Hudaý Dünýäni Nädip Ýaratdy

 

Hudaý Dünýäni Nädip Ýaratdy

Başlangyç 1

Salam gadyrly diňleýjiler. Biz sizi Özüniň döreden ýoluna her birimiziň düşünmegimizi, kabul etmegimizi we munuň netijesinde Özi bilen baky parahatçylykda bolmagymyzy isleýän Parahatçylyk we merhemet Hudaýynyň adyndan bu gunki Dogrulyk Ýoly atly gepleşigimize hoş geldiňiz diýýäris!

Geçen radio eşitdirmämizde, siziň bilen perişdeler we Şeýtan hakynda Hudaýyň pygamberleriniň ýazgylaryny öwrenipdik. Başda, Hudaýyň perişdeler diýilip atlandyrylan millionlarça ruhlary ýaradandygyny öwrendik. Perişdeleriň içinde, akyllylykda we owadanlykda has tapawutlanýan biri bardy. Ol perişdäniň ady Lusiferdi. Ýöne, bir gün Lusifer özüni şöhratlandyrdy we Hudaýyň erine geçjek bolup Oňa görüplik edip başlady. Birnäçe perişdeler hem Lusiferi bu eden günäsinde goldap onuň tarapyna geçdiler. Şeýlelikde, özüne garşy baş göterenlere göz ýumup bilmeýän Hudaý, Lusiferi we erbet perişdeleri Özüniň mukaddes mesgeninden kowdy.

Lusiferiň ady – mundan beýläk Ýalançy diýip aňladýan Şeýtan diýilip aýdyldy. Olary Hudaý Öz ýanyndan kowandan soňra, Ol olar üçin baky sönmejek dowzah oduny döretdi. Bir gün Hudaý, Şeýtany we onuň yzyna eýeren her kimi şol oda taşlar. Ýöne, Şeýtan heniz ol oda zyňylmady. Özi bilen bilen ýok bolar ýaly, kimi aldap bilse aldamak üçin bu dünýädedir.

Bu günki sapagymyz, Pygamberleriň Ýazgylaryndan dördünji sapakdyr. Töwradyň birinji Başlangyç kitabynyň, birinji babynyň ilkinji iki aýady şeýle diýýär,  1Başda Hudaý gögi we ýeri ýaratdy. 2Ýer ýüzi şekilsiz boşlukdy; suwlaryň ýüzi tüm-garaňkylyk bilen örtülendi.” (Baş.1:1,2)

Başda, Hudaý gökleri we eri ýaradanda, erde hiç zat ýaşamaýardy. Ähli zat şekilsiz we garaňkydy. Diňe Şeýtan bilen onuň jyn arwahlary bu erdedi. Ýöne, Hudaýy tanap bilme, söýmek we Oňa baky boýun bolmak ukyby boljak ynsanlary ýaratmagy Hudaý planlaşdyrdy.

Ýöne, Ol adamy ýaratmazdan öň, olaryň hakyky bagtly ýaşaýyşda ýaşap bilmekleri üçin bir er ýaratmagy Hudaý ýüregine düwdi. Bu gün biz gepleşigimizde, Hudaýyň nädip ýaratjak adamlary üçin bu dünýäni ýaradandygyny we taýarlandygyny öwrenip geçeris.

Hudaýyň dünýäni nädip ýaradandygy hakynda Ýazgylar näme diýýär? Ol şeýle diýýär, 11Çünki Reb Ýeri, Gögi, deňzi we olardaky ähli zatlary alty günde ýaratdy…” (Çykyş 20:11) Geliň häzir bolsa Töwradyň birinji babyna seredeliň we Hudaýyň şol alty günde nämeleri ýaradandygyny öwreneliň.

1) Birinji gün hakynda Ýazgy şeýle diýýär,Suwuň ýüzünde Hudaýyň ruhy perwaz urýardy.

3Hudaý: «Ýagtylyk bolsun!» diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. 4Hudaý ýagtylygyň gowudygyny görüp, ony tümlükden bölüp aýyrdy. 5Hudaý ýagtylygy gündiz, tümlügi bolsa gije diýip atlandyrdy. Şeýdip, gije geçip, daň atdy. Bu ilkinji gündi.” (Gelip Çykyş 1:2-5)

Şeýdip, birinji günde Hudaý garaňkylykda “Ýagtylyk bolsun” diýip emr etdi. Hudaý tegelek bir pökgi ýaly ere, ýigrimi dört sagadyň içinde bir gezek öz okunyň daşynda aýlanmaga emr etdi. Şonuň üçin takmynnan, on iki sagat gündiz we on iki sagat gije bar. Birinji günde ýagtylygy garaňkylykdan aýyryp Hudaý şeýle gowy zady edipdir!

2) Ikinji gün hakynda Ýazgy şeýle diýýär, “6Hudaý: «Suwlaryň aralygynda gümmez bolsun we ol suwy suwdan bölüp aýyrsyn!» diýdi. 7Şeýdip, Hudaý gümmez ýaratdy. Ol gümmeziň astyndaky suwy ýokarsyndaky suwdan bölüp aýyrdy. 8Hudaý gümmezi asman diýip atlandyrdy. Şeýdip, gije geçip, daň atdy. Bu ikinji gündi.” (Gelip Çykyş 1:6-8)

Ikinji günde Hudaý, eriň daşynda asmany ýaratdy, biz oňa ylmy dilde atmosfera diýýäris. Atmosfera biziň dünýämizi gurşaýar we biziň dem alýan howamyzdan durýar. Atmosfera hemme zady we hemmeleri güniň yssysyndan we başgada köp betbagtlyklardan goraýar. Hudaýyň döreden aýratyn asmany bolmadyk bolsa, onda adam erde ýaşap bilmezdi.

3) Üçünji gün, Hudaý deňizleri, gury eri we ösümlikleri ýaratdy. Ýazgynyň diýýänlerine gulak as:

9Hudaý: «Asmanyň astyndaky suwlar bir ýere jemlensin we gury ýer emele gelsin!» diýdi. Bu şeýle-de boldy. 10Hudaý gury ýeri ýer, bir ýere jemlenen suwlary bolsa deňiz diýip atlandyrdy. Hudaý munuň gowudygyny gördi. 11Soňra Hudaý: «Ýer dünýäde görnüşlerine görä tohum berýän ösümlikleri we tohumlary miweleriniň içinde bolan miweli agaçlary öndürsin!» diýdi. Bu şeýle-de boldy…13Şeýdip, gije geçip, daň atdy. Bu üçünji gündi.” (Gelip Çykyş 1:9-11,13)

Şeýdip, Ajaýyp Dörediji Hudaý deňizleri, derýalary, özüne mahsus dürli miweleri we tohumlary bar bolan müňlerçe agaçlary we ösümlikleri ýaratdy. Dürli tagamly bolan ajaýyp bakja-miweleri Hudaý ýaratdy: üzüm, garpyz, gawun, hyýar, käşir, tüwi, hoz, badam we müňlerçe başgada dürli iýmitleri ýaratdy.

Hudaý ähli ýaradan zatlary hakynda “Bular gowy” diýdi.

Hudaýyň ýaradan zatlarynyň we edýän işleriniň hemmesi gowydyr, ajýyp we kämildir! Hudaý erbetlikden başga ähli zat edip bilýär. Çünki Hudaý gowydyr! Belki käbirleriňiz, “eger Hudaý gowy bolsa, onda näme üçin dünýä erbetlikden doly? Näme üiçn meniň ekin meýdanym gowy hasyl berenok? Näme üçin meniň çagam kesel? Eger Hudaý gowy bolsa, onda näme üçin adamyň üstüne erbetlik adamdan çykýar?” Hakykatdan-da, bu soraglar gaty wajyp soraglar we olara jogaplary biz siziň bilen geljekgi radio eşitdirmelerimizde diňläris. Bu gün bolsa, ine bu ýönekeý hakykaty welin ýatda saklalyň: Hudaý gowydyr we munuň netijesinde Hudaýyň ýaradan ähli zady hem gowydy.

Hudaýyň gowydygy hakynda geliň bir az oýlanyp geçeliň. Üçünji günde Hudaýyň nädip agaçlary ýaradandygyny eşitdik. Özüne mahsus miweleri bolan agaçlary Hudaýyň näme üçin ýaradandygyny bilýäňmi? Hudaý olara mätäçlik çekýärmi? Şeýle bir gowy miweli agaçlary, Hudaý öz açlygyny doýurmak üçin ýaratdymy? Ýok! Ýaradyjy Hudaý hiç haçan aç galmaýar we hiç bir zada mätäçlik çekmeýär. Onda, näme üçin Hudaý olary ýaratdy? Ýazgy bize, ýaradylyşyň altynjy güni ýaratjagy  ynsan üçin Hudaýyň Öz gowylygynda ähli zady ýaradandygyny Ýazgylar bize görkezýär.

Hudaýyň gowylygyny bilip bilýäňizmi? Gawunyň süýji tagamyny dadanyňyzda ýada owadan gülüň atyr ysyny ysganyňyzda Hudaýyň gowylygyny bileňizokmy? Agaja seredip, ony ýaradan Ýaradana minnetdarlyk aýtmaýaňmy? Agaçsyz durmuş ajaýyp bolmazdy! Agaçsyz bizde jaý gurmaga ýada gämi gurmaga zat bolmazdy. Günüň günortasynda saýasynda dem dynç alar ýaly zat bolmazdy, ýada ýapragyndan çaý içmäge, derman almaga zat bolmazdy. Ösümliksiz durmuş bolmazdy. Agaçlar bolsa Hudaýyň biziň bagtymyz üçin ýaradan müçlerçe zatlarynyň diňe biridir. Biziň Özüniň gowylygyny bilmegimizi Hudaý isleýär. Şonuň üiçn Dawut pygamber Zeburda şeýle diýýär, “Rebbiň ýagşylygyny dadyň we görüň!” (Zebur 34:8)

Häzir biz, radio wagtymyz gutarmanka sapagymyzy dowam etdireliň.

4) Dördünji gün Hudaý şeýle diýdi, 14Hudaý: «Gündizi gijeden aýyrmak üçin asmanda şamçyraglar bolsun. Goý, olar baýramçylyklary, günleri we ýyllary görkezsin.” (Gelip Çykyş 1:14)

Hudaý ýönekeý emri bilen güni, aýy we ýyldyzlary asmanda emel getirdi. Hudaý ene bir söz aýtdy welin er günüň daşyndan aýlanyberdi. Ol ene buýruk berdi, onda aý eriň daşyndan aýlanyberdi. Dünýädäki ahli zatlary ýaratmakda Hudaý näme ulandy? Mukaddes Ýazgy bu hakynda näme diýýär? Ol şeýle diýýär: “Biz älemiň Hudaýyň buýrugy bilen ýaradylandygyna, şeýle hem görünýän zatlaryň görünmeýän zatlardan dörändigine iman arkaly düşünýäris.” (Ewreýler 11:3) “Ozal-başda Söz bardy, Söz Hudaýdady, Söz Hudaýyň Özüdi. Ol ozal-başda Hudaýdady. Hemme zady Ol ýaratdy, ýaradylan zatlaryň hiç biri Onsuz ýaradylmady.” (Ýahýa 1:1-3) Hudaýyň birinji günde ýönekeýlik bilen gepläp, “Ýagtylyk bolsun” diýendigini eýýäm eşitdik. Ikinji günde Hudaý “Gümmez bolsun” diýip aýtdy. Şeýlede boldy. Üçünji gün Hudaý ene gürledi we Onuň aýdany boldy. Şeýlelikde, Hudaýyň bütin dünýäni ýaradanda ulanan zady näme? Hudaý Öz Sözünden başga hiç zat ulanmady. Onuň bar eden işi diňe gürlemekdi we Onuň aýdany erine etýärdi. Hudaý ähli zady Sözi arkaly ýaratdy, Hudaý ähli zady hem Özüniň Gudratly Sözi bilen hem saklaýar. Asmandaky aý we ýyldyzlar öz bellenen erinde, Hudaýyň Sözüniň güýji arkaly durýar. Hudaýyň buýrugy bilen, gün şol bellenen wagtda her gün çykýar we batýar. Göz öňüňize getirip görüň, eger biz günüň çykjak ýada çykmajagyny bilmesek nähili bolar. Mukaddes Ýazgy bize şeýle diýýär, Hudaý ynamdardyr!” (Ýagny Hudaý wadalaryny saklaýandyr) (1Kor 1:9) Oňa bil baglap bolýandyr. Ol hiç haçan beren sözüni ýykýan däldir. Ol hiç haçan çalyşmaz. “Rebbiň sözi ebedi galar!” (1Petrus,1:25)

5) Bäşinji güni Hudaý, müňlerçe dürli dürli görnüşdäki balyklary we guşlary ýaratdy. Mukaddes Kitap şeýle diýýär,

20Hudaý: «Goý, suw janly-jandarlardan dolup-daşsyn we guşlar hem asmanyň gümmezinde uçsunlar» diýdi. 21Şeýdip, Hudaý äpet deňiz jandarlaryny, suwda ýüzýän dürli-dümen suw jandarlaryny we dürli guş-gumrulary ýaratdy. Ol munuň gowudygyny gördi. 22Hudaý: «Deňiz jandarlary örňäň, köpeliň, deňizleri dolduryň, ýer ýüzündäki guşlar köpeliň» diýip, olara pata berdi. 23Şeýdip, gije geçip, daň atdy. Bu bäşinji gündi.” (Çelip Çykyş 1:20-23)

6) Altynjy gün bolsa, Hudaýyň haýwanlary we adamy ýaradandygyny, Mukaddes Ýazgy aýdýar.

Gynansakda, bu aýratyn wajyp wakany düşündirip geçmäge biziň bü gün wagtymyz ýok. Hudaý nesip etse, indiki radio gepleşigimizde, Hudaýyň ilkinji ynsany nädip ýaradandygyny we näme üçin ýaradandygyny gowyja öwrenip geçeris.

Bu gün biz Hudaýyň ýagşylygy hakynda oýlanyp geçdik. Hudaýyň pygamberi Dawudyň bu hakynda, “Rebbiň ýagşylygyny dadyň we görüň!” diýenini hem eşitdik.

Dostlar, siz hakykatdan hem Hudaýyň ýagşylygyny dadyp gördüňizmi? Her gün biz Hudaýyň üpjün eden dürli iýmitlerinden dadyp- iýýäris, emma biz hakykatda Hudaýyň gowylygyny “datdykmy” we bilýäsmi? Eger siz hakykatdan Hudaýyň ýagşylygyny datmak we bilmek isleseňiz, onda Hudaýyň Sözüni diňlemelisiňiz we oňa ynanmalysyňyz. Mukaddes Ýazgy şeýle diýýär: “Adam diňe çörek bilen däl, eýsem Hudaýyň agzyndan çykýan her bir söz bilen hem ýaşaýandyr.” (Matta 4:4)

Adamyň diňe bir beden bolman, jandan hem durýandygyny, indiki gepleşigimizde öwreneris. Biziň janymyz Hudaýyň sözlerinden iýmitlenmelidir. Hudaýyň Sözi şeýle bir gowydyr we deňeşdirip bolmajak derejede ajaýypdyr, emma biz ol üçin ajygmalydyrys. Seniň janyň Hudaýyň bilimine we Onuň baky Sözüne, garnyň nahara ajygyşy ýaly ajygýarmy? Eger sen, Hudaýyň Sözi üçin şeýle ajygýan bolsaň, onda sen erde Hudaý bilen kämil parahatçylygy we gökde, jennetde ýitmez, dagamaz mirasy berjek Hakykaty taparsyň. Munuň hakykatdygyny biz bilýäris, çünki Hudaýyň Özi bu hakynda şeýle diýip wada berdi: “Dogrulyga ajygyp-suwsanlar bagtlydyr, çünki olar doýup-ganarlar!” (Matta 5:6) Omyn.

Ünsli diňläniňiz üçin köp sag boluň. Hudaýyň adamy nähili ýaradandygy we iň esasy hem näme üçin ýaradandygy hakyndaky gürrüňimizi diňlemäge indiki gepleshigimie goşulmaga sizi çagyrýarys.

Goý Hudaý size pata bersin we siz Onuň ine bu ajaýyp çagyryşyny ýatdan çykarmaň:

“Rebbiň ýagşylygyny dadyň we görüň!” (Zebur 34:8)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *