“Ýumurtga daş bilen göreşip bilmez…”

“Ýumurtga daş bilen göreşip bilmez…”

Kabir musulman ildeşlerimiziň “Hosh Habar” mowzukda salgylanan adamy bolan Deedatyň Isa Mesih we Oňa bolan iman taglymatyna garşy ýazanlaryna jogap hökmünde aýdylan we subut edilen faktlar barada makalalar barada aýdyp geçmegi makul bildim. Bu makalalar Deedatyň nädogry zatlary aýdyp, köplenç Mukaddes Ýazgylardaky ýazgylary özüçe düşündirip kontekstden daşarda ulanýandygyny görüp bolýar. Logika bilen pikirlenýan we açyk kalbyndan hakykaty gözleýän biri Hudaýyň hakykatyna düşünip biler!

Bu makalalar Iňlis dilinde bolup, Türkmen diline heniz terjime edilmedikdir, mümkin boldugyndan ýakyn geljekde olaryň terjimelerini siziň dykgatyňyza ýetirjek bolaryn. Häzirlikçe bolsa Iňlis dilini bilýän ildeşlerimiz olar bilen tanyşyp biler.

Ýene-de bir zady şu taýda belläp geçmekçi, ýagny Hudaýyň hakykatyna, Isa Mesihine dil ýetirip Oňa garşy göreşiji bolanlara Hudaýyň jezasynyň bardygy, Deedatyň durmuş mysalynda görüp bolýar. Bu ýagdaý bolsa, Hudaýyň Sözüne garşy geplemekde habardar bolmaklygy bize ýatladýar!

Bu jogaby Iňlis dilinde okamak isleseňiz aşakdaky linke basyň:

http://www.answering-islam.org/Gilchrist/crucifixion.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *