ИНҖИЛ

Гадырлы достлар, шу ашакдакы салгыланмадан сиз Бирибар Алланың Сөзи болан Инҗилден кәбир бөлеклери окап билерсиңиз. Шу вагт биз сизе Луканың Хош Хабарыны хөдүрлейәрис! Инҗилиң бу бөлүминде сиз Иса Месихиң нәдип гудратлы ёл билен дүнйә иниши ве Ол хакында пыгамберликлериң ерине етишини, Онуң аҗайып дурмушыны, вагыз-несихатларыны, хачда бизиң гүнәлеримиз үчин гетирен гурбанлыгыны, үчүнҗи гүни дирелишини ве гөге гидип Худайың сагында отурышы барада окап өвренерсиңиз. Иса Месих шейле дийипди, “Сиз хакыкаты билерсиңиз, хакыкат-да сизи азат эдер”! Биз сизиң Худайың Сөзүнден хакыкаты билҗекдигиңизе ве азат болҗак гүнүңизе гарашярыс!

Луканың Хош Хабары

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *