19 thoughts on “Halasgar Mesihing dogulan guni mynasybetli bayramchylykda esasy orun Isa Mesihe berilmegi baradaky aydym (English)

 1. name un saytyn yokarsynda tm dayzalar ya atlar halylary durya,bu sayt bn degishli yeri name,ayyryn polarynyzy goyyn,oz butlarynyzy goyyn,hach larynyzy goyun,turkmenin adyny zayalaman

 2. Yok, Hudayyng Hak Yazgylaryna esaslanan aydymlar erteki bolmaz! Sen ony erteki hasaplap bilersing yone bu bilen hakykat uytgewsiz galar!

 3. Atlar, halylar, dayzalar Turkmenlere degishlidir! Hudayyng Yazgylary hem Hak Huday hem Turkmenleri soyyar we olary bereketleyar we bereketlemek isleyar!

 4. hahaha osnon huday bashgalary soyenakmy,seng saytyn bn gabat gelyan yeri yoga,hudayyn bereketlemegi bn bu suratlamg dahyly name,saytyn turkmenchilik barada da dala,goy oz poplaryny,hachlaryny

 5. Salam dali oglan ildesh,
  Suratlaryng Turkmenlere degishlidigi we bizing gurrung beryan Hosh Habarymyzyng hem Turkmen ilimize degishlidir, chunki Huday Turkmen ilimi soyyar we olar uchin uly bir maksady bar!

  hormat bilen,
  admin

 6. ay geng galdyryanyzay meni gaty,name maksady barka hany aydyp berayinda,hudayyn tkmlere name maksady barka?

 7. Sen Hudayyng Hosh Habaryny okap owren song bilersing, Hudayyng maksadynyng namedigini! Hudayyng her bir adam uchin maksady, olaryng Ozi bilen yarashmagy we shahsy aragatnashykda bolup Onung doreden Yoluna iman arkaly boyun bolmagy we Hudayyng ajayyp gutulyshyna, rehimine we merhemetine eye bolmakdyr!

 8. Muslim aga hayysht , oz pikringi aydyp bilersing, islendik wagt, islendik yerde, yone normal formada gurleshelinglang.
  Salam admin. Ýogsada Hosh Habary okap öwren diýäňmi, näme üçin? ýogsada Ol HoshHabar yagny Injil Hudaýyň kitabymy???? Eger sen Injile Hudaýyň kitaby diýän bolsaň onda, ana şol pursat sen Oňa (Hudaýa) dil ýetirýäň.
  Ýogsada düşünemmok näme üçin şu hristianlar Hudaýy bir hili peseltýäler ya – da şek ýetirýäler. Mes: maksady bar, ya adamlary ýaradyp soň ony görüp ýüregi awady,
  ya ýaraşmak isleýär. Bu diýilýän sözler hakda pikir etseň hakykatdanam şek bolmagy ahmal diýen netije çykýar. Hudaý hakda pikirleri birhili erkin bolýar. Ýa Isa halasgär diýip iman balygy sebapli, Hudaýdan gorky azmy nämemi. Umuman aýdylan Hudaý hakda pikirlerini çekinip durmazdan arkaýyn aýtýarlar.

 9. Aleykum salam Sada ildesh! Hosh Habary okap owreneningde Hudayyng “Yoluna, Hakykatyna we Yashayshyny” tanarsyng we sholara eye bolarsyng. Injil bu Hudayyng Kitabydyr, yone beyleki kitaplardan tapawutlydyr, chunki shol Hudayyng Baky Sozi yere gelip Jan-Ten bolup yashady, ine bu sebapden Injil shol gokden inip gelen Sozung -Isa Mesihing doly beyanydyr! Bu sebapden Isa Mesihi owrenmek we tanamak bilen Hudayyng Sozune doly dushunip bolyar we shol Soz arkaly hem yashaysha we hakykata dushunip bolyar! Ine bu sebapden, kabir adamlar Injile dushunmejek bolyarlar, chunki Injil Isa Mesihing durmushy we Onung owredenleri bilen baglydyr, belki indi sen dushunersing. Men Hudaya dil yetiremok, men Hudayyng diyyanlerini kabul edyarin we olar esasynda imanymy guryan!
  Biz Mesihiler Hudayy peseldemizok, tersine Onung eden ishlerini kabul edip, Onung yoluny kabul edip Ony beygeldyaris! Eger Hudayyng diyyanlerine we eden ishine shubhe etmekde Huay peselyar. Bizing Huday bilen gatnashygymyz, Onung Ozuning upjun edenlerine iman edip has yakyn gatnashykdan ugur alandyr, yagny “ata-perzent” gatnashygy yaly gatnashygy Huday adamzat bilen isleyar bu sebapden hem Isa Mesihi yere iberdi. Huday hemishede adamzada tarap elini ilki Ozi uzadyar we bizing gutulmagymyz uchin we shol gatnashyga yetmegimiz uchin gerek bolan ahli zady etdi. Indi bolsa munga jogap hokmunde biz adim atmelidiris!
  Ine bular esasynda hem, bizde Hudaya bolan hormat we soygi bilen ony shahsy tanamak we ruhymyzda Ol bilen yakyn aragatnashyk bilen durmushymyzy gechiryaris. Bu gatnashgy bolmadyklar uchin bu bashgacha gorunip biler, yone Hudayy “hojayyn-gul” yaly gatnashykda tanamakdan, “ata-perzent” gatnashykda tanap yashamak has yokarydyr!

 10. Huday adamlar bilen sogushmedi, adamlar Huday bilen sogushdiler, chunki olar Onung erkine boyun bolmadylar! Sheydip olar Hudayyng baky jezasyna hokum edildiler. Yone Huday Oz yaradanlaryna ynamdar bolandygy uchin we olary soyup rehim edyandigi uchin yene-de elini ilki bolup Ozi olara uzatdy, yagny adamzadyng gutulmagy we shol yitiren gatnashgyny dikeltmegi uchin Ozi iman yoluny doretdi!
  Ine, sheydip Huday Towratdan bashlap Huday bu gutulysh yoluny ayan edip geldi we Isa Mesihi yollamak bilen bolsa shol wada eden kamil gutulyshyny upjun etdi! Indi bolsa, bize gunalerimiz uchin toba edip Hudayyng rehimi, merhemeti we soygusi bolan Isa Mesihe iman etmelidiris we janlarymyzyng gutulyshyna eye bolmalydyrys!

 11. Injiliň Hudaýdandygyna nähili deliliň bar?
  Ey dogrumy aýdaýaýyn aklym çatanok. Injili Hudaýdan diýýändiklerine. yo dost görnüp dura, awtory ynsan yzynam sanamak gerek däl. Oňsoňam Injil wahyýa esaslanmaýar.
  Eger Injil Hudaýyň kitaby bolsa onda , şübhe bolmalymy? Ýa beýleki (obyçny)kitaplar ýalak bolmaza how. Tapawutlary bolara. Ynsan ogluny mahsus bolmadyk zatlar bolmalydyra. Diňe iman bilen kabul etmek şert dälldirä. Akylam bu ýolda öz işini ýöretmelidirä.
  Ine alaly Kuran. hakykatdanam Hudaýa mahsuz alamatlary görmek we duýmak bolýar. HEmde hiç bir ynsanyň ýazyp bilmejek we hatda düşünip hem bimejek we dünýäniň içkiwe daşky, geçmiş we geljek, islendik ugurdan mugjyza ýeterlik bir kitaby taryhyň tümlük döwründe buta çokunyp ýören ilatyň içinde, hat-da hat ýazuwy hem bilmeýän ynsan neneň aýtsyn we döretsin. Ýogsa Kuranda Muhammet pygamberiň eden işleri ýazylan dälä. Hakyky wahýy görmek bolýar. Muňa nädip göz ýumup bolýaka. Ýogsa Isany (a.s )hem iberen Hudaý ähli zady görýändirä we bilýändirä?

 12. Injiling Hudaydandygyna delil ilki bilen Hudayyng onki Mukaddes yazgylary bolan Towrartdan, Zeburdan, gadymy pygamberler yazgylarynda Isa Mesih barada we Onga degishli dowuring geljekdigi barada ongden wahiy wadalar we pygamberliklerde ozuning tassyklamasyny tapyar! Shol aydylan zatlaryng bolsa gelip Isa Mesihing durmushynda yerine yetmegi bolsa munung bir subutnamasydyr. Ikinjiden Isa Mesihing Ozi durmushy we taglymaty bilen Injiling Hudaydandygynyng subutnamasydyr, uchunjiden Isa Mesihi gorup we eshiden shagirtlerining shayatlyklary munung subutnamasydyr, munung ustesinede taryhda bar bolan taryhy deililler munung subutnamasydy, dordunji Injile iman getirip durmushlary chalyshan millionlarcha imanlylaryng yashayshy hem munung delilidir!
  Sen birzada dushunmeli, ilki bilen Injil Hudayyng Diri Wahiy Sozi bolanyng dunya jan-gen bolup gelmegi we yashamagy baradadyr! Bu sebapden Injil Isa Mesihi beyan edyar we bize Ony tanadyar, chunki Isa Mesihi tanamak bilen biz Hudayyng “Yoluny, Hakykaty we Yashayshyny” tanap bilyaris! Beyleki kitaplar shol Hudayyng “YOly, Hakykaty we Yashayshy” barada gurrung beryan bolsalar, Injil shol “Yolung, Hakykatyng we Yashayshyng” Ozuning dunya gelendigini beyan edyar! Isa Mesihde Hudayyng akyldarlygy, gudraty, soygusi, rehimi we adalaty berjay boldy, Ony tanap owrenmek bilen Hudaya bolan ynamyng ozenini bilip owrenip bolyar. Indi mundan beylak bir Kitabyng gelip kitapdan owrenmek gerek dal, bizing uchin Hudaya ynamyng, we Onga boyun bolup yashamagyn diri mysaly bolup Isa Mesih yashady, shol ozal-bashda bar bolan Soz kamil Ynsan bolup yashap bize yashamagy owretdi! Ine bu sebapden hem indi bir “kitabyng” dunya gelmegi hem gerek dal, ine bu sebapden Hudayyng Sozuning dunya gelmegine Injil yagny Hosh Habar diyilyar!
  Hosh Habaryng dunya gelmegi bilen indi bir pygambering yada kitabyng gelmekligine hich hili hem matachlik yokdur!

 13. jan admin we hristyan agzalar,o shayatlyk bn wahiy bn inen kitap tapawutlanmazmy eysem,yeri sho shayatlyk edilenem ekendaa,bary bir sho adamyng yazany,shubhe doretmezmi eysem.yeri dushundugemde seng aydyhsyng yalak,dir soz dp,emma bu kitapyng wahiy yagny huday tarapdyndan inendigini,(elbetde hazirki injili)anlatmaya,bu oz ozunden dushnukli zat ahry.emma hazir isa(a.s) yok,kitapam ondan song yazylan,shagirtleri name un ellerinde hakyky injil barka,ony song yazmaly?diymek,song yazylan bolsa,injil yiten bolmaly,ya yene bir zat bolmaly..

 14. Belki eger ine sheyle dushundirsek sanga dushunikli bolar: mysal uchin Huday bashda pygamberlere durli yollar bilen Ozuni ayan edipdir we olara ylham arkaly adamlara owredilmeli we aydylmaly sozleri beripdir. Olar muny eshidenden songra olary Yazga gechiripdirler. Bu Yazgylar nesiller tarapyndan okalypdyr we shol owredilenlere boyun bolupdyrlar. Indi bolsa shol hemishe hem Hudayyng ichinde bolan baky Soz yere Ynsan keshbine girip gelipdir yagny shol Ylhamyng Ozi yerde yashapdyr, muny gorup, eshiden we bile gezen Sozung saylan resullary shol Soz bolan Nur bolany Yazga gechiripdirler! hakyky Injil Isa Mesihdir-Onung kimdigini bize yetirmek uchin bolsa Huday shol Soz goren we dinglan shayatlara shol Ylhamy Sozi yazga gechirmage ylhamlandyrypdyr! Sheydip bize Injil Yazgy hokmunde gelip yetipdir!

 15. onda menem isa hakda eshiden okan zatlarymy yazsam olam injil bolyada,tapawudy name ong,eger isang ozi shol diri soz bolup yashan bolsa,birinji bn a isa injil diyen kitap inderilmezdi,isa kitabam dal zadam dal,ol allanyng biz yalak yaradan bendesi we pygamberi,mung un shagirdininem yazany ya yenanem yazany gerek dal,ine alla tagala kuran iberdi,wessalam,kurandyr hadyslarda lyuboy zadyna takyk jogaplar bar,siz nache dushundursenizem,hich zadynyz dushnukli dal,adamyng elinden chykan zat hemishe shubhelirakdir…wahiy bn adamyng goren eshiden zadyny tapawutlandyrmany basharyng

 16. Gadyrdan ildeşim sen bir zada düşünmeýän bolmaly! Isa Mesihe Injil inderilmedi, Isa Mesihiň Özi Injildir, ýagny Hudaýyň Sözüniň Özüdir. Bu sebäpden Injil -Isa Mesih hakyndadyr, ine bu sebäpden şol Sözüň Özüni gören, eşiden adamlary şol Söz bolan Isa Mesihi beýän etdiler. Isa Mesihiň kimdigini sen ýada men kesgitläp bilmeris, Onuň Kimdigini Hudaýyň Özi bizi şaýatlyk edýär, bu şaýatlygy kabul edip etmezligi biz saýlaýarys. Ine bu saýlawymyza ýagny imanymyza laýyk hem biz höküm edileris!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *