Kim Ol?

Ol KIM ?

HIMIÝADA, OL SUWY ŞERABA OWÜRDI

 BIOLOGIÝADA, OL ADATY DÄL BOLUP DOGULYPDY

FIZIKADA, OL GÖGE GALMAK BILEN BÜTIN DÜNÝÄ GÜÝJÜNDEN ÜSTÜN BOLDY

EKONOMIKADA, 5000 ADAMY IKI BALYK & 5 ÇÖREK BILEN DOÝURDY

MEDISINADA, EKEJE DERMAN ULANMAZDAN SYRKAWY SAGALTDY WE KÖRÜŇ GÖZÜNI AÇDY

TARYHDA, OL BAŞLANGYÇ WE SOŇ

HÄKIMÝETDE, OŇA AJAÝYP MASLAHATÇY, PARAHATLYGYŇ ŞASY DIÝILENDIR

DINDE, HIÇ KIM HUDAÝA MENSIZ BARYP BILMEZ DIÝDI

ŞEÝLELIKDE, KIM OL? OL ISA MESIHDIR!

OL ARKALY BIZ ÄHLI ZADA EÝE BOLÝARYS!

Taryhda Beýik bolan Isada hyzmatkärleri ýokdy, emma olar Oňa Reb diýdiler.

Diplomy ýokdy, sondada Oňa Mugallym diýdiler.

Onda hiç hili dermany ýokdy, şonda hem Oňa Şypagär diýdiler.

Onuň goşuny ýokdy, ýöne patyşalar, hökümdarlar Ondan gorkdylar.

Ol harby söweş alyp barmady, ýöne şondada dünýäni eňdi.

Ol hiç hili jeneýat etmedi, emma olar Ony haça çüýlediler.

Ol gabyrda jaýlandy, ýöne Ol direlip bu gun hem ýaşaýar.

Eger sen Hudaýa we Isa Mesihe iman edýan bolsaň sen bagtlysyň, Ol hakynda başgalara hem habar etir, emma sen Oňa iman getirmeseň onda Isa Mesihiň bu aýdan sözlerini ýatda sakla… “Kim Meni adamlar öňünde inkär etse, Men hem ony Göklerde Atamyň ýanynda inkär ederin”

5 thoughts on “Kim Ol?

  1. Diplomat at bilen shol website-de gatnashyan ildeshimizin olmandigini biz tassyklayarys. Ol bizin websitymyzy dolandyrmaga yardam edyar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *