“Dilan alar, agtaran tapar, gapy kakana achylar.” Matta 7:8

Dilan alar, agtaran tapar, gapy kakana achylar.” Matta 7:8

Bir wagtlar bir adam Hudaya sheyle diyip yuzlenmage milt edip bilipdir: “Musa pygambere “yanyan chalyny” yakyp Ozungi ayan edishing yaly, alow bilen bir chalyny yak, men Sening yzynga dusheyin. Yeshuwa pygambere “galany” yykyshyng yaly manga hem bir diwary yykyp gorkez men sening uchin goresheyin.

Sheydip, ol adam garashyp bir “chalynyng” yanynda durup, bir diwaryng golayynda oturyp Hudayyng onga geplemegine garashypdyr.

Huday bolsa ol adamy eshidipdir we jogap beripdir. Ol alowy bir agaja yada chalyng ustune inderman, Ozune iman edenlering kalbyna alow yaly ynamy beripdir. Kerpichden bolan bir diwary ashak yykman, ynsan kalbyndaky guna diwaryny yykyp yumurypdyr.

Sheydip, Huday ol adamyng jogabyna garashypdyr, dowamly yene-de garashypdyr…

Emma ol adam ynsanlaryng kalbyndaky iman alowyna seretman chalynyng yanmagyna garashdy, adamlaryng tazelenen durmushyna dalde, kerpichli diwaryng yykylmagyna garashyardy. Sheydip hem oz yanyndan, Huday hich bir ish etmedi diyip hasaplapdy. Songunda bolsa Hudaya yuzlenip, “Huday sen guyjungi yitirdingmi?” diydi.

Huday bolsa onga seredip, “Sen eshitmegingi yitirdingmi?” diydi.

One thought on ““Dilan alar, agtaran tapar, gapy kakana achylar.” Matta 7:8

  1. dogry yazylan kopler hemıshe karashady ,menem bırvagtlar karashatym . song hudayy tapdym indi uje uveren men ozume hudayyngam menıng yanymdalygyna. spasıba bylo ochen ınteresna . mne ponravılas!!!!!!!!1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *