Iýerusalimde “Golgot düzlüginde” Isa Mesihiň ezýeti…

Ertesi gün Ýahýa özüne tarap gelýän Isany görüp: “Ine, Şu dünýäniň günäsini Öz üstüne alan Hudaýyň Guzusydyr” diýdi….Günälere ölüp, dogrulykda ýaşamagymyz üçin, Ol biziň günälerimizi Öz bedeninde haça äkitdi. Siz Onuň ýaralary arkaly şypa tapdyňyz…” Injil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *