Bu gün üçin pozitiw pikir (3)

Bu gün üçin pozitiw pikir (3)

Saýlaw Seniňki

Pozitiw Pikir

Mumkinçilik däl-de, saýlaw biziň ykbalymyzy anyklar.

Mukaddes Ýazgy

“Bu gün kime gulluk etjekdigiňizi saýlaň. Emma men we meniň maşgalam Reb Hudaýa gulluk ederis.”(Ýeşuwa pygamber 24:15)

Doga (Hudaý bilen gepleşmek)

Seni birinji orunda goýmagy saýlamaga ýardam et Rebbim, çünki Sen meniň gaýam we halasgärimsiň. Senden başga hiç kimden ýardam gelmez maňa. Sen meniň ähli ýollarymy Yol, Hakykat we Ýaşaýyş bolan Isa Mesih arkaly alyp barýandygyňa düşünmäge kömek ber. Omyn

Bu gün üçin bolan bu pikir meniň gündelik durmuşyma nähili täsir edýär?

Bu gün üçin bolan bu pikir meni nädip gowy adam eder?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *