygamber, mukaddes bolmaýar. Diňe Alla gudratly! Günäni adamlar kesgitleýär. O dünýe diýen zat iki sany ýewreýiň neşe çekende gözüne görnen gallýusinasiýasy. Sudnyýden ýalan gürrüň. Men oturyp haýran galýanaý, şoň ýaly çaga geplerine bir topar nadanlar ynanýaram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *