“Sen Aýratyn”

“Sen Aýratyn” Wemmikler agaçdan ýasalan kiçijik adamjyklardy. Bu agaç adamjyklaryň hemmesi Eli atly agaç ussasy tarapyndan ýasalypdy. Eliniň ussahanasy depaň üstünde oba seredip durdy. Wemmikler dürli-dürlüdi. Käbiriniň uly burnly, käbiri uly gözlüdi, käbiri uzyn boýly, kabiri gysgady. Käbiri papakly, käbiri Read More …

HAKYKY DIKELIŞ TAGLYMATY

<HAKYKY  DIKELIŞ  TAGLYMATY “Onsoň Ýazgylara düşünmekleri üçin, olaryň aňlaryny açdy. Isa olara şeýle diýdi: «Şeýle ýazylgydyr: Mesih görgi görüp, ölenden üç günden soň direljekdir. Iýerusalimden başlap, bütin milletler günäleriň geçilmegi üçin, Onuň adyndan toba çagyryljakdyr. Siz bu zatlara şaýat bolarsyňyz” (Luka Read More …

Eden Gunang seni tapar

Eden günäň seni tapar “Bir gezek ölüp hem ondan soň hokum edilmek ynsanlaryň ýazgydynda nahili bar bolsa.” (Ewreýler 9:27) “Aldanmaň, Hudaý Özüni ýaňsyladýan däldir! Adam name ekse, şony orar.” (Galatýalylar 6:7) Tomus gijeleriniň birinde, Demirgazyk Amerikanyň giň sährasynda ýalňyz sygyr Read More …

Sen Aýratyn

“Sen Aýratyn” Wemmikler agaçdan ýasalan kiçijik adamjyklardy. Bu agaç adamjyklaryň hemmesi Eli atly agaç ussasy tarapyndan ýasalypdy. Eliniň ussahanasy depaň üstünde oba seredip durdy. Wemmikler dürli-dürlüdi. Käbiriniň uly burnly, käbiri uly gözlüdi, käbiri uzyn boýly, kabiri gysgady. Käbiri papakly, käbiri Read More …