Isa Mesih Diridir…

MESIH DIRIDIR…

Biriniň durmuşa nähili baha berýändigini, onuň ölüme bolan garaýşy bilen bilip bolýandygyna men düşündim. Özünde rak keseliniň bardygyny bilýänçe hiç haçan ölüm hakynda ýakynda oýlanmadyk biri bilen bir gezek men gürrüň etdim.

“Şolbada meniň bütin dünýäm özgerdi”-ol gepledi. “Meniň durmuşymda iň gymmatly görýän zatlarym gymmatsyz boldy we durmuşymda känbir bahasy ýok zatlar meniň üçin iň gymmatly we gerekli zat boup dur…”

BAKYÝETE TAÝÝARLYK GÖRMEK

Fiziki durmuş biziň hemmämiz bu dünýäde iň wajyp zat hökmünde ýapyşýarys, ýöne şol bir hatarda bir gün ir ýa giç ölüm bilen ýüzbe-ýüz durjakdygymyz hem bilýäris.

Ölüm baýyň öýüne-de, garybyň öýüne hem batyrgaýlyk bilen kürsäp girýär. Iň soňky perdäni ol tanymal bolanyň üstüne-de, tanymal bolmadygyň hem üstüne duýdansyz ýapýar. Şu ýyl tamamlanmazdan öň hatda şu ýazgyny okaýanlaryň hem köpüsi ölüm bilen duşuşmaly bolup bilerler.

Köpler “Men ölümden soň ýaşaýyşa ynanýan, emma men oňa ýetip gelýänçäm bu köprüden geçmek hakynda bu wagt alada etjek däl.” Başga zatlar üçin mysal üçin pensiýa çykmak üçin ol ýada bu işi etmek üçin adamlar öňünden kän taýýarlanýarlar-da, Hudaý bilen duşuşmak üçin taýýarlyk görmeýärler.

Ölüm bilen başga bir çemeleşme: “Ýaşaýşyň we ölümiň Rebbi bolan Mesih bilen bile durýaryn we bu aladamy Onuň ellerinde goýýan.” Dawut pygamber şelýe diýipdi: “Ölüm kölegeli dereden ýöresemde gorkmaryn çünki Sen meniň bilensiň” (Zebur 23:4) Resul Pawlus şeýle diýdi: “Çünki meniň üçin ýaşaýyş Mesih, ölüm hem gazançdyr.” (Filipliler 1:21) Bu adamlaryň ikisi hem ölüme arkaýynlyk we ynamlylyk bilen barýardylar. Bu ýaşaýşyň bakyýet üçin geýim çalyşylýan otag ýalydygyny olar bilýärdiler.

Isa Mesih şeýle diýdi: “Direliş-de, ýaşaýyş-da Mendirin, Maňa iman eden ölse-de, ýaşar.” (Ýahýa 11:25) Ölüm ajy gutaryş bolmaly däldir…ol ýagty daň bolup biler.

ÝAŞAÝYŞDA…WE ÖLÜMDE YNAMLYLYK

Isa Mesih diridir! Onuň diridigi hem bütin dünýäde ähli zatda üýtgeşiklik getirip bilýär. Onuň direlmegi bilen ýamanlyk ýeňildi, söýgi ýigrenemegi ýeňdi, ölüm özüniň awyly tikenini ýitirdi we Şeýtan hem ýeňildi. Isa Mesih haçda ölmek bilen günäniň töleginiň doly tölenendigini yglan etdi.

Isa Mesih diri! Isanyň ilkinji şägirtleri we Oňa ilkinji ynanan imanlylar hem bu hakykaty yglan etdiler. Isa Mesihi ölümden direlden şol güýjüň bizde hem hereket etjekdigini we bizi şübhelerden, erbetliklerimizden, ýalňyşlyklarymyzdan we ölümden halas etjekdiginie olar ynandylar.

Dünýäde bolýan zatlara seredip biz ýardam edip bilmän alada batýarys. Emma Isa Mesihe iman eden biri beýle kyn ýagdaýlarda howsala düşmän, iman bilen Hudaýa bil baglaýandyr. Elbetde, biz alada edip bileris we bir günden bir gün öljegimiz anykdyr, emma biz bu üçin gorky içinde aglap gygyrýanlardan däldiris.

15-nji asyrda Isa Mesihe imany üçin otda ýakyp ödürilen Jon Hass öldürilmeginiň bir gün öňünden şeýle ýazypdyr, “ Men bu haty zyndanda, zyjyrlar bilen bagly wagtym, ertir ölüm jezasyny garaşyp –Hudaýa bolan doly umytda hakykatdan daşlaşmazdan –garaşyp ýazýaryn.”

Bu umyt, parahatlyk we şatlyk sende barmy? Ölümden soňra Hudaýyň jennetine kabul ediljekdigiňe bolan şeýle ynam bilen ölümi garşy alyp bilermiň?

Sen hem, günäleriň üçin toba edip we Hudaýyň Özüniň üpjün eden Isa Mesihdäki gutulyşyna iman edip we Onuň ölümden direlendigine we saňa hem baky ýaşaýyşy berjekdigine iman edip, şeýle umyda eýe bolup bilersiň.

Bu işi gaýra goýma, ölüm bilen ýüzbe-ýüz bolmaga şu wagt taýýar bol. Ertir seniňki däldir, bu gün gutulyş günüdir!

Gör näme diýýär? “Hudaýyň sözi saňa ýakyndyr, ol seniň agzyňda, seniň ýüregiňdedir”, ýagny wagyz edýän iman sözümiz. Çünki sen agzyň bilen Isany Reb hökmünde ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden direldendigine ýüregiň bilen ynansaň gutularsyň.” (Rim.10:9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *