Gökdäki Öýüm!

Gökdäki Öýüm!

Gökdäki öýüm isaň ýanynda,

Ol ýerde täze durmuş bolar.

Garyndaş, dostlar hemmämiz bile,

Alkyş aýdaryrs Atamyza.

Gaýtalama:

Gökdäki öýüm meniň islegim,

Baky ýaşaryn men ol erde.

//Hudaýa baky alkyş aýdaryn,

Erdäki durmyşym geçende.//

Şatlykly bolar ol baky öýde,

Hälasgärimi görerin men.

Günäler üçin Golgofda ölüp,

Hudaý tarap ýol görkezdi.

Agy, gözýaşlar indi, gerek däl!

Hudaýa alkyş aýdarys biz.

Unudarys aýralyk – keseli,

Hudaýa alkyş aýdarys biz!

Diňläp hakykata göz ýetiriň!

[audio:https://turkmenhh.org/audio/song/Oyum.mp3] Gökdäki Öýüm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *