Video

Gadyrly ildeşler, bu bölümizde biz size Hudaýyň adamzat üçin bolan ajaýyp maksady, Mukaddes Ýazgylarda aýan eden wadalaryna esaslanan, wideo maglumatlary we mesihi imanlylaryň kalbyndan joşup çykýan aýdym-saz wideolaryny siziň dykgatyňyza hödürleýäris! Siz bular esasynda Hudaýyň siziň üçin bolan gutulyşyna düşünersiňiz we kalbyňyza kabul edip halas bolarsyňyz diýip umyt edýäris. Eger siz Isa Mesihi özüňiziň Halasgär we Rebbiňiz hökmünde kabul eden bolsaňyz onda bu wideolar arkaly imanyňyzda ruhlanyp berärsiňiz diýip umyt edýäris!

Isa Mesihiñ iñ soñky güni!

 

Isa Mesih hakyndaky hasabatlar!

“The Jesus Accounts” (Turkmen) from Kairos on Vimeo.

Perwerdigär Isa Mesih!

Rebbi tanan bagtlydyr!

Baky durmuš Isa Mesihdedir!

Isa Mesih Hudaÿyñ Sözidir!