Morokkaly musulman ayalyng goni efirde Isa Mesihi Reb hokmunde kabul edishi hakynda video

Umumy terjime sheylerak:

Bu jang Morrokkadan Sana atly uyamyz. Men Sana ozum Morrokkaly we sshu wagt Englanda yashayan. Men ilki bilen “ menden ongki morokkaly birining size erbet sozleri aydany uchin erbet boldum we sizden ol adam uchin bagyshlama sorayaryn. “ Zyany yok biz ol sozlere owrenishen” diyip Rashid atly alyp baryjy jogap beryar. “Men sizing gepleshikleringiz kopden bari goryarin, we sizing gepleshikleringiz gowy goryarin. Men Mesihi bolmaga gaty yakyn chunki men Hakykaty bilip bashladym. “Name uchin Kabul edengok” ? “sebabi men arim bar we ol fanatik musulman. Mening chagalarym bar we yoldashym bilse onda menden ayrylyshar we chagalarymy menden alar” Rashid: “ Men sening bashdan gechirenleringi bilyarin, emma bizing kopumiz hem kop ezyetler gorduk, kynchylyklar chekdik, Reb mbize yardam berer…”  Sana: “men yslama shubhe edip bashladym,….yslamdada erkinlik yok….” Sizing uchin dileg etmek isleyan.

Biz dileg etmezden ongurti, Rebbe yuzlening: Mening Rebbim , merhemetli Atam, Sening merhemeting we soygunign uchin minnetdar. Oz Oglunyg mening bgunlaeirm uchin hachda olume berendigi uchin minnetdar. Men gunalerim uchin toba edyan we Seni oz halasgarimhokmun Kabul edyan. Meni halas et Reb. Manga komek et meni gora, mening chagalarymy gora, yoldashyma hem komek et. . Mening yolumy yagty et we manga yolungy owret we ol yolungdan gezip bileyin!”

Rashit: “ Reb onung kyn wagtlarynda ol bilen bile bol, sen onung kalbyny bilyarsing, ony gora, onung durmushyny gora…biz sanga onung durmushyny doly tabshyryarys!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *