Jomartlyk…sahylyk…eli-açyklyk…

Җомартлык

Җомартлык бу Туркмен сөзидир, эмма ил арасында бу сөз көп бир уланылмаяр. Бизиң үчин бу сөз бир нәтаныш сөз ялыдыр. Биз көпленч эли ачык, сахы дийен сөзлери уланярыс. Җомартлык хем эдил эли- ачыклык, сахылык ялыдыр. Җомарт адам хемише адамлара көмек эдйән, бар задыны башгалар билен пайлашян, адамлары болдан сылаглаян адамдыр. Биз ики хили адамлара душ гелйәрис. Эли ачык, җомарт я-да гысганч , ачгөз ве бахыл адамлар. Мукаддес китап бу ики хили адамлар барада хем гүррүң берйәр. Гелиң илки билен Инҗилде Ресулларың ишлери китабына середелиң.

Ресулларың ишлери 20:35. Исаның Өзи бермек алмакдан багтлыдыр диййәр.Исаның бу айдан Сөзлери биз адамларың пикир эдишимизе гапма- гаршы гелйәр. Адамлар алмак бермекден баглыдыр дийип дүшүнйәрлер. Эмма адамларың дурмышына үнс берсең Исаның айдан Сөзлери хакыкат болуп чыкяр. Адам гиҗе-гүндиз ишләп, харсы дүнйә ковуп яшасада, ене доймазлык эдйәр. Нәче газанса-да болды дийип шүкүр этмейәр. Нәче мал-мүлки, байлыгы болса-да ене-де болсун диййәр. Бу ачгөзликдир. Адам мал-мүлк билен, байлык билен, умуман айтсак алмак билен багтлы болмаяр. Дүнйәде иң багтсыз адамлар шүкүр эдип билмейән, ачгөзлик эдйән бай адамлардыр. Көплеч шейле адамларың машгаласында улы проблемалар боляр ве олар өз җанларына каст эдйәр. Онда байлык бу эрбет затмы? Ёк байлык бу эрбетлик дәл. Гысганчлык, ачгөзлик – бу ербетликдир, Худайың гөз өңүнде гүнәдир. Җомартлык эдйән, эли ачык бай адамлар гаты көпдир. Олар эдил Исаның айдан сөзлеринден угур алып яшаярлар. Исаның Сөзлери хакыкат – бермек алмакдан багтлыдыр. Бермегиң багтлыдыгына дүшүнмек кындыр, оны сөз билен дүшүндирип хем болмаяндыр. Муңа дүшүнмек үчин метечлик чекйән кимдир бирине бир затлар берип гөрмели. Шонда ол адамың шатлыгыны гөреңде Иса айдан Сөзлерине дүшүнип болар.

Сүлейман пыгамбер иң акылдар адамларың бири болупдыр. Ол җомартлык барада шейле диййәр. Сүлеманың тымсаллары 19:6, “ Җомардың йүзүни көп адам күйсейәр, хеммелер беримли адамың достудыр.” Бу Сөзлер дири сөзлердир. Биз бу сөзлериң хакыкатдыгыны гүнделик дурмушымызда гөрйәрис. Беримли адамың хемише досты көпдир. Бейле адамлар хич хачан ялңыз галмаярлар. Шейле хем беримли адам хич хачан гарып, ёксыз хем болмаяр. Ене-де Сүлейман пыгамбер 19:17. “Гарыба хайпы гелйән, Худая карз берйәндир, Реб болса оңа өвезини долар” dиййәр. Адам нәче эли ачык болса, шончада Худай оңа өвезини долдырар. Бейле адам хич хачан гарып болмаз. Адамлар гызганчлык билен бай болмак ислейәрлер. Адам нәче гыcганч болса ене гарыплыга дучар боляр. Бу маңа Кемине шахырың язан гошгысыны ятладяр:

Иймесем ,ичмесем хем гүнүм өтмез.

Бүренип ятмага мыдарым чатмаз.

Гүнде мүң ере ковсам бай ере етмез

Гелип дүшер хатар-хатар гарыплык.

Ене- де Сүлейман пыгамбер 21:26, Бири гүнузын алмак хөвесиндедир, догры адам болса берйәндир, гайгырян дәлдир” Гадырлы дост Сен ёкарда айдылан ики хили адамларыň хайсына дегишли? Сен өз дурмушыңда хайсы ёлы сайламак ислейәң. Җомартлык, эли ачыклыгымы я-да гыcганчлык, ачгөзлигиmi? Гычганчлыгың соңы гарыплыкдыр. Җомартлыгың соңы боллук, байлыкдыр. Адам немә эксе шоны хем орар.

Көп адамлар өз гысганчлыгыны гизлеҗек болуп мен тыгшытлы диййәрлер. Хава адам пулыны задыны тыгшытлы уланмалы. Эмма тыгшытлылык бу гысганч болмагы аңлатмаяр. Мен тыгшытлы дийип мәтеҗи гөренде, сoвулып гечмели дәл. Соң hem бирине берип билҗек задыңы тыгшытламалы дәл. Мукаддес китапда бу барада ачык язылан.

Гелиң 2 Коринтослылара ясылан хатың 9,6-12.

Шоны билиң аз экен аз орар, көп экен көп өрар. Тукатлык я меҗбурлык билен дәл-де, хер ким өз гөвнүнден чыкараныны берсин. Себәби Худай бегенч билен берйәни сөййәндир. Хемише хеме задыңыз етерлик болуп, хер ягшы ише бол мүмкүнчилигиңиз болар ялы, Худай сизе хер ныгматы болдан бермеги башаряндыр. Шонуң ялы хем пайлап гарыплара берди. Онуң догрулыгы бакы галар дийип язылгыдыр. Экйәне тохум, иймәге чөрек берйән Худай экениңизи хем болалдып артдырар, догрулыгыңызың хасылыны өсдүрер. Сиз хер хили җомартлык этмек үчин, хемме зада баярсыңыз. Бу-да биз аркалы Худая шүкүрлер дөредер. Чүнки бу хызматы ерине етирмек, диңе мукаддеслериң етмезини долдурман, эйсем Худая эдилйән шүкүрлери хем көпелдер.

Бу аятлара гөрә, хер ким нaче эксе, шонча-да орар. Кимдир бирине көмек эдениңизде хемише бегенч билен эдиң. Худай бизиң хер хили ягшы иш этмәге мүмкинчилигимиз болар ялы бизи болдан берекетлейәр. Худай бизи берекетлейән болса, мунуң бир себәби бу бизиң башга адамлара ягшылык этмегимиз үчиндир. Худайың Патшалыгы үчин экйән хер бир задымызың Худай болдан хасылыны берер ве бизиң догрулыгымызы артдырар. Бизиң көмек эден адамларымыз бизиң үчин Худая шүкүр эдерлер. Эгер бизиң чагаларымызың эден ягшылыгы үчин, кимдир бири бизе миннетдарлык билдирсе бу нәхили шатлык. Биз шейле чагалары дүнйә индирендигимиз үчин өзүмизи багтлы дуярыс. Худай хем эдил шейле, бизиң ягшылыгымыз үчин кимдир бири Худая шүкүрлер айтса, Ол бизи яраданына гаты бегенер! Гой Худай сизи берекетлесин!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *