Täze Dünýä, Täze Ömür!

[audio:https://turkmenhh.org/audio/song/Tazeomur.mp3]

Täze dünýä, Täze ömür!

Bu dünýä bäş günlük ömür,

Bary ýalan, bary geçekgçi.

Dünýädäki hemme zatlar,

Gutarar Sen gelen günüň.

Täze dünýä, täze ömür,

Hakykat, hemişelik ömür.

Tükenmez, baky guwanyş,

Başlanar Sen gelen günüň.

Seniň mähriň derýa deý çäksiz,

Seçilende nurlar Seniň,

Dökülerin her güni ýaşap

Halas etgin halkymy meniň.

Täze dünýä, täze ömür,

Hakykat, hemişelik ömür.

Tükünmez, baky guwanyş,

Başlarnar Sen gelen günüň.

Hudaýym geçir günämizi,

Senden Özge ýokdur penamyz!

Hemmesinden gudratly Özüň Sen,

Ýalňyz Sensiň, söýenim meniň!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *