Ýöne Bir Agaç Ussasy Däl

Biz size, Isa Alehsalamyň hakykat ýuzunde kimdigini ret edip gelen, ýöne haçanda Biribaryň hak sözüni öwrenende Isa Meishi kabul edip Onuň hakykatda Dünýäniň Halasgäridigini we her bir Oňa iman eden ynsana günälerden gutulyş we baky ýaşaýyş berjekdigini Hudaýyň Mukaddes Kitaplaryna esaslanyp subut edýän Joş Makdaueliň kitabyny size hödürleýäris. Bu kitap siziň uçhin gyzykly we ruhy gözleriňizi açyjy bir gural bolup size hyzmat eder diýip umyt edýäris! 

 josh-m.jpg

 Joş Makdauel mesihiler “aklyndan azaşandyrlar” diýip pikir etdi. Ol olary kemsidip, olaryň ynamyna garşy body. Emma, wagtyň geçmegi bilen, ol özüniň çekeleşiginiň uzaga çekme egini bildi. Joş kollejlerde, ýuniwersitetlerde özi ýaly ynamsyz, şubhelenýän adamlary çagyryp, çykyş edýärdi. Joş “Ýöne bir agaç ussasy däl” dien kitabyny özüniň durmuşyny uýtgeden şahsyet, Isa Mesihe gönükdirýär. Bu kitap Isanyň Hudaýlygyna, Onuň ölüp direlendigine, Onuň adamlalryň durmuşyndaky talaplaryna ynamsyzlyk edýän adamlar üçin nietlenendir.

Şu aşakdakylary basyp açmak bilen siz bu kitaby okap bilersiňiz:

Awtordan  Kitabyň mazmuny Isanyň beýle uýtgeşikligi nämede-kä? Hudaýmy, Aldawçymy ýa-da Akmak? Bu barada ylym näme diýip biler? Mukaddes Kitap: Oňa bil baglap bolarmy? Ýalan zat uçin kim ölüme gider? Öli Mesih kime gerek? Saul bilen bolan zatlar barada eşidipmidiňiz? Isa Mesih direldi! Hakykatdan hem, direldi! Bu erde kim hakyky Mesih? Kim Ol bolsa, erinden tursun! Başga hili ýol ýokmy, eýsem? Ol meniň durmuşymy uýtgetdi?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *