Haçyň sözi -akmaklykmy ýada gudratmy…

Haçyň sözi –akmaklykmy ýada gudratmy…

“Haç” diýen sözi eşidenimizde bizde nähili pikirler peýda bolýar? Käbirleri, şolbada orslaryň dinindäkileriň ybadathanasyny, ýagny rus ortodoks ybadathanasyny, şol dine uýýanlaryň boýnunda göterýän kümüş ýada altyndan bolan haçy, olaryň dini däp-dessurlaryny, ýada hristian diýýilýanleriň haça çokunýar diýen pikir gelip bilýär, katolik buthanasyndaky haçlar, haçly ýörişler we başgada birtopar bulara meňzeş pikirler gelýär…Elbetde bizde her hili pikir döräp biler, ýada bizde her hili hakykata esaslanmadyk maglumatlar bolup biler, emma bu heniz biziň pikirimiziň dogrudygyny görkezmeýär. Elbetde “mesihilik” mezhepleriniň köpüsinde “haç” simwol hökmünde ulanylýar. Muňa düşünmek üçin bolsa “haçyň” näme üçin simwol bolup galandygyna düşünmek gerekdir. Bu bolsa Isa Mesihiň durmuşy bilen baglanyşyklydyr, bu “haçy” ondan aýratynlykda ulanmak we düşündirmek düýbünden hakykata laýyk gelmeýär. Isa Mesih elhençlik bilen haçda ölüm jezasyna höküm edildi. Bu bolup geçmezden öň Hudaýyň ýüzlerçe ýyl öňünden pygamberler arkaly aýdyp geçen pygamberlikleri ýerine ýetip Isa Mesihiň haçda Öz ganyny adamzadyň günäleriniň jezasyny “gurbanlyk guzy” hökmünde dökendigini Mukaddes Ýazgylar tassyklaýar. Bu sebäpden Isa Mesihe iman edenler üçin “haç” şol Hudaýyň Özüniň üpjün eden Isa Mesihdäki gudratyny we gutulyşyny ýatladýan simwoldyr. Bu Isa Mesihiň biziň hatyramyza haçda döken ganyny we janyny biziň dowzah odundan gutulmagymyz üçin berendiginiň ýatlatmasy hökmünde simwol hökmünde ulanylýar. Bu sebäpden “haç” diýilende Hudaýyň Sözüne laýyklykda bu Hudaýyň biziň üçin merhemetiniň we rehiminiň ýatlatmasydyr. “Haç” Isa Mesihsiz biziň üçin hiç zatdyr. Haçyň özünde hiç hili many ýok, Isa Mesihiň haçda ýerine ýetireni iň wajyp zat bolmagynda galýar.

Gynansakda, käbir adamlar “mal gurbanlygyna” ynansalarda, ýagny gurbanlyk baýramyny belläp geçýärler we hudaýýoluna diýip, bizi gunälerimizden tämizlär diýip we bereketlär diýip umyt edip mal gurbanlyklary getirýärler-de, Hudaýyň Isa Mesihde kämil we iň soňky bir gezeklik hemişelik “Gurbanlyk Guzy” hökmünde üpjün edenini welin kabul etmeýärler. Ybraýym pygamberiň ogluny Hudaýa gurbanlyk hödürleme taryhyndaky gökden Hudaýyň üpjün eden “gurbanlyk goçyny” kabul edip oglunyň ýerine gurbanlyk getirişini kabul edýäris-de, Hudaýyň biziň ählimiziň janymyzyň dowzahda günälerimiziň jezasy hökmünde ýanmagyndan gutulmagymyz üçin üpjün edenine welin ynanmajak bolýarys. Emma özümizi şeýle günälidigimize we şeýle jeza çekip biljegimize düşünsedik onda Hudaýyň bu görekezen belen rehimine we merhemedini kabul ederdik we şükür ederdik we bütin ömür Onuň hakykatynda ýaşamaga çalyşardyk. Dürli pikirli adamlar dürli zady talap edýärler, kimler “logikany” ýada akyldarlygy, başgalar bolsa nähilidir bir göze görünýän “gudraty” talap edýärler…

“Haçyň sözi” barada ýagny Isa Mesih haçdaky edenleri barada Isanyň resuly bolan Pawlus hem şeýle ýazýar: “Çünki haçyň sözi heläk bolanlar üçin akmaklyk, biz—gutulanlar üçin bolsa Hudaýyň gudratydyr. Çünki: “Men akyldarlaryň akyldarlygyny weýran ederin, düşünjelileriň düşünjesini güýçden düşürerin” diýip ýazylgydyr. Akyldar hany? Kanunçy hany? Bu döwrüň alymy hany? Hudaý bu dünýäniň akyldarlygyny akmaklyga öwürmedimi? Çünki dünýäniň Hudaýyň akyldarlygynda öz akyldarlygy bilen Hudaýy tanamandygyna görä, Hudaý iman edenleri wagyz akmaklygy arkaly gutarmagy unady. Çünki ýehudylar gudrat görkezmegi talap edýär, grekler akyldarlygy gözleýär. Biz bolsak haça çüýlenen Mesihi –ýehudylar üçin büdremäge sebäp, milletler üçin-de akmaklyk bolan, ýöne çagyrylanlara, hem ýehudylara, hem greklere Hudaýyň gudraty we Hudaýyň akyldarlygy bolan Mesihi wagyz edýäris. Çünki Hudaýyň “akmaklygy” (adamlar şeýle pikir edýärler) adam akylyndan üstün, Hudaýyň “ejizligi” (Hudaýa näme gerekdi haçda Isany ölüme tabşyryp, näme Hudaý ejizmi…”diýip adamlar pikirlenýärler) adam güýjünden güýçlidir. Çünki, eý doganlar, çagyrylyşyňyza serediň. Adam ölçegi boýunça köpüňiz akyldar, güýçli, asylzada däldiňiz. Ýöne Hudaý akyldarlary utandyrmak üçin, dünýäniň akmak saýýanlaryny saýlady. Hudaý güýçlileri utandyrmak üçin, dünýäniň ejiz saýýanlaryny saýlady. Hudaý ähmiýetli zatlary ýatyrmak üçin, bu dünýäniň asylzada dällerini, äsgerilmeýänlerini we ähmiýetlsizlerini saýlady. Ol muny hiç bir adam Hudaýyň huzurynda magtanmasyn diýip etdi. Ýöne: “Magtanan Reb bilen magtansyn” diýip ýazylyşy ýaly, siz Hudaýyň saýasynda Mesih Isadasyňyz. Isa Mesih biziň üçin Hudýyň akyldarlygy we dogrulygy, mukaddesligi we gutaryşy boldy!”

Hudaý pygamber hökmünde bolan resul Pawlusa arkaly aýdan bu sözlerinde biz düşünmek isleýänlere “Isanyň haçda eden işi” hakynda doly düşündiriş berýär. Biziň Hudaýyň Öňünde magtanara öz zadymyz ýok, çünki biziň her birimiz hem günäli we Hudaýyň şöhratyndan mahrum adamlar, her birimiz hem Hudaýyň rehimine we merhemetine mätäç adamlar, biz şeýle bir syrkaw şypany diňe Hudaý berip bilýär. Bu sebäpden hem Hudaý bize şol akyldarlygy, dogrulygy, mukaddesligi we gutaryşy Isa Mesihde üpjün etdi! Bu sebäpden bular seniň üçin akmaklykmy ýada Hudaýyň gudraty, rehimi we merhemetimi?

Bu soraga berjek jogabyň bolsa seniň Hudaý bilen baky boljak aragatnaşygyňy kesgitlejek jogap bolar! Eger sen öz diniňe, dindarlygyňa, ýada öz dogrulygyňa, akyldarlygyňa, ýagşy işleriňe we başgada näme zadyň bar bolsa şolara bil baglap Isa Mesihiň seniň üçin haçda eden belent gurbanlygyny akmaklyk saýsaň, onda sen Hudaýyň gutaryşyndan ret edilersiň, egerde Hudaýyň Isa Mesihde görkezen gudratyna, Isanyň haçdaky seniň üçin bolan ölümine kalbyň bilen ynansaň we Onuň diňe bir ölüp gabyrda galman ýene-de direlendigine ynansaň we gaýdyp geljegine garaşsaň-şonda sen Hudaýyň Isa Mesihdäki akyldarlygyna, dogrulygyna, mukaddesligine we gutaryşyna eýe bolarsyň!

Bu bolsa hakykatdan hem Hoş Habardyr! Beýle Hoş Habara hiç bir ýerde duş gelen dälsiň we duş gelmersiň! Bu ajaýyp Hoş Habary düşünip kabul et we ýokarda agzalyp geçilen Hudaýyň baky ýaşaýşyna eýe bol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *