Isa Mesihiň adamzadyň günasi üçin haçda çüýlenişi barada suratly wideo

Gadyrly dostlar! Tizara bütin Mesihe iman edenler arasynda Rebbimiz we Halasgärimiz Isa Mesihiň adamzadyň günasi üçin haçda öldürilişi we üçünji gün ölümiň üstünden Isa Mesihiň ýeňiş gazanyp täzeden direlip ähli imanlylara beren ýaşaýyş umydy baradaky baýramçylyk mynasybetli hemmeleri umyt Rebbi Isa MEsihimiziň biziň üçin Öz janyny pida edenden soňra jaýlanyp, üçünji güni direlendigi bilen baglanyşykda baýramçylyklaryňyzy gutlaýarys! Heniz Hudaýyň adalatyny, rehimini, merhemetini we söýgüsini beýän eden Hoş Habara-Injile iman etmedik ildeşlerimize hem bu esasynda imana gelmeklerini we Hudaýyň baky gutulyşyna, şatlygyna we parahatçylygyna eýe bolmaklaryny arzuw edýäris!

Bu baýramçylyga, köp ýerlerde, “Pesah ýada Pasha” “Easter” baýramçylygy hem diýilýär. “Pesah” diýmegiň manysy bolsa “sowulma ýada sowulyp geçiş” diýmegi aňladýar. Bu bolsa Musa pygamberiň zamanyndan galan bir baýramçylykdyr, ýagny Hudaýyň Musa pygamber arkaly Ysraýyl halkyny Müsür gulçulygyndan halas edende, Hudaýyň gudratlar görkezip we ysraýyly boşatmaga garşy bolan Müsür patyşasy fyroana we onuň halkyna on sany belalalar getirip, iň soňky bela ýagny “ilkinji dogulanlara gelen ölüm” jezasyndan gutulmak üçin bolsa ysraýyllylaryň bir guzy ýada goýun öldürip onuň ganyny bolsa jaýlarynyň gapysynyň süýeglerine we gyrasyna gany çalmalydyklaryny we şol guzynyň gany bar oýlerden Hudaýyň ölüm getirmän sowulyp geçendigi baradaky taryhdan galandyr. Şol gurbanlyk guzynyň gany Ysraýyllaryň ilkinji dogulanlaryny ölümden halas etdi we müsürden azatlyga ýetirdi. Muňa meňzeşlikde Hudaýyň biziň üçin beren “kämil gurbanlyk guzusy kimin Isa Mesihiň haçda döken gany hem bizi baky dowzah odundan we ölümden halas edýär! Bu sebäpden Isa Mesihiň ölmegi we täzeden direlip bize umyt bermegi hem biziň Pesahymyzdyr, ýagny Isa Mesih biziň üçin Hudaýyň gahar gazabynyň we bakyýet ölüminden “sowulyp geçmesidir”!

Bu baradaky suratly wideo filmini siziň dykgatyňyza hödürleýäris!

This text will be replaced

Isa Mesihiň tutulmagy we haça çüýlenişi…

This text will be replaced

Isa MEsihiň jaýlanyşy we täzeden direlişi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *