Bu gün üçin Pozitiw Pikir

Bu Gün Üçin Pozitiw Pikir

Hakykaty Sözlemek

 

Positiw Pikir

      Eger sen hemişe hakykaty sözleseň, onda saňa gowy ýatkeşlik gerek bolmaz

 

Mukaddes Kitap

 

        “Öňki ýaradylyşy erbet işleri bilen bile egniňizden çykaryp, Ýaradanyň keşbine görä, Hudaýy tanamagyňyz üçin, täzelenen täze ýaradylyşy geýnenligiňiz sebäpli, biri-biriňize ýalan söz aýtmaň.” Koleseliler 3:9-10

 

Dileg

      Gadyrdan Rebbim, her bir sözüm we ýerine ýetirýan zadymda dogruçyl we ynamly bolmaga ýardam ber maňa! Seniň Ýagtylygyňa dünýä ýaýmagym üçin dogry bolany ýerine ýetirmäge maňa güýç we batyrlyk ber! Omyn.

 

Bu pozitiw pikir baradaky okanlarymy men gündelik durmyşymda nähili ulanyp bilerin?

 

 

Bu günki bu taýda okanlarym maňa gowy adam bolmaga nähili kömek eder?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *