Birahat Yürek

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Poem/Birahat yurek(poem).mp3] BIRAHAT ÝÜREK Näme üçin aglaýaň gussaly ýürek. Sag-aman öreniňe begenmä derek Durmuş girdabyna berk düşen bolsaň, Hudaýyň öňünde dyza çökmegiň gerek. Bu dünýäň gerdişine özüň oýnadyp, Baýlygyň yzynda gezdiň ganat galgadyp, Duzaga düşeňde galdyň aňňalyp, Çykalgany Rebden tapmagyň Read More …

Dogrulyk Ýoly 47

Bu sahypada siz biziň “Dogrulyk Ýoly” atly radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Bu radio gepleşikleri radio üsti bilen hem Türkmenistanyň her bir künjeginde hem diňläp bilersiňiz. Ine şu aşakdaky wagtlarda we tolkunlarda siz biziň radio eşitdirmelerimizi diňläp bilersiňiz: Her gije sagt Read More …

Isa Mesihiň dogulyşy mynasybetli baýramçylyk gutlaglary!

Salam gadyrly ildeşler!   Köpümiziň bilşimiz ýaly dünýäniň dürli künjeklerinde  köp milletler birnäçe günlerden uly baýramçylyk belläp geçýärler, bu baýramçylygyň orsçada ýörgünli ady “Rojdestwo Hrista” iňlis dilinde bolsa “Christmas” türkmençe göni terjime edilende bolsa “Isa Mesihiň Dogulyşy” baýramçylygy diýip atlandyrylýar! Read More …