Dört Ruhy Hakykat

DÖRT RUHY HAKYKATLAR

Siz olar hakda eşitdiňizmi?
Ýaradyjy Biribar Hudaýy şahsy tanamak isleýärmisiň?
Mälim bolşy ýaly, älemde tebigatyň fiziki kanunlary hereket edýär. Şonuň ýaly-da ruhy hakykatlaryň bardygyndan habaryňyz barmy? Bu hakykatlar Hudaý bilen biziň aramyzdaky gatnaşyklary kesgitleýärler! Geliň olara seredip geçeliň.


1 HUDAÝ SIZI SÖÝÝÄR WE ÝAŞAMAGYŇYZ ÜÇIN AJAÝYP BIR MAKSADY BAR HUDAÝYŇ SÖÝGÜSI
Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr.” (1Ýahýa 4:16)
HUDAÝYŇ MAKSADY
Hezreti Isa şeýle diýýär, “Men ynsanlarda ýaşaýyş bolsun, gurply ýaşaýyş bolsun diýip geldim.”(Ýahýa 10:10) Näme üçin onda köp adamlar bu gurply ýaşaýşa eýe bolanoklar?
SEBÄBI…
2 IKINJI HAKYKAT
YNSAN GÜNÄLIDIR WE HUDAÝDAN AÝRY DÜŞENDIR. INE ŞOl SEBÄPLI HUDAÝYŇ SÖÝGÜSINI WE ÝAŞAÝYŞ ÜÇIN BOLAN MAKSADYNY BILMEÝÄR WE DÜŞÜNMEÝÄR. YNSAN GÜNÄLIDIR
Sebäbi hemmeler günä edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy.”
(Rim.3:23)
Adam Hudaý bilen içgin gatnaşykdaky ýaşaýyş uçin ýaradylypdy, emma ol kesirlik bilen özbaşdak ýoluny saýlap aldy. Şonuň netijesinde adamyň Hudaý bilen gatnaşygy kesildi. Hudaýa boýun bolmaýan ýa-da Oňa ýöne biperwaý garaýan özbaşdaklyga Injilde günä diýilýär.
HUDAÝ MUKADDESDIR
“Mukaddes boluň, çünki Men Mukaddesdirin.” (1Petrus1:16)
YNSAN AÝRALYGA DUŞDI
Sebäbi günäniň tölegi ölümdir…” (Rim. 3:23)
Adam aýra düşüpdir.
“Sebäbi günäniň jezasy ölümdir” (Hudaýdan ruhy aýra düşmekdir). Bu surat Hudaýyň mukaddesdigini, adamyň bolsa günälidigini görkezýär. Olaryň arasynda uly uçut ýatyr. Adam öz güýji bilen, meselem, gowy işler arkaly, filosofiýa ýa-da dinler arkaly mydama Hudaýa we “gurply ýaşaýşa” ýetmek isleýär. Emma günä sebäpli bu mumkin däl.Üçünji hakykat bu çykgynsyz ýagdaýdan ýalňyz çykalagany görkezýär.
3 ÜÇÜNJI HAKYKAT
ISA MESIH-ADAM GÜNÄSINDEN GUTULMAK ÜÇIN HUDAÝ TARAPYNDAN BERLEN EKE-TÄK ÝOLDUR. ONUŇ ÜSTI BILEN SIZ HUDAÝYŇ SÖÝGÜSINI DUÝUP WE BILIP BILERSIŇIZ.
Ol biziň üçin öldi
“Hudaý bize bolan söýgüsini, biz entäk günäkärkäk, Mesihiň biziň ugrumyzda ölmegi bilen görkezdi” (Rimliler 5:8)
Ol ölülerden direldi

“…Mesih ýazgylara görä, biziň günälerimiz üçin öldi, jaýlanyp, Ýazgylara görä hem üçünji güni direldi. Onsoň Kifasa, soň-da Onkilere göründi. Ondan soň bäş ýuzden köp dogana birden göründi…”(1Korin.15:3-6)
Ol—Hudaýa bolan eke-täk ýoldur.
Isa oňa diýdi: “Men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyryn; Mensiz hiç kim Hudaýa baryp bilmez”(Ýahýa 14:6)
Suratda görşüňiz ýaly, Hudaý Isa Mesihi biziň günälerimiziň jezasyny çekmäge ölüme iberip, bizi we Özüni bölýän uçudyň üstünden köpri gurdy. Isa Alehsalam edil şu guzy ýaly biziň günälerimiz üçin öldi. Bu üç hakykaty ýöne bir bilmek eterlik däldir…
4 DÖRDÜNJI HAKYKAT

BIZIŇ HER BIRIMIZIŇ ISA MESIHI HALASGÄR WE TAŇRY HÖKMÜNDE KABUL ETMEGIMIZ GEREK. DIŇE ŞONDAN SOŇ BIZ HUDAÝYŇ SÖÝGÜSINI DUÝUP WE ONUŇ NIETINI BILIP BILERIS

Bize Isa Mesihi kabul etmek gerek.
Emma Ol özüni kabul edenlere, adyna iman edenlere Hudaýyň ogullary bolmak hakyny berdi” (Ýahýa 1:12)
Biz Isany ynam bilen kabul edýäris.
“Siz iman arkaly merhemet bilen gutuldyňyz. Bu siziň tagallaňyz däl, Hudaýyň sylagydyr. Hiç kim magtanmaz ýaly oňat işlere-de bagly däldir” (Efesliler 2:8-9).
Isany kabul edip, biz täzeden dogulýarys.
Adamyň bu ikinji, ruhy dogluşyna “ýokardan dogluş” diýilýär. (seret: Ýahýa 3:1-8).

Biz Ony kalbymyza çagyran wagty şeýle bolup geçýär.

Isa diýdi: “Ine Men işikde duryn, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip, gapyny açsa, içerik girerin” (Ylham 3:20)Ýokardan dogulmak, toba etmek, Isany kabul etmek, günälerden gutulşa eýe bolmak, mesihi bolmak—bularyň hemmesi hem şol bir wakany suratlandyrýar. Bu çyn ýürekden özüňiň günälidigiňi boýun alyp, günäli ýaşaýyşdan ýüz döndermegi; Hudaýa dogada ýüzlenip, günäleriňi bagyşlamagyny soramagy aňladýar. Şonda isa Mesihiň siziň kalbyňyza girjekdigine we siziň ähli günäleriňizi bagyşlap, sizi Hudaýyň island adamy etjekdigine ynanmaly. Gurrüň bu zatlara diňe bir paýhas bilen ýa-da duýgy arkaly akyl etirmek barada däl. Esasy Isa bolan ynam we Onuň yzyna eýermek baradaky karardyr.
BU IKI TÖWEREK IKI HILI DURMUŞY ŞEKILLENDIRÝÄR:

Adamyň özi tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän durmuş
M- Tagtda –adamdaky “MEN” I- Isa –durmuşyň daşynda

  • -Isleg-arzuwlar adamyň özünden gelýär. Olar ahyrsoňy lapykeçlige getirýär.Isa tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän durmuş
M- “MEN” erini Isa berdi. I- Mesih ýüregiň merkezinde

  • -Islegler Isa tarapyndan Hudaýyň nieti boýunça gönükdirilýär.

Şu töwerekleriň haýsy siziň durmuşyňyzy aňladýar?
Olaryň haýsy boýunça ýaşasam diýýärsiňiz?
Isany nädip kabul edip boljakdygyny bilesiňiz gelýärmi…
Siz häziriň özünde doga arkaly ýüzlenip, Isany ynam bilen kabul edip bilersiňiz.
(Doga—bu Hudaý bilen geplşikdir)
Hudaý adamyň ýüregini gowy bilýär. Şol sebäpli Oňa sözleriňiz däl-de, ýüregiňiziň islegi zerurdyr. Siziň dogaňyz şeýleräk bolup biler:
“Rebbim Isa, Sen maňa gerek. Meniň günälerim üçin haçdaky ölümiňe men minnetdar. Meniň günälerimi bagyşla! Men ýüregimiň gapysyny Seniň üçin açýaryn we oňa girmegiňi soraýaryn. Meniň Halasgärim we Rebbim bol. Meniň durmuşyma ýolbaşçylyk edip, meni Öz islan adamyň edip etişdir. Meniň günälerimi geçenligiň üçin we maňa baky ýaşaýşy berenligiň üçin men Saňa minnetdar. Omyn.”

Şeýle doga siziň ýorek islegiňizi aňladýarmy? Aňladýan bolsa, onda häziriň özünde şu doga bilen Hudaýa ýüzleniň. Şonda Isa Mesih wada edişi ýaly siziň ýüregiňize girer.
Isa siziň kalbyňyza girdimi, ony nädip bilmeli
Siz Mesihden ýüregiňize girmegini soradyňyzmy? Onuň Ylham 3:20-däki wadasyna laýyklykda Ol inid s ize görä nirede? Isa siziň gapyňyza girmegi wada edipdi. Ol sizi aldap bilermi? Hudaý dogama jogap berdi dien ynamyňyz name esaslanýar? Hudaýyň aýdan Sözüne, Hudaý we Onuň Sözi ynama mynasyp.
Injil Isany kabul edenleriň ählisine baky (ebedi) ýaşaýyş wada edýär.
“Hudaý bize ebedi ýaşaýyş berdi, bu ýaşaýyş Onuň oglundadyr. Kimde ogul bar bolsa, onda şaýaşyş hem bardyr, kimde Hudaýyň Ogly ýok bolsa, onda ýaşaýyş hem ýokdur. Men muny size—Hudaýyň Oglunyň adyna iman edenleriň adyna ýazdym. Şeýle, siz Hudaýyň Oglunyň adyna iman edenler ebedi ýaşaýşyňyz barlygyny biliň” (1Ýahýa 5:11-13).
Isanyň elmydama siziň bilen boljakdygyna we sizi hiç haçan taşlap gitmejekdigine Oňa hemişe minnetdarlyk bildiriň. (Ewreýlere13:5,6) Ony kabul eden günüňizden başlap, Isanyň sizde ýaşaýandygyny we özüňiziň ebedi ýaşaýşa eyedigiňizi Onuň beren wadalary boýunça bilip bilersiňiz…
Ýatda saklamaly zerur zat…

DUÝGULARYŇYZA ESASLANMAŇ
Biziň ynamymyzyň esasy – biziň duýgularymyz däl-de, Injilde ýazylan Hudaýyň wadalarydyr. Isany kabul eden adam Hudaýyň Özüne we Onuň Sözüne bil baglaýar. Aşakdaky otlynyň suraty mesihilik durmuşy şekillendirýär. Ol fakt bolan Hudaýyň Sözi bilen biziň oňa ynamymyzyň we ynamyň netijesi – duýgumyzyň arasyndaky baglanyşygy görkezýär.

Parawozyň wagonsyz hem ýöräp biljekdigi düşünikli zat. Emma wagon bilen parawozy ýöretmäge synanyşyk biderek bolardy. Şunuň ýaly biz, mesihiler hem, öz duýgularymyza esaslanmaly däldiris, gaýtam biz öz ynamymyzy Hudaýyň we Onuň Sözüniň mizemez abraýyna esaslandyrýarys.
ISANY KABUL EDENIŇIZDEN SOŇ

Siz ynam bilen Isany kabul edeniňizde köp zatlar bolup geçdi:
1. Isa siziň durmuşyňyza aralaşdy. (Ylham3:20, Kol.1::27)

2. Siziň günäleriňiz geçildi (Kol.1:14, Efes 1:8)
3. Siz Hudaýyň perzendi bolduňyz (Ýahýa 1:12)
4. Siz ebedi ýaşaýşa eýe bolduňyz (1Ýahýa 5:11-13, Ýahýa 5:24)
5. Hudaýyň sizi ýaratmak bilen baglanyşykly bolan beýik maksadyna tarap ýola gadam urduňyz Ýahýa 10:10, 2Kor. 5:17, 1Sel5:18)
Siz özüňiz üçin Isa Meishi kabul etmekden başga-da ajaýyp zady heý bir göz öňüne getirip bilýäňizmi? Hudaýyň siz üçin eden ähli işlerine häziriň özünde minnetdarlyk bildirmek isleýäňizmi? Hudaýa minnetdarlyk bildirmek bilen siz Oňa bolan ynamyňyzy beýan edýärsiňiz. Siziň Isadaky täze ýaşaýşyňyz doly mazmunly bolmagy üçin siz ruhy ösmelisiňiz…

RUHY ÖSÜŞ ÜÇIN NÄMÄLERI BILMEK GEREK
Ruhy ösüş biziň Isa Mesihe bil baglap ýaşaýşymyza (ynamymyza) bagly. “Dogry adam iman bilen ýaşar” (Galtlylar 3:11) Ynam bilen ýaşaýyş size her bir uly bolmadyk zatda hem Hudaýa bil baglap ýaşamaga hem-de aş aşakdakylary amal etmäge kömek eder:
1. Her doga bilen Hudaýa ýüzlenmeli.( Ýahýa 15:7)
2. Her gün Hudaýyň Sözi —Injili okamaly (Res. Iş.17:11) Ýahýanyň Hoş Habaryndan başlaň
3. Ähli zatda Hudaýa boýun bolmaly (Ýahýa 14:21).
4. Söz we iş bilen bütin ýaşaýşyň bilen adamlary Mesih hakda güwälik etmeli. (Matta 4:19, Ýahýa 15:8)
5. Gündelik durmuşyňyzda we Isa hakdaky güwälikleriňizde Öz güýji bilen doldurmaga hem-de ýolbaşçylyk etmäge Mukaddes Ruha mumkinçilik bermeli (Galatlýalylar 5:16, Res. Işl. 1:8)
IMANLYLAR ÝYGNAGYNDA OLAR BILEN GATNAŞYK
Hudaýyň Sözi imanlylara “ýygnanyşmagy goýmazlygy” maslahat berýär (Ewreýler 10:25)
Odunlar üýşürililgi bolsa ot gowy ýanar, emma ekelikde olar tiz söner. Imanlylar bilen hem edil şeýle bolýar. Eger siz entek mesihiler ýygnagyna barmaýan bolsaňyz, onda ol ere çagyrýançalar garaüyp oturmaň. Ýaşaýan eriňizde Isa tagzym edilýän we Onuň Sözi wagyz edlýän er-mesihiler ýygnagyny tapyň. Bu siziň ruhy durmuşyňyz üçin örän wajypdyr.

One thought on “Dört Ruhy Hakykat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *