Yazgylarda mashgala dinge bir erkek we bir ayal bilen bolan nikadadyr…

Bilshimiz yaly bu gunki gun gunaden doly bolan dunyade Hudayyng doreden “maashgala baradaky” prinsiplerine zyyan yetirilmage chemeleshilyar. Birwagtlar Mukaddes Yazgylar jemgyyetining esasy bolan bolsada, hudaysyzlaryng, imansyzlaryng kopelmegi bilen we syyasata bolan tasiri bilen ol osen dowletlering kopusinde “sekularizm” dushunjesi osup, Read More …

Halasgar Mesihing dunya girip gelmegi!

Salam gadyrdan ildeshlerim! Mahriban doganlarym! Sizing hemmangizi bu gunki  Halasgar Isa Mesihing doglan guni bilen gutlayaryn! Sizing her biringize we mashgala ojagyngyza Rebbimizing bereketlerini, parahatchylygyny, shatlygyny oz adymdan, mashgalamyng adyndan we butin imanly doganlarymyng adyndan arzuw edyarin! Gechen gepleshigimizde Mesihing Read More …