Halasgär Mesih

Halasgär Mesih


Iki müň ýyl mundan ozal

Bibi Merýemden dogulyp

Gökden inip gelen Mesih

Alkyş saňa, alkyş saňa


Meniň üçin janyn beren

Meniň üçin ganyn döken

Halasgärim Isa Mesih

Alkyş saňa, alkyş saňa


Söýmäni wagyz eden Sen

Bagyşlamany öwüt eden Sen

Öwredenleňde ýaşan Sen

Halasgärim Isa Mesih


Alkyş saňa, alkyş saňa, saňa alkyş, saňa alkyş


Bize dost diýip ýüzlenen

Biziň üçin haçda ölen

Direlip ölümi eňen

Halasgärim Isa Mesih


“Ýaşaýyş, Hakykat, Ýol” Sen

Direliş Sen, dynçlyk Sen

Adamzada Howandar Sen

Gaýdyp gelýän Isa Mesih!


Gelsene tiz Isa Mesih!

Jennetiňe eltsene tiz

Bütin dünýäň Halasgäri

Isa Mesih, Isa Mesih!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *