24 thoughts on “Asmandaky Atamyz mukaddes bolsun sening adyng!

 1. Asmandaky Atamyz diyilen dushunje hich hachan hem ynsan tebigaty manysynda dushunilmeyar-de ruhy manyda dushunilmelidir! Bizing Yaradyjymyz Huday bizing Ruhy Atamyzdyr, chunki bizing yaradylyshymyz ruhymy we bar dunyamiz Ondan gelip chykdy! Ondan bashgada Hudayyng Ozi biz barada Atalyk alada edyar we bizi oz chagalary kimin gowy goryar, Isa Mesihi bizing uchin ibermek arkaly we Onga bolan iman arkaly biz ruhy taydan Hudayyng chagalary bolmak hakyny alyp bilyaris we bu arkaly Huday bilen Ata we perzentler kimin yakyn gatnashykda bolup bileris! Bu bolsa Hudayyng bize bolan merhemetidir!
  Yone gynansak-da yslam pikirli ildeshlerimiz “Hudaya Ata diyip yuzlenmegi goni ynsan tebigaty manysynda yada fiziki manyda dushunyarler, emma Mukaddes Yazgylaryng gurrung edyani ruhy manydyr!

 2. men soragym kan jogap bermane yaltanmayan bolsan hormatly admin!

  name ucin sizde arak icyaler, ya donuz iyaler harama sholar, hi Hudayam oz gullarna shony buyrarmy haram keypi! Name ucin icyaniz!

 3. Isa Mesihing taglymaty boyuncha “arak ichip serhosh bolmaklyk” nadogrudyr. Bu sebapden arak ichmek hem nadogrydyr, eger arak ichip serhosh bolyan bolsang onda ony ichmeli daldiris. Munung yerine Hudayyng sozunden we hakykatdyna doly bolmalydyrys!
  Donguz etini hem iymek yada iymezlik meselesi Towrat boyuncha ysrayyl halkyny haram yagny gadagan edilen bir iymitdir. Yone dinge bir donuz dal, donuzdan bashgada kop haywanlaryng eti gadagan edilendir. Emma Isa Mesihing gelmegi bilen “arassa we arassa dal iymitler” baradaky dushunje esasy manysyna yetdi. Yagny “arassa dal iymitleri iymeklik bizing tenimize tasir edip bilsede, bizing yuregimize tasir edenok” Bu sebapden, ilki bilen bizing yuregimizdaki hapalyklar barada oylanmak wajypdyr, songy bilen tenimizing arassalygyny oylanmalydyrys!

 4. mana onem 3-4 adam edil sen jogabyny berdi! Yone olar yaly jogaplary budparyzlaram her kimem aydyp bilya. Sutnama gorkezin injilde pylan ayatda sheyle diyde!

 5. Gadyrly ildeshim, elbetde bizing aytyan zatlarymyz Hudayyng Yazgylaryna esaslanandyr!
  Mysal uchin Injiling Yahya bolumining 1 bap 1-nji ayatynda bizing aydanlarymyza esas bardyr: “Ozal bashda Soz bardy, Soz Hudaydady, Soz Hudayyng Ozudi. Ol ozal-bashda Hudaydady. Hemme zady Ol yaratdy, yaradylan zatlaryng hich biri Onsuz yaradylmady. Onda yashayysh bardy, yashayysh bolsa ynsanlaryng nurudy. Bu nur garangkylykda parlayandyr, garangkylyk ony ochurip bilen daldir….Ertesi gun Yahya (pygamber) ozune tarap gelyan Isany gorup: “Ine, Shu dunyaning gunasini Oz ustune alan Hudayyng Guzusydyr” diydi.

 6. “Ozal bashda Soz bardy,
  Soz Hudaydady, Soz Hudayyng
  Ozudi. Ol ozal-bashda
  Hudaydady. Hemme zady Ol
  yaratdy, yaradylan zatlaryng
  hich biri Onsuz yaradylmady.
  Onda yashayysh bardy,
  yashayysh bolsa ynsanlaryng
  nurudy. Bu nur garangkylykda
  parlayandyr, garangkylyk ony
  ochurip bilen daldir….Ertesi gun
  Yahya (pygamber) ozune tarap
  gelyan Isany gorup: “Ine, Shu
  dunyaning gunasini Oz ustune
  alan Hudayyng Guzusydyr”
  diydi.

  Men soragyma dushunmansin, bu yazgyn men soragyma birja dahylly yeri yok ildesh. Hany men soragymy oka tazeden gaytalap gaytalap

 7. Gadyrly admin! Meňli musulmana jogap hökmünde iýmitiň adamy hapalamaýandygy barada Injildäki Markusyň ýazan Hoş Habaryndaky 7-nji babyny bütinleý diýen ýaly, has takygy onuň 14-23 aýatlaryny mysal edip, Şerap – içgileriň erbetligi barada-da Efeslilere bölüminiň 5 bap 17 aýaty, Töwratda ýazylan Süleýman pygamberiň pähimleriniň 23 babynyň 29-35 aýatlaryny getirse bolmazmy?

 8. Gadyrdan dost,
  Getiren ayatlaryng gaty gowy mysallar! Elbetde Menli musulman ildeshimize Injilden getiren ayatlarymyzy maslahat berip bileris. Dogrudan hem Markusyng Hosh Habaryndaky 7-nji bap gaty yerlikli jogap bolup biler. Ondan bashgada Efesliler we Sulyeman pygambering pahimleri hem gowy maslahatdyr!
  Pikiringiz bilen we getiren ayat salgylanmalary bilen paylashandygynyz uchin kop sagbolung!
  hormat bilen,
  admin

 9. namow detskiy sada geldinizmi,atamyz oglymyz,ruhy manyda diyen bolman,siz name hudayyng ruhdygyny nirden bilyaniz,hany subutnama,adam sypatyna hosh habar bolup geldimi,beh sizin hudayynyz gowy ekenlay,siz ony uje kesgitlapsiniz,bilyanizem ruhy manyda hudayyn ruhy bla bla,erteki okamansana,onsonam nadip siz hudayy sheyle bir pes dereja yetirip bilyaniz,toba toba,gurban guzysy bolan diyyanizmi namemi,bir aydymynyza bar sizin,indi hudayy sho derejedemi,ay bar shu sizin wank pikirinizde aydaly ruhy many da bolanda da heyem bir huday bn guzy denelermi,heyem huday siz yalak ala samsyklar un ozuni peseldip gelip,siz yalaklar un olermi..hudayy beyle peselder yalak kim siz,alla tagala yeke takdir,sheyle bir beyik dir,rahman we rahymdyr,alla tagala hichem beydip pese dushmez,alla tagala buyrdy pygamberler iberdi,diyenini etsena et etmesenem etme,o dunyede hasabyny berersin,beydip gurban guzysy boldy yene etdi,name oyun oynayanyzmy

 10. Gadyrly ildeshim, sanga Hudayyng ine bu sozleri bilen jogap bermek isleyan, men pikir edyan muny Yazgy gowy basharyar!
  “Chunki hachyng sozi (yagny Hudayyng Isa Mesihde eden ishi) helak bolanlar uchin akmaklyk, biz -gutulanlar uchin bolsa Hudayyng gudratydyr. Chunki: ” Men akyldarlaryng akyldarlygyny weyran ederin, dushunjelilering dushunjesini guychden dushurerin” diyip yazylgydyr. Akyldar hany? Kanunchy hany? Bu dowrung alymy hany? Huday bu dunyaning akyldarlygyny akmaklyga owurmedimi? Chunki dunyaning Hudayyng akyldarlygynda oz akyldarlygy bilen Hudayy tanamandygyna gora, Huday iman edenleri wagyz akmaklygy (Hosh Habaryng wagyz edilmegi we onga bolan iman arkaly) halas etmegi maksat etdi. Chunki ehudylar (kabir adamlar) gudrat gorkezmegi talap edyar, grekler (bashga kabir sening yaly adamlar bolsa) akyldarlygy gozleyar. Biz bolsak hacha chuylenen Mesihi ehudylar uchin budremage sebap, grekler uchin-de akmaklyk bolan, yone chagyrylanlara…(her bir milletder parh etmez) Hudayyng gudraty we Hudayyng akyldarlygy bolan Isa Mesihi wagyz edyaris. Chunki Hudayyng “akmaklygy” adam akylyndan ustun, Hudayyng “ejizligi” adam guyjunden guychludir!”

 11. yokardaky mana jogap beren yazgyn ol sana degishli,yone huday hich wagtam ejizlemez,toba toba bu nejislerin nadip bular yalak pikir edip bilyaka,wah shumat isa(a.s) gelse sizi yeke yeke bogup oldir weli,her zadyn wagty bar,wah gelaysa sizin gunlerinize dat bi dat,halynyza gynanyanda,ey samsygam sizden gowydyr,hudayyn akmaklygy,hudayyn ejizligi,ony dine siz yalak yoly azanlar diyip biler.

 12. Yokardaky Mukaddes Yazgylardan berilen jogap sening yaly “Hudayyng eden ishine shubhe edyan, ony “akmaklyk” yada “ejizlik” hasaplayan” birine degishlidir! Ilki ozuning beren soraglaryng we shubhelering barada oylanyp gor, “Huday yere geler yaly name, Isa MEsihe iman arkaly gutulysh berer yaly sheyle ejizmi…” diyen yaly pikirler sende bar, mende dal. Ine bu sebapden bu ayatlary sening yalylara Huday jogap beripdir!

 13. ay goysanay,mena beyle zat diyemok,hany subut et,huday birinji bn a siz yalak akyly yoklar un yere gelmez,ikinji bn hudayyng oturan yerinden islani bolar islemedigem bolmaz,o un yere gelmek gerek dal,alla tagala diyer,diyen zadam boluberer,yere gelip siz yalak mal un gan dokmek gerek dal,ony men ejizlik we akmaklyk hasaplayanmy ya siz goze gornup dura.

 14. Sen name diyseng hem Hudayyng Hakykatyny ret eydarsing, men dal! Bu sebapden Hudayyng jogaby sening uchindir, muny kabul ederming etmezming bu sening oz ishing! Huday eyle eder yada etmez diyer yaly sen “Hudayyng akyldarymy”? Yokardaky ayatda aydyshy yaly “sening yalylaryng akylyny Huday akmaklyk sayyandyr! Bu sebapden sen Hudaya garshy duryarsyng, bize dal!

 15. YAhyanyng birinji bolumindaki sozler Isaňkymy??? Islendik ýerde birinjilik bilen şonu çykaryp başlaýaňyz. Injil kitaplaryna seredilen-de hem iki ya üç hatda ondanam kop şahs gormek bolýa. Mes; Isa diydi: ” ….” ; ya-da awtoryň sözi.
  Hakykatdanam asyrlardan soň bolup geçen wakany suratlandyrmaga çalşylýa we şol bir wagtda awtoram negiden üýtgeşmeleri girizýär.
  Ýogsa-da (şübhelem bolsa ) Injillerdäki Isanyň iň uly duýduryşy “Ynsan ogly , ynsan eline berler” diýä we köp zady aýan edýär. Oňsoň nädip Hudaý diýip bolýar?
  Ýa “islendik pygamber öz ýurdunda kabul edilmeýär” diýip pygamberligini subut etdi (edil beýleki pygamberler ýaly) we Üns berlen mahaly bu sözleri belki Muhammede (a.s) gönükdirip aýdandyr diymek bolýar.

 16. Isa Mesihing taglymaty boyuncha “arak ichip serhosh bolmaklyk” nadogrudyr.
  Eger men serhoş bolmajagyma gözüm ýetýär we bir stakançik goýberjek , şonda bolýamy.

 17. Arak ichmeging maksady name, koplench serhosh bolmakdyr! Eger bu maksat bilen arak ichyan bolsang onda bu gunadir! Yone birzady bellemek gaty wajypdyr, Huday bizing name ichip name iymegimizden ongurti bizing kalbymyzyng arassalygy barada has kop zady talap edyar! Chunki edilyan gunaler kalbynda doreyan erbet pikirlerden, gunali isleglerden ugur alyp emele gelyandir. Bu sebapden Hudayyng bizing kalbymyzy arassalamagy barada, pikirimizde tazelenmek barada koprak hereket etmelidiris!

 18. Yahyanyng birinji bolumindaki sozler Hudayyng sozleridir! Sebabi ol sozleri yagny “Isa Mesih baradaky dushunjani ylham bilen Huday resul bolan Yahya ayan edyar. Munga mengzeshlikde Yahya pygamber hem Isa Mesih barada guwalik edyar. Eger Yahyanyng Isa Mesih beyan edende ylhamlanyp shol Diri Sozung ruhlandyrmagy bilen beyan etdi! Ondan bashgada Yahya birnache yuz yyllardan songra dal, ilkinji asyryng ichinde yazga gechirdiler! Isanyng durmushyny, taglymatyny we eden gudratlaryny beyan etjek bolsang onda bu sheyle beyan ediler elbetde! Injili owrenjek bolsang butewiliginde owrenmelising, chunki Isa Mesih dinge bir Hudaylyk hasiyete doly eye bolman doly Ynsan tebigatyna hem eyedir. Bu sebapden Injilde Onung ahli tarapy hem beyan edilendir, Isa Mesihde Hudaylygyng doly 100% we shol bir hatarda ynsanlygyng 100% boldy. Munung uchin, Isa Mesihde Hudaya degishli hasiyetleri hem, ynsanlyk hasyetleri hem gorup bolyar! Injiling dort taraplayyn beyan edilmegi bolsa Isa Mesihi hemmetaraplayyn doly suratlandyryar! Mysal uchin Matta Isa Mesih baradaky Mukaddes Yazgylardaky pygamberliklere kop uns berip, olaryng berjay bolshy, Onung baky Patyshalyk gurmaga gelendigi baradaky ugurlaryna uns berip beyan etse, Yahya gelip koprak Isa Mesihing “Hudaylyk tebigaty, gutulysh bermek uchin gelendigine, baky yashayysh wadalaryna, Mukaddes Ruh baradaky wadalaryny beyan edyar! Luka bolsa Isa Mesihing gudratlaryna ylaytada, adamlara shypa bermek, jynlary kowmak, hatda jynlaryng hem ustunden bolan Isa Mesihing ygtyyary barada we sh.m kop beyan edyar. Ine sheydip Huday dinge bir taraplayyn beyan etman Isa Mesih baradaky bolan Injili bize dolulugyna yetiryar!
  Shonung uchin, Isa Mesihe kabir yerde Ynsan yada Ynsan ogly yada pygamber diyilip yuzlenilyan yada aydylyan bolsa munga geng galmak gerek dal, chunki Isa Mesihing bularyng hemmesini hem doly Ozunde jemleyar, yone bu Onung gokden chykyp gelen we aslynda hemishede Hudaylygyng ichinde bolan Baky Sozdugini, Nurdygyny hem aradan ayyrmayar!

 19. Gadyrly admin! Göräýmäge, biziň Ýaradyjymyzyň biz üçun eden işleri Meňli musulmanyň gözüni gidirýär. Eger beýle bolmasa, onda ol munça erbet we hapa sözleri biziň adresimize aýtmazdy. Soňam ony muňa ynanmagy kim mejbur edip dur. Kimiň ynanýan Hudaýy nähili häsiýete eýe bolsa onuň özi hem şeýledir, ol Huadaýyndan öňe geçip bilmez. Eger Menňli musulmanyň Hudaýy öz söýýänleri üçin (olar ugrunda) özüni kiçeltmegi, peseltmegi bilmeýän bolsa, onda ol muny nirden bilsin. Hudaýynyň başarmajak zadyny bendesi nädip başarsyn. Indi, şeýle adamlar bilen çekeleşik, jedel edip durmasak, belkem dogry bolarmy? Hudaýyň bizi günälerimizden halas etmek uçin eden işi munça gahary getirýän bolsa, onda direlen Isa arkaly şu wagtyň özünde Hudaý bilen gatnaşyp boljak mümkinçiligini, geljekde-de Hudaýyň Özüniň biz bilen bile ýaşajakdygyny aýdaýsak, onda bizi daşlap öldürjekleri ikiuçly däl. Men Hudaýyň mesihi bolan Isa arkaly, Onuň döken gany sebäpli, Hudaýyň meniň günälerimi eýýäm bagyşlap, Oz huzuryndaky ebedilik ýaşaýşy sowgat edip berenine begenýärin, Onuň öňünde dyza çökýärin. Meňli musulman ýalylar bolsa mugt gutulyşy hasap etmän, kyýamatdaky höküm gününde öz eden işleri boýunça sorag-jogap edilip aklanmak isleýärler. Bulara näme diýeliň; bolýar, ýoluňyz açyk, günä we sogap terezisi size garaşýar, belkem, bagtyňyz çüwüp, ykbal gülüp bakaýady-da?!!!! Size ak ýol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *