Isa Mesih yada Muhammet? Debate

Bu video-da Isa Mesihing taglymatyny we yslamy owrenen apologetikler tarapyndan yslam baradaky hakykatlary ayan edyar. Bu ashakdaky gorkeziljek videoda,
nadip musulmanlaryng bir Hudaya biz ynanyarys yone Isa ynanyanlar Ata Huday, Hudayyng Sozune we Mukaddese ynanyarlar diyyarlerd. Ozlerining ynamynyng esasy bolan Kuranda bolsa Allah we Allahyng Ruhynyng ayrydygy baradaky ayatlary ret edyandiklerini subut edyarler. Mundan bashgada bu yerde, nadip musulmanlar Allaha bolan ynama Muhammeting adyny goshup ybadat edishleri barada hakykatlary beyan edyarler!
Gynansak-da bu video English dilinde, yone gelejekde Turkmen diline dublyaj etmek umydyndadyrys.

Isa Mesih yada Muhammet

http://abnsat.com/webcasts/beta.php?channel=jesus-or-muhammad

14 thoughts on “Isa Mesih yada Muhammet? Debate

 1. Yakyn gelejekde, mumkin boldugyndan bar bolan kabir inglis dilindaki maglumatlary hem Turkmen dilinde goymaga chalysharys! Bu wagt bolsa size Rebbimizdaki bereketleri arzuw edyaris we hak imanda abatlanyp osmegi we berkleshmegi dileg edyaris!

 2. Siz ozunizin haysi Injile inanmalidygyny ayidyn o Injil iyip hasap edyan kitabynyz yuzler4e gornushi bar olarin haysina inanmali?

 3. Name ucin meni yazan teswirimi pozyaniz? Siz beydip oz dininizzi ha4ana 4inli dogry diyip ozunizi aldarsynyz? siz mana Injili berin men okayin yone o Injilin yuzler4e egzompilyary bar da men olaryn haysiny okap inanayi?
  Siz nama WAHHABIMI??? siz turkmen adamlariny yoldan 4ikaryaniz haramzadalar sizi 6 oddela ayitmali siz gaty howuply onunizi almasalar siz erte birgun bombada yari bashlarsynyz!

 4. Salam gadyrdan ildeshim!

  Bizing websaytymyza myhman bolanyng uchin kop sagbol!
  Injiling dinge bir gornushi bar, ol hem 4 shayat tarapyndan yazga gechirildi. Injiling yuzlerche gornushi hich hachan hem bolmandyr shu wagt hem yok. Eger sende 100 gornushli Injil bolsa munga delil getiray.
  Delil getirip bilmeseng, yalan zatlara ynanyp yorme!
  Sanga Rebbimizdaki hakykatlaryng ayan bolmagyny dileg edip,
  Admin

 5. GADYRLY SAYIDYN ADMNISTRASIYASI!!! Pygamber aydan zadiny edip bilmese pygamberda.ey Azashan insanlar menin size 1 soragym bar sizin mukaddes yazgynyz yalnishmy sizin pikiriniz4e ya Isa A.S. pygamber dal? mukaddes yazgynyzda Isa ayityar Israilin ogullary men yerde olenimden son 3 gije hem de 3 gundiz bolaryn son direlerin we yerde bolmaryn diyyar! emme 5-nji gun gi4lik haja 4uylenyar olyar son sho gun gomyarler 5-nji gunden 6-njy gune ge4yan gije son gundiz 6-jy gunden Woskriseniya ge4yan gije sonam irdenjik baryp goryarler welin Isa yok o nahili bolyar 2 gije 1 gundiz Isa Ayidanda beyle ayitmady. Indi sizin pikiriniz4e Mukaddes Yazgynyz 4yn dalmi ya Isa???

 6. GADYRLY SAYIDYN ADMNISTRASIYASI we KRISTIANLAR!!! Pygamber aydan zadiny edip bilmese pygamberdal.ey Azashan insanlar menin size 1 soragym bar sizin mukaddes yazgynyz yalnishmy sizin pikiriniz4e ya Isa A.S. pygamber dal? mukaddes yazgynyzda Isa ayityar Israilin ogullary men yerde olenimden son 3 gije hem de 3 gundiz bolaryn son direlerin we yerde bolmaryn diyyar! emme 5-nji gun gi4lik haja 4uylenyar olyar son sho gun gomyarler 5-nji gunden 6-njy gune ge4yan gije son gundiz 6-jy gunden Woskriseniya ge4yan gije sonam irdenjik baryp goryarler welin Isa yok o nahili bolyar 2 gije 1 gundiz Isa Ayidanda beyle ayitmady. Indi sizin pikiriniz4e Mukaddes Yazgynyz 4yn dalmi ya Isa???

 7. Gadyrdan Ahmet,

  Gelip oz pikiring bilen paylashyandygyng uchin sagbol! Elbetde pygamber yada Hudaydan bolan Biri hokman aydanlaryny berjay edyandir. Isa Mesih Rebbimiz we Halasgarimiz hem yerde Ynsan keshbinde yashanda hem aydanlarynyng baryny berjay etdi. Mukaddes Yazgylar owrenilende, shol dowrung dilining duzgunleri esasynda we medeniyetde yorgunli bolan zatlary owrenmek esasynda owrenmeli bolyar. Chunki Mukaddes Yazgylary yazga gechiren ynsanlar shol dowurdaki yorgunli sozleri we shol sozlering manysyny ulanypdyrlar. Bu sebapden hem Isa Mesihing “uch gije gundiz” diyen sozi uch guni anglatyar. Hokman suratda bizing bu gunki gun 24 sagatdan ybarat bolan bir guni hokman oz ichine almagy gerek dal. Mysal uchin bizde hem koplench dush gelyan sozler bar: “pylan bay yada han uch gije gundiz toy berdi…” diyilyar. Elbetde toyung dowamylygy uch gije we gundizing ahli sagatlarynda bolmayar, yone shonda hem bu termin ulanylyar. Munga hem mengzeshlikde, Isa Mesihing adamzady gutulyshy uchin olup direlenden songra uchunji guni direldi. Isa Mesih dingebir yerde ozuning oljegi we direljegi barada aytman bu barada birnache gezek aytdy. Sening getiren mysalyng yagny ayatyng Matta 12 bapda dush gelip, Isa Mesih ozuning olumini Yunus pygambering balygyng ichinde bolushy bilen dengeshdirip aydypdy. Yone mundan song hem Isa Mesihin Matta 16 bapda hem Ozuning olup direljekdigini aydyp, uchunji guni direlerin diydi. Isa Mesih ongunden aydyshy yaly uchunji guni olumden direldi! Bu tayda Isa Mesihing olumden direlendigidir!

 8. Ai Azashan komek etjek bolyan barka dinleda ADAMLARAM sho chuka akitmede 12 bapda ayidyara 3 gije 3 gundiz diyip sen shony subut et 3 gun diydi diyip yikdyn. Mana 12 bapda ayidaniny dushundir ya oyun edip ayidypdyrmy ony ha???

 9. Gadyrdan adamlar we gadyrdan dal adamlar siz shu linkdaky videolar sizin soragynyza jogap bolar. Ozunizi aldaman Hakykaty biljek bolsany zseredin gorukman!

  islam-video.ru/video/ahmad_didat.html
  islam-video.ru/video/disput.html

 10. Salam Maksat, hakykaty gozlan ynsanlar Yol, Hakykat we Yashayysh bolan Isa Mesihde ahli soraglaryna jogap tapyarlar. Sening getiren videolaryng hich haysy hem hakykata esaslanmayar. Deedatyng debatelerindaki getiryan nadogry dushundirmelerining hemmesine hem jogap berilen, tohmet atyp, Hudayyng Yazgylarynyng ustunden gulmage chalyshan we olary dolulygynda, kontekstinde dushundirman ozuche dushundiren Ahmet Deedatyng sonkgy yagday gaty erbet gutarmaly boldy. Birnache alymlar tarapyndan onga duydurysh berilse hem toba etman, edenini edip yashany uchin Hudayyng jezasyny chekmeli bolmaga chemeli. Ol durmushynyng songunda dilden hem ayakdan galyp gozgyny yagdayda dunyaden otmeli boldy. Emma Hak Bolana sheyle tohmet atmak bilen onung yerdaki durmushyndan olumden songky durmushy has hem elhenchdir! Chunki Isa Mesihi ret edenlere Hudayyng hokumi garashyandyr! Emma Ony Halasgari hokmunde kabul edenlere bolsa baky yashayysh, hokumden gutulysh berilendir!

 11. Ai goya. sen Ahmet Deedatyng getiryan soraglaryna hili jogap berip bilyarsin? 12 bapda gelende 3 gije 3 dundizden son direlerin diyip ISA ayityar diyi yazyk sonam ISA A.S. aldavchy yali edip gorkezyaniza siz haramlar 3 gije 3 gundiz 4ydaman ga4yp gidenyali. Name Ahmet Deedatyng Sizin huday diyyaninizin ustunden gulip sholar yali bolandyr oyudyanizmi akmak her bir zadyn ylymy dushundirilishi bar Sonam ony yenijip 4uye kekyanlar gul yali yahsap arkayin olyarler Hakykady gozlap Subut edyanem bir gudrada du4ar bolyar kellani ishlet siyip sy4yp adamlar yali sonam adamlara ozuni yenishdiryandenem bir huday bolarymy!

 12. Ahmet Deedat sening mugalymyng bolsa onda habardar bol chunki ol seni aldap nire alyp baryanyny ozi bilman bu dunyaden gechip gitdi!? Isa Mesih Mattanyng 12 babynda Ozuning olup songra dilreljekdigi barada Yunus pygambering uly balygyng ichinde uch gije-gundiz bolshy bilen dengeshdirip gurrung berdi. Yehudy dilinde bizde hem yagny Turkmen dilinde hem dush gelishi yaly “uch gije-gundiz yada uch gun” diyen soz doly manyda sagatma sagat uch gije gundiz birzat bolup gechmese hem aydylyan termindir. Bu sebapden, Isa Mesih gelip 16 bapda “uchunji guni olumden direljekdigini” aytdy. Isa Mesih hakykatdan hem uchunji guni direldi, bu bolsa ing wajyp zatdyr. Yone gynansakda yslam Isa Mesihi yalanchy etmage chalyshyar we Hudayy yalanchy etmage chalyshyar, chunki Kuran boyunhca “Isa Mesih olmandir hem, hachada chuylenmandir, direlmandir hem…” Bu bolsa churt kesik yalan bolan taglymatdyr we sheytanyng adamlary aldap yzy bilen goni dowzaha akidishidir. Chunki Injilde Isa Mesihing adamzady gutulysha yetirmek uchin olendigi, jaylanandygy we uchunji guni direlendigi ing wajyp taglymatdyr we ine shularda hem adamzadyng sheytanyng guyjunden halas bolmagyng ozeni yatandyr! Chunki Injilde Isa Mesih hachda olmek bilen “sheytany we olumi yengdi” diyip aydylyar. Sheytan bolsa Musulmanlara Kurany berip olary bu hakykatdan bilimsiz galmagyny isleyar!

 13. Allahyn naleti bolsun Kur`an sheytanynky diyene! Isa Allahyn Salamy bolsun. Sheytan entak bar bolsa senin hudayin (Isa dal) ony nadip yenyar? ol hem oz yaradan zadyna aldanyp bilyarmi? 3 gije 3 gundiz nahili dushunjek gonu dushunmesen Huday kemsiz bolyar haysi dilden ge4irenindede sho manyda bolyar adamlary bulashdyrma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *