Şeýtan we Perişdeler

Şeýtan we Perişdeler

Işaýa14; Ezekiel 28

Salam gadyrly diňleýjiler! Biz sizi Özüniň döreden ýoluna her birimiziň düşünmegimizi, kabul etmegimizi we munuň netijesinde Özi bilen baky parahatçylykda bolmagymyzy isleýän Parahatçylyk we merhemet Hudaýynyň adyndan bu gunki Dogrulyk Ýoly atly gepleşigimize hoş geldiňiz diýýäris!

Geçen radio gepleşigimizde, Mukaddes Ýazgylardaky ilkinji aýady okadyk: “Başda Hudaý gögi we eri ýaratdy.” (Başlangyç 1:1) Hudaýdan başga ähli zatlaryň başlangyjynyň bardygyny biz siziň bilen gördük. Ozal başda hiç zat ýok wagtynda, diňe Biri ýaşaýardy. Ol bar bolan Biride Hudaýdy.

Ozal başda diňe Ol bardy. Hudaý Bakyýet Rebbidir. Hudaý beýikdir we Onuň deňi-taýy ýokdyr. Onuň başlangyjyda we soňyda ýokdyr. Ol hiç zada mätäç däldir. Ol çäklendirilen däldir. Hudaý ruhdyr we hemme erde bir wagtda bolup bilýändir. Ol ähli zatlardan we hemmelerden hem ýokarydyr. Ol ähli zady doldurýandyr. Ol ähli zady görýändir. Ol ähli zady bilýändir. Ol aýratyndyr. Hudaý beýikdir! Şonuň üçin Mukaddes Ýazgy şeýle diýýär: “Ölümsizligiň eke-täk eýesi, etdirmez nurda ýaşaýan, hiç bir ynsanyň görmedik hem görüp bilmejek Hudaýy Mesihi öz wagtynda görkezer. Hormat hem gudrat baky Onuňky bolsun! Omyn!” (1Tim.6:16)

Bu gün bolsa, Pygamberleriň Ýazgylaryndan üçinni sapagymyzy başlarys. Bu gunki radio eşitdirmämizde, Hudaýyň Sözüniň perişdeler we Şeýtan hakynda öwredýänleri hakynda öwreneris. Perişdeleriň nireden gelendigini bilýärsiňizmi? Ýada Şeýtan we jyn-arwahlarlyň nireden gelendigini bilýärmisiň? Eger Hudaý bu hakynda bize aýtmadyk bolsa, onda biz bulary bilip bilmeýäris. Ýöne Hudaý olar hakynda bize Öz Sözünde aýdýar. Şonuň üçin geliň, Şeýtan we perişdeler hakynda hakykatlary bilmek üçin Mukaddes Ýazgylara seredip geçeliň. Dogrulyk Ýoly atly gepleşigimizde, Pygamberleriň Ýazgylaryny yzygiderli başyndan soňuna çenli öwrenýändigimizi, size ýatlatmak isleýäris. Şonuň üçin, geçen gepleşigimizde biz Hudaý hakynda öwrendi, çünki ähli zatdan öň bolan Hudaýdyr. Indiki gepleşigimizde bolsa, Hudaýyň dünýäni we ondaky ähli zatlry ýaradyşyny öwreneris. Ýöne, Hudaý dünýäni we ondaky zatlary ýaratmazdan öň, başga bir zady: perişdeleri ýaradypdyr.

Hudaýyň Sözi perişdeler hakynda köp zatlar aýdýar. Bu gun biz ýaradylan bu perişdeler hakynda gaty wajyp hakykatlary öwrenmegi jemläris. Ruh bolan Huday köp wagt ozal perişdeler diýip atlandyrylan ruhlary döredipdir. Mukaddes Ýazgy şeýle diýýär: “Perişdeleriň ählisi…ruhlardyr.” (Ewreýler 1:14) “Ol perişdelerini ýel, hyzmatkärlerini ot ýalny edýändir.” (Ewreýler 1:7) Şeýlelikde, perişdeleriň ruhdygyny bize aýdýar. Olaryň bolşy el we ot bilen deňeşdirilen. Biz eli görüp bilmeýäris. Hiç kim ody tutup bilmeýär. Perişdeler hem ine şolara meňzeýär. Hudaý olary biz ýaly tende ýaratmandyr. Biz ynsanlar beden we ruh bilen ýaradylypdyrys. Ýöne, perişdeler bolsa diňe ruhdyrlar. Şonuň üçin biz olary görüp bilmeýäris.

Hudaý näçe sany perişde ýaradypdyr? Ol hakynda Mukaddes Ýazgy näme diýýär? Hudaýyň sanardan köp perişdeleri ýaradandygyny, Ýazgy aýdýar. Belentlerde, Hudaýyň huzurynda, “bir topar perişdeler…olaryň sany müňlerçe müňler, on müňlerçe on müňlerdi.” (Ylham 5:11) Biziň Rebbimiz Hudaý beýikdir! Çäksiz bolan Hudaý, Özi üçin müňlerçe müňler owadan, gowy we akylly perişdeleri ýaradypdyr. Hudaýyň perişdeleriniň beýik güjçiniň bardygyny bize Mukaddes Ýazgylar aýdýar. Olar bizden has güýçlidirler. Ýöne şol bir hatarda, ähli ýaradylanlar ýaly olaryň güýji hem çäklidir. Olar ähli zada güýji etýän däldir. Olar hemme erde bolup bilmeýärler we hemme zady bilmeýärler. Olar hem ýardylyşdyrlar. Diňe Biri çäksizdir. Ol Biride Hudaýdyr.

Perişdeler hakynda biziň bäşga bir düşünmeli zadymyz: Hudaý perişdeleri ýaradanda olaryň ählisi mukaddes ýaradylyşdylar. Başda hiç hili erbet perişde ýokdy. Başda (Iblis) Şeýtan ýokdy. Erbet ruhlar ýokdy. Biz bir zady gowy ýatda saklamaly: Hudaý diňe bir zatdan başga hemme zat edip bilýär. Hudaý erbet zady edip bilmeýär. Muny ýatdan çykarmalyň. Ol gowydyr. Hudaý kemçilik goýberip bilmeýär, çünki Ol kämildir. Günä ondan çykyp bilmeýär, çünki Ol tämiz we mukaddesdir. Hudaýyň oýlaýan we erine etirýän zatlarynyň ählisi gowydyr we kämildir. Şonuň üçin Mukaddes Ýazgy şeýle diýýär: “Hudaý erbetlik bilen synalýan däldir Onuň özi hem hiç kimi synaýan däldri.”(Ýakyp 1:13b) Bäh, onda erbet ruhlar nireden geldilerkä? Muňa bolan Hudaýyň jogabyny biz tiz eşideris. Ilki bilen, nähili bolsada, perişdeler hakynda biziň ene bir bilmeli zadymyz bar.

Näme üçin Hudaý perişdeleri ýaratdy? Gögiň şatlygynda Hudaýy baky söýmekleri, şöhratlamaklary we Oňa hyzmat etmekleri üçin Hudaý olary ýaradypdyr. Hudaý olaryň eýesidi, çünki Ol olaryň hemmesini ýaradypdy. Olaryň hemmesiň, aýdan, günden we ýyldyzlardan-da belentde bolan Hudaýyň “öýünde” mesgen tutýardylar. Hudaýyň mesgen tutýan bir aýratyn eriniň bardygyny bilýärmiň? Dogry, Hudaýyň hemme erdedigini biz geçen gepleşigimizde öwrendik. Şol bir hatarda, bize Hudaýyň mesgen tutýan ýaşaýan we bütin şöhratynyň bolýan mukaddes, nurdan doly we ajaýyp bir eriniň bardygyny Mukaddes Ýazgy öwredýär. Ol eri, Hudaýyň huzyry ýada Jennet diýip Hudaýyň pygamberleri atlandyrypdyrlar. Ine şol erde Hudaý öz mukaddes perişdeleri bilen bolýar.

Perişdeler hakynda biziň bilmeli ene bir zadymyz bar. Ýagny, perişdeleriň hemmesi bir meňzeş däldigidir. Käbir perişdeler beýlekilerinden has owadan we has akyllydyr. Käbir perişdeler Hudaýyň gökdäki tagtynyň daşyny gurşaýandyr. Beýlekileri bolsa adamlara ýardam berýärler we goraýarlar. Başga perişdeler, mysal üçin Jebraýyl perişde we Mikael perişde ýaly, Hudaýyň huzurynda durup, Onuň erde bellän aýratyn buýruklaryny berjaý edýärler. Käbir perişdeler, başga perişdelere ýolbaşçylyk edýärler. Sen Lusifer dien ady eşidipmidiň? Birwagtlar, Lusiferiň Hudaýyň ähli perişdeleriniň üstünden ýolbaşçylyk eden wagtynyň bolandygyny Hudaýyň Sözi aýdýar. Eger sen Lusiferiň taryhyny bilseň onda, Şeýtanyň nireden gelip çykandygyny bilersiň. Hudaý perişdeleri ýaradanda, Lusiferiň olaryň içinde iň owadany, iň güýçlisi we iň akyllysy bolandygyny Ýazgylar aýdýar. Lusifer diýmek şöhle saçýan diýmegi aňladýar. Lusifer ähli perişdelerden bilimde, akyldarlykda, güýçde we ygtyýarda üstündi. Hudaý oňa ölçegden daşary owadanlyk we akyll paýhas beripdi. Lusifer Hudaýa baky sežde etmelidi, Ony söýmelidi we Oňa boýun bolmalydy, çünki Hudaý ony ýaradypdy we köp bereketläpdi. Ýöne, Ýazgylarda biz, Lusiferiň bir gün Hudaýa göripçilik edip, ýüreginiň bolsa tekepbirlik bilen dolandygyny görýäris. Lusifer ýüreginde şeýle diýdi: “Göklere çykaryn. Tagtymy Taňrynyň tagtyndan köp beýiklerde goýaryn…Bulutlaryň üstüne çykjak;özümi Iň Beýik (Hudaý) ýaly ederin.!” (Işaýa 14:13,14)

Gaty haýran galdyryjy! Hudaýyň bereninden başga hiç bir zady bolmadyk, Lusifer Iň Beýik bolan Hudaýyň şöhratyny ogurlamak isledi. Şeýdip, diňe bir Lusifer Hudaýa garşy baş götermän, onuň bilen perişdeleriň üçden bir bölegide Hudaýa garşy öwrülip, Lusiferiň edne günäsinde yzyna eýerdiler. (Ylham 12:4 seret)

Ýöne Hudaý Hudaýdyr we Lusiferiň we onuň yzyna eýeren perişdeleriň näme etjekdigini Ol bilýärdi. Geçen gepleşigmizde öwrenişimiz ýaly, hiç kim Hudaýdan gizlinlikde bir zat edip bilmez, çünki Hudaý bir zat bolmazyndan öň hem bilýändir! Lusiferiň ýüreginde we onuň yzyna eýeren perişdeleriň ýüreginde günäniň bardygyny Hudaý bilýärdi.

Onda soň näme boldy? Hudaý näme etdi? Garşy çykan Lusifere, Özüniň erine geçmäge Hudaý ýol berermi? Hudaý günä göz ýumup bilermi? Hudaý günä, tekepbirlik we başbozaglyk bilen bile ýaşap bilermi? Hiç haçan! Biziň Hudaýymyzyň mukaddesdigini we erbetlige seredip bilmeýändigini, Pygamberleriň Ýazgylary bize öwredýär. Hudaý günä çydam edip bilýän däldir. Ol öz şöhratyny başga birine berýän däldir. Hudaý aýratyndyr; hiç kim Oňuň erini çalyşyp bilmez! Şonuň üçin, Hudaý Lusiferi we onuň yzyna eýeren perişdeleri Özüniň mukaddes huzyryndan kowandygyny Ýazgylar aýdýar. Lusifer we onuň yzyna eýerenler mundan beýläk gökde ýaşap bilmediler, çünki olar Hudaýyň erine geçjek bolup günä etdiler. Şonuň üçin Hudaý Lusiferi we onuň perişdelerini kowdy. Mukaddes bolan Hudaý Özüne garşy baş göterýänleri höküm etmeli we jeza bermelidir. Lusifer günä edenden soň, onyň ady çalyşyldy. Ol mundan beýläk, şöhle saçýan biri diýip many berýän Lusifer diýilip atlandyrylman, Şeýtan diýildi. Şeýtan diýmek Ýalançy diýmegi aňladýar. Lusifer Hudaýyň duşmany boldy. Bilşiňiz ýaly, Şeýtan we onuň perişderleri şu wagt hem Hudaýa we gowylyga garşy herket edip gelýär. Ýöne, Hudaý beýik Hökümdardyr we hiç kim Ony eňip bilmeýär! “Ýumurtga daş bilen göreş tutmaly däldir!”

Hudaý Şeýtany we onuň yzyna eýeren perişdeleri kowandan soň, olar üçin baky sönmez dowzah oduny döredendigini Mukaddes Ýazgylar aýdýar. Şeýtanyň, onuň perişdeleriniň we olaryň yzyna eýerjekleriň hemmesini şol oda zyňyljak wagty geler. Şonuň üçin bu hakynda Ýazgyda şeýle diýilip ýazylan: “Olar gije-gündiz ebedilik gynalar.” (Ylham 20:10)

Ýöne, häli Şeýtanyň dowzah oduna taşlanmandygyny Ýazgy aýdýar. Hudaýyň garşysyna göreşip Şeýtan hşli bu dünädedir diýip Hudaýyň Sözi aýdýar. Ol ýykyp ýok edijidir. Ol Hudaýyň işini ýok etmek isleýär. Hudaýyň ýaradan ynsanlarynyň ýok bolup özi bilen dowzaha taşlanmagyny Şeýtan isleýär. Köp adamlaryň Şeýtanyň gol astyndadygyny, ýöne özleriniň muny bilmeýändigini, çünki Şeýtanyň aldawçydygyny Mukaddes Ýazgy aýdýar. Bu hakynda Mukaddes Ýazgy şeýle diýýär, “Şeýtanyň özi-de nur şerişdesiniň keşbine girýär.” (2Kor.11:14) Hudaýyň Sözüne üns bermesin diýip Şeýtan köp adamlary aldamaga çalyşýar. Şonuň üçin Hudaýyň pygamberiniň biri şeýle diýýär, “Hüşgär boluň, oýanyň; ýagyňyz bilan iblis arlaýjy arslan kimin aýlanyp, ýuwutjagyny agtaryp ýörendir.” (1Petrus 5:8)

Hüşgär boluň! Şeýtan sizi baky ýok etmek isleýär! Ýöne, Hudaýa şükür! Şeýtanyň güjünden gutulmagymyz üçin Hudaý Öz Sözüni berdi. Ýazgy şeýle diýýär, “Siz hakykaty bilersiňiz, hakykat-da sizi azat eder!” (Ýahýa 8:32) Şeýtanyň dürli erbet duzaklaryndan azat etjek hakykaty sen bilýärmisiň? Şeýtanyň bizden has akyllydygyny, geliň ýatdan çykarmalyň. Emma Hudaý Şeýtandan has akyllydyr. Şeýtan bizden has güçlüdir. Emma Hudaý Şeýtandan has güýçlüdir. Seni Şeýtanyň güýjünden halas edip biljek Hudaýyň Hakykat Sözüni bilýärmiň? Köp adamlar Hudaýyň hakykatyny diňlemegi gowy görmeýärler. Näme üçin adamlar hakykata gulak asmak islemeýär? Çünki, şeýtan olary aldady. Ol olary hakykat bolmadyk zatlara ynanmaga ruhlandyrýarlar. Hakykaty aýtsak, hakykaty diňlemek gulaga ýakymly däl. “Hakykat ajydyr!” Ýöne, eger siz Hudaýyň hakykat sözüni bilseňiz we oňa iman getirseňiz, Şeýtanyň güýjünden halas bolarsyňyz. Hudaýyň hakykaty adamlary Şeýtanyň ýalanlaryndan azat edip bilýär. Bu üçin siz hakykaty bilmeli we oňa ynanmaly!

Hudaýyň Sözüniň näme diýýändigine gulak sal: “Eý söýgüli doganlar, her bir ruha ynanmaň, ruhlaryň Hudaýdan bölüp-bolmadygyny synap görüň; çünki dünýä köp ýalan pygamberler çykdy.” (1Ýahýa 4:1) “Pygamberlik sözleriniň äsgermezlik etmäň. Her zady synap görüň. Gowy zady gaýym saklaň. Her hili erbetlikden gaça duruň.” (1Selanikler 5:20-22) Hudaýyň pygamberleriniň ýazanlaryny bilýärmisiň? Hakykat Sözüne düşünýäňmi? Sen olara ýüregiňden iman edýäňmi?

Dostlar, diňläniňiz üçin köp sag boluň. Hudaýyň nädip dünýäni ýaradandygy hakynda indiki gepleşigimzde diňlemäge çagyrýaryn.

Bu günki örenenlerimiz hakynda soraglaryňyz bar bolsa onda bize hat ýazyň. Siziň bilen indiki radio tolkunlarymyzda duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Aşakdaky Hudaýyň Öz Sözünde berýän ajaýyp wadasyna düşünmekde Reb size pata bersin,

“Siz hakykaty bilersiňiz, hakykat-da sizi azat eder!” (Ýahýa 8:32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *