Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly

hpic.jpg 

Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly

Hudaý şeýle diýdi: “Men—Hudaý we Menden başga Hudaý ýokdyr….Men Öz öňümde näme maksat goýan bolsam, şony hem amala aşyraryn”. Işaýa, 46:9,11

Sözbaşy

Hudaýyň Halasgär ibermek baradaky maksadyny pygamberler Töwratda (Köne Ähtde) beýan edipdirler. Birnäçe ýüz ýyl geçenden soň, Injil (Täze Äht) ýazylypdyr. Onda Hudaýyň maksadynyň nähili ammala aşandygyna biz göz eitrýäris.

Köne Ähtde pygamberler, köplenç, özleri we öz döwürleri barada ýazan ýaly bolup görünýär. Ýöne, siz okamagy dowam etdirseňiz, olaryň kim barada welilik edýändiklerine göz etirip bilersiňiz. 

Bu kitaby dolylygyna okamak üçin şu linke basyň: Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *