Direliş-de, Ýaşaýyş-da Mendirin…Isa Mesih

jesus_lazarus_1

Direliş-de, Ýaşaýyş-da Mendirin, Maňa iman eden ölse-de ýaşar!” Isa Mesih

Geliň Halasgär Isa Mesihiň bu sözleri aýdyp Özüniň hakykatdan hem Ýaşaýyşdygyny iş ýüzünde hem aýan edendigi baradaky taryhy waka seredip geçeliň. Bu taryhy okap öwrenmek bilen, gadyrly ildeşim sen hem hakykata göz ýetirersiň we Isa Mesihiň berjek ýaşaýşyny almak üçin Ony Ýaşaýyş we Direliş hökmünde kalbyňa iman arkaly kabul edersiň diýip umyt edýärin!

“Merýem bilen onuň uýasy Martanyň obasy bolan Beýtaniýadan Lazar atly bir adam syrkawdy. Merýem Rebbiň (Isanyň) üstüne atyr ysly ýag çalyp, Onuň aýagyny öz saçy bilen süpürip guradan aýaldy. Onuň dogany Lazar syrkawdy. Şeýlelikde, uýalar: “Ýa Reb, Seniň söýýän adamyň syrkaw ýatyr” diýip, Isa habar ýolladylar. Isa muny eşidende: “Bu syrkawlyk ölüm üçin däl-de, Hudaýyň Ogly ol arkaly şöhratlanar ýaly, Hudaýyň şöhraty üçindir” diýdi. Isa Martany, onuň uýasyny we Lazary gowy görýärdi. Onuň syrkawdygyny eşidende, Isa şol bolýan ýerinde iki gün galdy. Onsoň şägirtlerine: “Ýene Ýahuda gideliň” diýdi. Şägirtleri Oňa: “Mugallym, ehudylar Seni ýaňy daşlamaga synanyşdylar, Sen ýene-de şol ýere gitjek bolýarsyňmy?” diýdiler. Isa olara şeýle jogap berdi: “Gündizde on iki sagat bar dälmi? Gündiz gezýän adam büdremez, çünki ol bu dünýäniň Nuruny görýändir. Ýöne adam gije gezse, büdrär, çünki onda Nur ýokdur”. Soňra Isa olara: “Dostumyz Lazar uklap ýatyr, diňe şony oýarmak üçin barýaryn” diýdi. Şagirtleri Oňa: “Ýa Reb, ulan bolsa sagalar” diýdiler. Isa onuň ölendigi hakda gürrüň edýärdi, ýöne olar adaty ukudyr öýdýärdiler. Şeýlelikde, Isa olara açygyny aýtdy: “Lazar ölüpdir. Men siz iman edersiňiz diýip, şol ýerde bolmalygyma siziň üçin şat, ýöne indi onuň ýanyna gideliň”. Didimos (Ekiz) diýilýän şägirt Tomas ýoldaşlaryna: “Onuň bilen öler ýaly, biz-de gideliň” diýdi.

Isa gelende, Lazaryň gabyrda ýatanyna dört gün bolan eken. Beýtaniýa Iýerusalimden üç kilometre golaý uzakdady. Doganlarynyň ölümi zerarly, Marta bilen Merýeme göwünlik berjek bolup, bu ýere köp ýehudy gelipdi. Marta Isanyň gelýänini eşidip, Ony garşylamaga gitdi, Merýem bolsa öýde galdy. Marta Isa: “Ýa Reb, Sen şu ýerde bolan bolsaň, doganym ölmezdi. Hazir hem Hudaýdan näme dileseň, Onuň dilegiňi bitirjegini bilýärin” diýdi. Isa oňa: “Doganyň direler” diýdi. Marta bolsa: “Men ahyret güni boljak kyýamatda onuň direljegini bilýärin” diýdi. Isa oňa şeýle diýdi: “Direliş-de, ýaşaýyş-da Mendirin, Maňa iman eden ölse-de ýaşar. Her bir ýaşaýan we Maňa iman edýän asla ölmez. Sen muňa ynanýarsyňmy?” Ol Oňa “Hawa, ýa Reb, men Seniň Hudaýyň dünýä inen Ogly Mesihdigiňe iman etdim” diýdi. Ol muny aýdyp, gitdi-de, uýasy Merýemi ýaşyrynlyk bilen çagyryp: “Mugallym şu ýerde, seni çagyrýar” diýdi. Merýem muny eşiden badyna tiz ýerinden turup, Isanyň ýanyna gitdi. Isa entek oba barmandy, Ol heniz hem Martanyň garşylan ýerindedi. Öýde Merýemiň ýanynda bolup, oňa göwünlik berýän ehudylar onuň howul-halat ýerinden turup, çykyp gidenini görenlerinde, aglamak üçin gabra tarap barýandyr öýdüp, onuň yzyndan gitdiler. Merýem Isanyň duran ýerine gelende, Ony gördi, Onuň aýagyna ýykylyp: “Ýa Reb, Sen şu ýerde, doganym ölmezdi” diýdi. Isa onuň we onuň bilen bile gelen ehudylaryň aglaýanyny görende, çüňňür gynanyp, ýüregi gyýyldy. Ol: “Ony nirede jaýladyňyz?” diýip sorady. Oňa: “Ýa Reb, bar-da, Özüň göräý” diýdiler. Isa aglady. Ehudylar: “Ol ony, gör, nähili söýýän eken!” diýişdiler. Käbirleri bolsa: “Körüň gözüni açan bu Adam munuň-da ölmezligi üçin bir zat edip bilmezmidi?” diýişdiler.

Şol wagt Isa ýene-de gynanyp, gabryň ýanyna bardy. Gabyr bir gowakdy, onuň agzyna bolsa daş goýupdylar. Isa: “Daşy aýryň” diýdi. Merhumyň uýasy Marta Oňa: “Ýa Reb, ol indi porsandyr, onuň gabyrda ýatanyna dört gün boldy” diýdi. Isa oňa: “Men saňa “Iman etseň, Hudaýyň şöhratyny görersiň” diýmedimmi?” diýdi. Şeýlelikde, daşy aýyrdylar. Isa gözüni Göge dikip, şeýle diýdi: “Eý Ata, dielgimi eşideniň üçin Saňa şükür edýärin. Meni hemişe eşidýändigiňi bilýärin, ýöne Men muny töwerekdäki halaýyk sebäpli, Meni Seniň iberendigiňe ynansynlar diýip aýtdym”. Şu sözlerden soň Ol gaty ses bilen: “Lazar, daşaryk çyk!” diýip gygyrdy. Elleri, aýaklary kepene dolanan, ýüzi ýaglyk bilen saralan öli gabyrdan çykdy. Isa olara: “Onuň daňylaryny çözüň-de, goýberiň, gitsin” diýdi. Şeýlelikde, Merýemiň ýanyna gelen, Isanyň eden işini gören ehudylaryň köpüsi Oňa iman etdiler…

Gadyrdan ildeşim, sen hem iň bolmanda Isanyň, hiç kimiň hiç haçan ýerine ýetirmedik gudratly işini görüp Oňa Ýaşaýyş Beriji hökmünde iman edýärsiňmi? Ölseňde ýene-de direlmek isleýärmisiň? Asla ölümiň bolmajak baky ýaşaýşyna eýe bolmak isleýärmisiň?

Her gezek bolşy ýaly, Isa bu gezek hem aýdan sözüni iş ýüzünde subut edip görkezdi. Biziň Isanyň Halasgärdigine ynanmagymyz üçin Hoş Habar ähli zady aýan etdi. Indi bolsa seniň saýlawyň, bu aýan bolan Nury görüp kabul edersiňmi we Nurda gezmek isleýärmisiň ýada bu Nury ret edip garaňkylykda galmak isleýärmisiň?

Kabul etmek isleseň Isa Mesihiň seniň Halasgäriňdigine we Onuň aýdan sözlerine we eden işlerine kalbyňdan ynan we agzyň bilen Isa Mesihiň Rebdigini ykrar et we Onuň seniň hem günäleriň üçin Öz janyny haçda gurban etmek bilen we ganyny gökmek bilen töländigine we jaýlanyp üçünji güni direlendigine ynan we bulary öz sözüň bilen Hudaýa aýt! Hudaý ýüzlenmäge we gepleşmäge dileg-doga diýilýär, eger sen Isa Mesihiň adyndan Oňa ýüzlenseň Ol seni diňlär we dilegiňi saňa berer!

2 thoughts on “Direliş-de, Ýaşaýyş-da Mendirin…Isa Mesih

  1. Koment yazanyňyzda hapa söz ulanmazlygy maslahat berýäris! Her bir erbet söz üçin Hudaýyň öňünde jogap berilmeli bolar!
    Siz bize erbet we hapa sözler aýtsaňyz hem siziň üçin we maşgalaňyz üçin haýyr-doga edýäris, goý Biribar size akyl, rehim we merhemet bersin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *