One thought on “Suleymanyng Pahimleri 1-nji bap Audio yazgysy

  1. Näme üçin pygamberleriň hemmesi ýewreý? Muhammet pygamberden galany? Sebäbi ýewreýler adamlary Hudaýyň adyndan gorkuzyp, mekirlik edip döretdiler. Adamdan pygamber, mukaddes bolmaýar. Diňe Alla gudratly! Günäni adamlar kesgitleýär. O dünýe diýen zat iki sany ýewreýiň neşe çekende gözüne görnen gallýusinasiýasy. Sudnyýden ýalan gürrüň. Men oturyp haýran galýanaý, şoň ýaly çaga geplerine bir topar nadanlar ynanýaram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *