Rehimdar Huday!

Rehimdar Huday!

 

Yokdan bar eden, Yaradan Huday,

Gudratyñ beÿikdir, akylyñ çuññur!

Toprakdan yasap, jan berip bize

Šöhratyñ paÿlašdyñ, biz bilen Huday.

 

Özüñdäki häsiÿetiñi berdiñ sen,

Maksadyñy aÿan etdiñ ynsana,

Ÿaśamakdy, ÿaÿnamakdy, jośmakdy,

Señ saÿañda, huzuryñda, söÿgiñde!

 

Bu maksada gulluk etman,

Atamyz Adam, Enamiz How

Aldandylar bu pelegiñ oÿnuna,

Daślaśdylar  mekanyndan Hudaÿyñ.

 

Ÿaśaÿyś Çeśmesinden aÿrylyp,

Ölümi, ezÿeti-ejiri datdylar.

Nesillerine bu näleti ÿaÿradyp,

Ygtÿaryn aldyrdlar Šeÿtana.

 

Betbagtlyk ÿukini çekip gerdiśinde,

Dünÿáde ynsanlar her yan  urunÿar,

Yalan dinden haray gözlap

Beter azaśÿarlar, tumlukde galyp

 

Bu çykgynsyz ÿagdaÿda,

Taślamady bizi, Rehimdar Huday,

Gymmatly Sözüni iberip dünÿä

Günaniñ tölegin, töledi Huday.

 

Günañ tümlüginde oturan halka,

Nuruny iberdi, Rehimdar Huday,

Ÿalan yollarda azaśÿan halka,

Ÿoluny göklerden görkezdi Hudaÿ!

 

Bu Nur Kimdir, diÿip sorasañ

Dünÿaniñ Nury -Mesihdir Isa!

Bu Ÿol Kimdir, diÿip sorasañ

Hudaÿa eltÿän Ÿol -Mesihdir Isa!

 

Isa Mesih diydi bize:

Men – Yol, Hakykat, Yaśaÿyśdyryn!

Barmaz hic kim Mensiz

Hak Yaradan Hudaya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *