OZAL-BAŞDA SÖZ Bardy…

OZAL –BAŞDA SÖZ bardy…

Ozal-başda SÖZ bardy, SÖZ Hudaýdady, SÖZ Hudaýyň Özüdi.

Ol ozal-başda Hudaýdady. Hemme zady Ol ýaratdy, ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady. Onda ýaşaýyş bardy, ýaşaýyş bolsa ynsanlaryň nurydy. Bu nur garaňkylykda parlaýandyr, garaňkylyk ony öçürip bilen däldir.

Hudaý tarapyndan iberilen bir adam bardy, onuň ady Ýahýady. Bu güwälik etmäge, hemmeleriň ol arkaly iman etmegi üçin Nur hakda güwälik etmäge gelipdi. Onuň özi Nur däldi, ol diňe Nur hakda güwälik etmelidi.

Ähli ynsanlary ýagtylandyrýan hakyky Nur dünýä geldi. Ol dünýädedi, dünýä Ol arkaly ýaradylypdy; emma dünýä Ony tanamady. Ol özüniňkilere geldi, özüniňkiler Ony kabul etmediler. Emma Ol Özüni kabul edenlere, adyna iman edenlere Hudaýyň oglanlary bolmak hakyny berdi. Olar ne gandan, ne bedeniň islegi bilen, ne-de adamyň islegi bilen, eýsem Hudaýdan doguldylar.

SÖZ jan-ten bolup aramyzda ýaşady…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *