Ýiten ogul tymsaly

Ýiten ogul tymsaly !

Ýiten ogul tymsaly bu dünýäde köp okalýan tymsallaryň biridir. Muny diňe bir Isa Mesihe ynananlar däl-de, eýsem Hudaýa ynanmaýan adamlar hem gowy görüp okaýarlar. Sebäbi bu tymsal Atanyň öz çagalaryna bolan iň beýik söýgüsini görkezýär. Geliň bu tymsaly Injilden Lukanyň hoş-habarynyň 15;11-24 bilelikde okalyň.
11Isa ýene-de şeýle diýdi: «Bir adamyň iki ogly bar eken.12Kiçi ogly kakasyna: „Kaka, mal-mülkden maňa ýetenini ber” diýýär. Kakasy hem baýlygyny ogullarynyň arasynda bölýär.13Birnäçe günden soň kiçi ogly bar-ýoguny toplap, bir daş ýurda gidýär, ol ýerde aýşy-eşretde ýaşap, mal-mülküni sowurýar.14Baryny sowandan soň, ýaňky ýurda gaty açlyk düşüp, ol mätäçlik çekmäge başlaýar.15Şeýlelikde, baryp, şol ýurtlularyň birine günlükçi bolýar. Ol hem ony öz örülerine doňuz bakmaga ýollaýar.16Oglanyň doňuzlaryň iýýän kösükleri bilen garnyny doýrasy gelýär, ýöne oňa hiç kim bermeýär.17Ol ahyrsoňy aýňalyp, öz-özüne şeýle diýýär: „Kakamyň günlükçilerinden birenteginiň artykmaç çörekleri bar, men bolsam bu ýerde açlykdan öljek bolup ýörün!18Kakamyň ýanyna baryp oňa: kaka, Men Hudaýa hem saňa garşy günä etdim.19Men indi seniň ogluň diýilmäge mynasyp däl, meni öz günlükçileriňden biri ýaly et” diýeýin.20Turup, kakasynyň ýanyna gidýär. Entek daşdaka, kakasy ony görüp, oňa ýüregi awaýar, ylgap baryp oglunyň boýnundan gujaklap, ony ogşaýar.21Ogly oňa: „Kaka, men Hudaýa hem saňa garşy günä etdim. Men indi seniň ogluň diýilmäge mynasyp däl” diýýär.22Emma kakasy hyzmatkärlerine şeýle tabşyryk berýär: „Derrew iň gowy dony getiriň-de, oňa geýdiriň. Ellerine ýüzük, aýaklaryna çaryk beriň.23Baga bakylan göläni getiriň-de, damagyny çalyň, iýip şatlanalyň!24Çünki meniň bu oglum ölüdi, direldi, ýitipdi, tapyldy”.
Şeýdip, olar toý etmäge başlaýarlar.

Isa Mesih bu tymsalyň üsti bilen bize näme öwretmek isleýer?Isa ýiten ogul tymsalynyň üsti bilen Hudaýyň günäli adamlara bolan gatnaşygyny görkezýär. Isa muny ýönekeý tymsalyň üsti bilen biziň aňymyza etirýär. Mumkin bu ýaşlara, entäk maşgala gurmadyk, çagalary bolmadyklar üçin köp bir düşnükli hem däldir. Emma eýýäm çagalary bar bolan adamlara bu tymsal gaty gowy düşnükli bolmaly. Her bir kaka öz çagasyny şeýle kabul edýär. Çaga näçe günä etse etsin Ata öz çagasyndan ýüz öwrüp bilmeýär. Bu tymsalda meni haýran galdyran käbir zatlar bar. Geliň bu zatlara bilelikde pikirleneliň.

Kiçi ogly mal-mülkden öz paýyny soraýar. Kakasy hem onuň soran zadyny oňa berýär. Haýran galdyryjy bir zat kakasy oglunyň islegine garşy çykmaýar, onuň isleýşi yaly edýär. Hudaý hem edil şeýle Ol bize azat erk beripdir. Biz öz islän zadymyzy saýlap bileris. Hudaý bizi hiç bir zada mejbur etmeýer. Ol bizin özümiziň saýlaw etmegimizi isleýär. Kiçi ogly mal- mülkden öz paýyny alany bu erbetlik del, emma mal-mulkini aýşy eşretde ýaşap sowurmagy bu günädir. Şeýlede iň uly günä bu kiçi ogluň başga bir şähere göçmegi, kakasynda daşlaşmagydyr. Kakasyndan daşlaşansoň ol bar zadyny günäli höweslerine sarp etdi. Belki ol kaksynyň ýanynda ýaşan bolsa beýle etmezdi. Biz günäli adamlar hem edil şeýle, belki siz edil şeýle ýagdaýdasyňyz. Hudaýdan daşda, belki Öny tanamaýarsyňyz, günäli durmuşda ýaşaýarsyňyz? Günäniň netijesinde ejir çerýärsiňiz?Mukaddes Injil şeýle diýýär.Rimliler 3: 23 “Çünki hiç bir parh ýok, sebäbi bary günä edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy.

Adamyn iň uly günäsi onuň Gökdeki Hudaýa ynanman, günä edip Hudaýyň huzuryndan mahrum bolmagydyr. Hudaýdan daşlaşmagyň netijesi bolsa, adamyň gündelik edýän günäleridir.

Tymsaldaky kiçi ogul şeýle kyn ýagdaýda, öz-özüne geldi we dogry pikir etdi. Kakamyň hyzmatkärleri men gowy ýaşaýar olaryň artykmaç çörekleri bar men bolsa bu erde , doňuzlaryň iýmitini iýmek isleýän emma onyda maňa hiç kim bermeýär. Bu oglanyň durmuşyndaky iň dogry pikir boldy. Belki ol beýle pikiri ozal öz durmuşynda hiç haçan eden hem däldir. Näme-de bolsa bu pikir onuň üçin eke-täk çykalgady. Ol yzyna kakasynyň ýanyna ýola düşdi. Kakasynyň hereketine ünç beriň! Ol ogluny uzakdan gordi we ylgap ony garşylady, gyjaklap ony ogşady. Hyzmatkärlerine derrew oňa don geýdirmegi, barmagyna ýüzük aýaklaryna çaryk bermegi buýurdy. Şeýle-de baga bakylan göläni öldürüp şatlyk etmegi buýurdy. Ine hakyky Atanyň ýüreginden çykýan zat. Her bir ata öz çagasyny şeýle güýçli söýýär. Oglanyň barmaklaryna geýdirilen ýüzuk, egnine geýdirilen don, bu onuň ogullyk derejesini gaýtaryp alandygyny görkezýär. Ogly hyzmatkär bolmaga razy bolup oýüne dolandy, emma kakasy oňa sen näme eden hem bolsaň, Meniň oglumsyň, diýip oňa ýitiren derejesini gaýtaryp berdi.

Gadyrly dost men seniň bu tymsalyň iň wajyp, çuňňur manysyna düşünmegiňi isleýärin.

Ata öz tarapynda edilmeli zatlaryny etdi. Ogluň garaşýanyndan, arzuw edýäninden has beýik zatlary etdi. Indi bolsa oglanyň sözlerine ünç bereliň. Ogul kakasyna ,”Men Hudaýa we saňa garşy günä etdim. Meni bagyşla! Men indi ogul bolmaga mynasyp däl, meni hyzmatkärleriň biri et” diýip toba edip ýalbardy. Bu kakasynyň ýüregini rehimden doldurdy. Belki sen hem Hudaýdan daşdasyň, Oňa ynanmayansyň, belki Ol barada eşiden hem dälsiň! Belki özüňi şeýle günäker hasap edýärsiň, men hiç bir gowulyga mynasyp däl diýip pikir edýänsiň! Sen nehili günä eden hem bolsa, Hudaý seni söýýär, yzyňa öwrül , we ehli günäleriňe toba et! Ol seni bagyşlar we kabul eder. Sen belki hyzmatkär bolmaga hem razy bolansyň, emma Hudaý seni ogullyga kabul etmek ileýär.

Injilde

Ýahýa 1:12 “Emma Ol Özüni kabul edenlere, adyna iman edenlere Hudaýyň oglanlary bolma hukugyny berdi” diýlip ýazylan. Isa Mesih seniň günäleriň üçin haçda gan döküp öldürildi, we üçünji gün seniň aklanmagyň üçin direldi. Onuň ölümden direlendigine ýüregiň bilen ynansaň, we Onyň Rebdigini agzyň bilen ykrar etsen gutularsyň. Goý Hudaý seni bereketlesin! Omin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *