Bu Gün Üçin Pozitiw Pikir

Bu gün üçin Pozitiw Pikir

Arassa Ynsap

 

Pozitiw Pikir

      Eger günä gaharlanýan bolsaň onda gaharlanmak günä däldir.

 

Mukaddes Ýazgy

      “Gaharlanyň ýöne günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn.” Efesliler 4:26

 

Dileg

      Gökdäki Atam! Erbetliklere we günä garşy durmak üçin sen bizi çagyranyňa minnetdar. Seniň hakykatyňa garşy zatlara aladalanyp gaharlanmak dogry zat, emma şonda-da gaharymda günä etmezlige ýardam ber! Gaharym gelende-de meni köşeşdir, meni söýgüňden doldur! Seniň Adyň bilen dileg edýärin, Omyn!

 

 

Bu pozitiw pikir barada okanlarymy gündelik durmuşymda nähili ulanyp bilerin?

 

 

Bu günki bu taýda okanlarym maňa gowy adam bolmaga nähili kömek eder?

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *