4 thoughts on “Turkmen Şahyrynyň Isa Mesih hakynda goşgysy

  1. goshgyny gowja shahyra yazdyrsangyz. bir hili kapyada, goşgy yazmagyng duzgunleride yok. soz tarapdan hem gaty garyp.

  2. Isa Mesih barada goshgy yok diyyan yok, musulmanlarda! Yone Isa Mesihi hakykatdan hem
    tanatyan goshgy yok!……..

  3. Isa Mesihi tanatyan goshgy musulman bolan Magtymgulyda bar! Magtymgulynyn goshgysyndaky maglumat bolsa Gurhandaky Isa Mesih baradaky ayatlara esaslanan. Gurhandaky ayatlar hem yuregini achyp seretsen, Isanyn ayratyndygyny, yagny yalkayjydygyny dushundiryar! Yone has original maglumaty bilmek islesen onda Injili okamaly we ona iman etmeli!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *