Bu gün üçin pozitiw pikir (4)

Bu gün üçin pozitiw pikir (4)

Alada Etme

Pozitiw Pikir

Biziň gaýgy edýän köp zatlarymyz soňy bilen hiç haçan ýerine ýetmeýär. Gaýgy iş bitirmez.

Mukaddes Ýazgy

“Hiç zadyň aladasyny etmän, her zatda dilegleriňizi doga we ýalbarma arkaly şükür bilen Hudaýa bildiriň. Her hili düşünjeden ýokary bolan Hudaýyň parahatçylygy Mesih Isada siziň ýüregiňizi, pikirleriňizi gorar.” (Filipililer 4:6-7)

Doga (Hudaý bilen gepleşmek)

Göklerdäki Hudaýym, sen hiç haçan irkilmeýäň we uklamaýaň . Sen biziň näme mätäçdigimizi bilýärsiň. Biz ähli aladalarymyzy Saňa berip bilýändigimiz üçin minnetdar. Biz Saňa doly umyt baglap bilýäris! Ähli alkyşlar we öwgüler Saňa bolsun! Omyn

Bu gün üçin bolan bu pikir meniň gündelik durmuşyma nähili täsir edýär?

Bu gün üçin bolan bu pikir meni nädip gowy adam eder?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *