Hudayyng Sozi

[audio:https://www.turkmenhh.org/wp-content/uploads/2011/11/HUDAYYN-SQZI.mp3|titles=HUDAYYN SQZI]

Download this file.

“Ozal-bashda Soz bardy. Soz Hudaydady, Soz Hudayyng Ozudi. Ol ozal-bashda Hudaydady. Hemme zady Ol yaratdy, yaradylan zatlaryng hich biri Onsuz yaradylmady. Onda yashayysh bardy, yashayysh bolsa ynsanlaryng Nurudy. Bu Nur garangkylykda parlayandyr, garangkylyk ony ochurip bilen daldir.” Injil

One thought on “Hudayyng Sozi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *