Towşana -dogduk depe…

Tmolympiad websaýtynda, dogulyp önüp-ösen ýeriňi küýsemek baradaky gürrüňe bir ildeşimiziň ruhy garaýyş bilen jogabyny we Magtymguly şahyrmyzyň bu tema degişli goşgusyny şu taýda ildeşlerimiziň okap tanyşmagy üçin goýmak isledik.

Magtymguly şahyrymyzyň “Yzlamaýan bolarmy” goşgysy

Bir käkilik aldyrsa körpe balasyn,

Saýraý-saýraý, yzlamaýan bolarmy?

Bir bilbil ýitirse gyzyl lälesin,

Hasratyndan sözlemeýen bolarmy?

 

Kürresi elinden gitse eşegiň,

Telmirip tört ýana gözlär uşagyn,

Akmaýa aldyrsa elden köşegin,

Bagryn bozup, bozlamaýan bolarmy?

 

Bala sesin diňlär, asyp gulagyn,

Döke-döke göz ýaşynyň bulagyn,

Ak jeren aldyrsa elden owlagyn,

Mäleý-mäleý gözlemeýen bolarmy?

 

Agsagyň elinden alsaň agajyn,

Ýaman derde düşer, tapmaz alajyn,

Bir güýçli duşmana duşsa mekejin,

Jojugyny gizlemeýen bolarmy?

 

Aýralyga adam ogly neýlesin?

Kim galar, görmeýen ajal hilesin?

Magtymguly, haýwan bilse balasyn,

Ynsan bagryn duzlamaýan bolarmy?

 

Adamyň öz dogulyp ýaşan ýerlerini küýsemek bu ynsana berilen zatmyka diýýän, ylaýtada hemişe bir ýerde oturymly bolan halk üçin has hem güýçli duýgy! Emma şol bir hatarda, dogdyk depäňde wagtyň bolsa başga bir ýerlere gitmek küýsegi hem adamda bar bolýan zat, bu bolsa ynsanyň içindäki boşlugyň hiç bir zat bilen dolup bilmeýändiginden we ruhymyzyň bolandygy üçin ruhy mekany, ýagny Hudaýyň ýanyndaky öýi küýseýänligindenmikä diýip düşünýän! Bu sebäpden biz tä baky öýümize barýançak bizde beýle küýsemeklik bolar! Bu dünýäde bolsa dogry we manyly ýaşamak üçin bolsa bize hakykata bolan iman gerek! Mukaddes Ýazgylarda şeýle sözler bar, ýagny bizden öň ýaşap geçen iman gahrymanlary Habyl, Hanok, Nuh, Ybraýym, Yshak, Yakyp,Sara we başgada kän gahrymanlar barada aýdyp söňunda hem olar hakynda şeýle diýýär: “Bu adamlaryň bary ölýänçe imandan dänmedi. Wada edilenlere gowuşman, olary uzakdan görüp, hoş garşylap, özleriniň ýer ýüzünde ýat hem mysapyrdyklaryny boýun aldylar. Beýle gepleýänlr özleriniň bir watan agtarýandygyny açyk görkezýärler. Aslynda olar çykyp gaýdan ýurtlaryny ýatlaýan bolsalar, onda yzlaryna dönmäge pursatlary bolardy. Emma olar has gowusyny, ýagny asmandaky watany arzuwlaýardylar. Şonuň üçin hem Hudaý Özüni olaryň Hudaýy diýip atlandyrmakdan utanmaýar. Çünki olar üçin bir şäher taýarlady!”
Iň esasy sorag: biz şol Hudaýy tanaýarysmy we Onuň döreden şäherine girip biljegimize bolan iman bizde barmy?
Çünki biz nirede ýaşasak hem, nähili ýaşasak hem bir güni bu wagtlaýyn dünýäden gitmelidiris we bakyýetde -iki ýeriň-birinde -ýa dowzahda -ýada Hudaýyň şäheri bolan -jennetde boljakdyrys?! Biziň ruhymyzyň küýseýäni hem şol baky öý!
Her biriňize şol Hudaýyň baky şäherine bolan ýoly tapmaga we düşünmäge we ol ýola iman edip Hudaýyň şäherinde her biriňiz bilen görüşmegi arzuw edýärin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *