Radio maglumat

Türkmenistanyň dürli künçeklerinde radio arkaly Hudaýyň adamzat üçin getiren Hoş habaryny diňläp biljekdigiňizi size bildirmek isleýäris. Şu aşakdaky wagtda we tolkunlarda siz her gün Türkmen dilinde Hudaýyň Sözi bolan Töwratdan, Zeburdan, pygamberleriň beýleki ýazgylaryndan we Injilden radio gepleşigkleri diňläp bilersiňiz.

Her gün orta tolkunlaryň 1251 kGs-de gije sagat 20:00-dan 20:15 aralygynda diňläp bilersiňiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *