Durmuşyň Maksady Hakynda Söhbet

Isa Mesihe degişli ýygnanyşygyň ruhy hyzmatçysy Rik Warren bilen geçirilen

interwýu.

Rik Warreniň aýaly rak keseli bilen kesselände, özüniň bolsa kitaplaryny satmak

bilen şeýle uly “maddy baýlyga” eýe bolan günlerinde, onuň kalbyndan çykýan

akylly sözleri eştimek siziň üçin hem ýakymly bolar. Bu ol bilen geçirilen

gysgajyk gürrüňdeşligiň iňlis dilinden terjimesi.

“Maksat bilen hereket edýän Durmuş” atly kitabyň awtory we Kaliforniadaky

Saddlebaçk ýygnagynyň ruhy çopany.


“Adamlar menden, “Durmuşyň maksady näme?” diýip soraýarlar. Men olara

şeýle jogap berýärin: Durmuş bu bakyýete bolan taýýarlykdyr. Biz baky

ýaşamak üçin ýaradyldyk we Hudaý biziň Ol bilen jennetde bolmagymyzy

isleýär.

Bir gün meniň ýüregim urmasyny goýar, şol günde meniň tenimiň ölmeli wagty

gelýär—emma bu meniň soňum däl.

Men takmynnan 60 ýaşdan 100 ýaş töwerekleri erde durmuş geçirmegim

mumkin, emma trilionça ýyllar men bakyýetde geçirjekdirin. Bu sebäpden erdäki

durmuş wajyp zadyň öňünden taýýarlyk görüp gyzyşmak ýada oýunyň öň

ýanyndan taýýarlyk görmek ýalydyr. Hudaý biziň gökde baky meşgul boljak

zatlarymyzy, erde praktikadan geçirip görmegi isleýär.

Biz Hudaý tarapyndan we Hudaý üçin ýaradylandyrys we sen muňa

durmuşyňda göz ýetirýänçäň, ýaşaýşyňyň manysy bolmaz.

Durmuş bu yzygiderli bolýan problemalar toplumydyr: ýa sen şu wagt bir

problemaň içinde, belkide ol birinden çykyp barýansyň, ýada ene bir problema

girip barýansyň.

Munuň şeýlediginiň sebäbi bolsa, Hudaý seniň komfort ýagdaýyň dälde, seniň

häsiýetiň barada gyzyklanýandyr.

Hudaý seniň durmuşyňy bagtly etmek bilen däl-de, mukaddes etmäge

gyzyklanýandyr.

Biz käbir derejede erde wagtymyz bagtly bolup bileris, emma bu durmuşyň

maksady däldir. Durmuşymyzyň maksady, häsýetimizde ösmek, Isa Mesihe

meňzemekdir.

Geçen ýyl meniň durmuşymda iň bir belent ýyl boldy, ýöne şol bir hatarda iň bir

kyn ýyl boldy, çünki meniň aýalym Key rak keseli bilen kesseledi.

Men öňler, durmuş depelere we julgelere meňzeş—sen garaňky wagtdan

geçýäň, soňra dagyň depesine çykýaň, şeýle hemişe gaýtalanýar diýip pikir

edýärdim. Men indi beýle pikir edemok.

Durmuş depeler we julgeler bolmagyndan ötri, durmuş demir ýolundaky iki sany

demir relslere meňzedýärin, muňa meňzäp hemişe durmuşyňda bir tarapdan

gowylyk we beýleki tarapda erbetlik bolup geçýär.

Durmuşyňda nähili gowylyk bar bolsa hem, şol taýda hemişe hem seniň iş

salyşmaly erbetlik hem bardyr.

Durmuşyň nähili erbet bolsada, Hudaýa minnetdarlyk bildirmeli nähilidir bir

gowylyklar hem durmuşyňda bardyr.

Sen durmuşyňdaky maksatlara ýada ondaky problemalara üns berip ýaşap

bilersiň.

Eger sen problemalaryňa üns berip ýaşasaň, durmuşyňda “men-merkezlige”

uçraýaň, ýagny “meniň problemam, meniň aladalarym, meniň jepam…” Emma

jebir jepalardan dynmagyň bir aňsat ýoly bolsa, unsi özüňden aýyrmak we ony

Hudaýa we beýlekilere gönükdirmekdir.

Müňlerçe adamlaryň dileg-ýalbarmalaryna seretmezden, aýalym Keýi Hudaý

sagaltmajakdygyna we ol üçin eňil etmejekdigine tizden tiz göz etirdik.

Bu ol üçin gaty kyn boldy, ýöne Hudaý onuň häsýetini berkleşdirdi, başgalara

hyzmat etmek üçin hyzmat berdi, oňa şaýatlyk berdi, ony Özüne we adamlara

ýakynlaşdyrdy.

Sen durmuşyňda, ikisi bilen hem, ýagşylyk we ýamanlyk bilen hem iş salyşmagy

öwrenmeli bolarsyň.

Dogrusyny aýtsam, kämahal gowylyk bilen iş salyşmak kynrak bolýar. Mysal

üçin, geçen ýyl, kitabymyň 15 miliony satylanda, birdenkä men gaty baý adam

boldym.

Bu şol bir hatarda, meň tejribämde öň bolmadyk gaty uly meşhurlyk hem

getirdi. Hudaý adama arkaýyn durmuşda ýaşasyn ýada diňe şahsy bähbidi üçin,

men-menligi üçin meşhurlyk ýada pul bermeýär.

Bu sebäpden men bu pul bilen, meşhurlyk bilen we täsirlilik bilen näme

etmelidigimi Hudaýdan sorap başladym. Ol maňa Mukaddes Ýazgylardan iki

dürli aýatlary berdi, şolar hem meniň näme etmelidigimde kömek etdi. Ol

aýatlar 2 Korintoslar 9-njy bap we Mezmur 72.

Ilki bilen, gelýän pullara seretmezden, hiç hem öňki durmuş dolandyryşymyzy

uýtgetmeris dien çözgüde geldik. Biz hiç hili uly zatlary satyn almadyk.

Ikinjiden, geçen ýylyň ortalarynda men ýygnanyşygymyzdan ruhy çopan bolup

işleýändigim üçin aýlyk almazlygy çözdüm.

Üçünjiden, “Parahatlyk Çäresi” atly gurama döretdik, bu guramanyň maksady

bolsa hudaýhon liderleri etişdirmek, garyplara ýardam etmek, keselleriň

aladasy etmek we geljekgi nesli bilimli edip etişdirmekdir.

Dördünjiden, geçen 24 ýylyň içinde ýygnakda (kilise) eden hyzmatym üçin maňa

tölenen aýlyklaryň hemmesini hasaplap yzyna gaýtaryp berdim. Bu bolsa meni

Hudaýa mugt hyzmat etmegime meni erkin etdi.

Biz şeýle diýip sorag bermeli: Men zat üçin ýaşajakmy? Meşhurlyk üçinmi?

Men basyşlar netijesinde durmuşymy herekete getirjekmi? Günäkärlik duýgusy

bilenmi? Gazaplanmak? Materializm bilenmi? Ýada men Hudaýyň meniň durmuşym

üçin maksatlary bilen herket ederinmi?

Men her gün irden oýananymda, düşegimiň gyrasynda oturýaryn-da, şeýle

diýýärin: Hudaýym, eger men bu gün hiç bir zat edip bilmesem-de, Seni köpräk

tanamak we gowyrak söýmek isleýärin. Hudaý meni bu ýaşaýyşda, diňe bir erine

etirmeli bolan işler sanawyny berjaý etmek üçin goýmady. Ol meniň näme erine

etirýändigimden ötri, meniň nähilidigim bilen köp gyzyklanýar.

Bu sebäpden biz işleýän ynsan diýip däl, ýaşaýan ynsan diýip at berildik.

(Ýaşamak üçin işläp bolýar, emma işlemek üçin ýaşamaly däldiris)

Bagtly pursatlarynda, HUDAÝA ÖWGI AÝT

Kyn pursatlarda, HUDAÝY GÖZLE.

Parahat pursatlarda, HUDAÝA SEJDE ET.

Jebir-jepaly pursatlarda, HUDAÝA BIG BAGLA.

Her bir pursatda, HUDAÝA MINNETDAR BOL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *