Hudayyng merhemeti…ing kyn yagdaylarda hem umyt beryar we bize yashamaga many beryar…

Bu Nick Wuyching Hudayyng rehmi we merhemeti bilen durmushynyng ing erbet yagdayynda hem Ondan umyt tapypdyr we taze mana eye bolup taze Hudayy shohratlandyryan durmush bilen yashap bashlapdyr!
Bu shayatlyk Rus dilinde, gelejekde Turkmen diline gechirmek maksadymyz bar. Eger siz bu videony Turkmen diline gechirmekde yardam bermek islegingiz bolsa bize bildirip bilersingiz!

Goy Huday size pata bersin!

Nic by Poiskboga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *