Gokdaki mesgenimiz

Her bir ynsan bu dunyade kalbynda bir yere gitmegi yada bir yeri gormegi kuyseyar… Shol kuyseyan yerini goreninden songra bolsa yene-de munga menzesh adamyng kalbynda emele gelyar, ol yeri gorende bolsa yene-de bir yeri gormegi kuyseyar….Sheydip adam kalby hich hachan hem sheyle bir “mesgeni” kuysemegini yitirmeyar. Munung sebabi hakynda oylananymyzda bolsa, bu yagdayyng bizing nahili yaradylyshymyzdan gozybashyny alyandygyny gorse bolyar. Ynsan Yaradyjy Huday tarapyndan yaradylyp, ilki bashda shol Yaradyjy bilen yakyn gatnashykda ajayyp bir mekanda yagny “Jennet Bagynda yagny Hudayyng mesgeninde” yashapdy. Emma bir gynanchly waka bolup gechdi, “Hudayyng dushmany sheytan Yaradanyng yaradylanlaryng ichinde ayratyn halda yaradany we yakyn gatnashykda bolyan ilkinji adamlary Adam ata we How enani aldamagy bashardy. Sheytan mekir yol bilen, yagny haywanlaryng ichinde mekir bolan yylanyng keshbine girdi we ilkinji adamlary Hudayyng sozune bolan shubhe doretmegi bashardy. Ol muny “Hudayyng sozuni ozuche olara dushundirip chalaja ony uytgetmek arkaly we sheydip ozuni Hudayyng yerinde goyup olara yalan wadalary berdi….Sheyle zady biz adamzat taryhynda bu gunler hem goryaris…

Bu gunki gun hem sheytan Hudayyng Yazgylaryna shubhe doredip gelyar we bu uchin ol hatda “yalan dinler” hem doretdi…yone bu hakynda bashga gezek gurrung ederis….

Sheydip ynsan Hudayyng aydanlaryna shubhe edip, Hudayyng gadagan eden agajynyng miwesinden iydiler we Onga boyun bolmadylar, sheydip olaryng kalby bu boyunbolmazlyk netijesinde uytgedi we olar Yaradyjysyndan gizlenip bashladylar…netijede bu edenleri uchin Hudayyng ong aydyshy yaly olar olumli boldular, Hudaydan ayrylmaly boldular we Hudayyng mesgeni bolan “Jennet bagyndan” kowuldylar.

Shol gunden bashlap adamzat nesli “shol ajayyp mekany Hudayyng mesgenini” kuysap kalplaryny doldurmak isleyarler, emma bu naletli dunyade hich bir zat olaryng kalbyny dolduryp bilenok we “ajayyp mekan gormek” teshneligini hich bir yer hem hich bir zat hem doldurmayar…

Bu yagdaydan chykalga bolsa, bizing janymyzyng oz Yaradyjysy bilen bu yitirilen gatnashygy dikeltmegi we Hudayyng ajayyp Mekanyna barjakdygyna bolan ynamyng gelmegidir. Yone muny ynsan ozi gazanyp bilmez, chunki munga pasgel beryan bizing gunalerimizing jezasydyr, bu hem “olumdir -ayralykdyr”. Bu yagdaydan bizi kim halas edip biler? Dinmi? Gowy ishlerimizmi? Pygambermi? Yada gowy dunya sistemasymy?….Bularyng hich haysy hem bizi halas edip bilmez, bizi halas edip biljek Yaradanyng Ozi Gudratly, merhemetli, rehimli, adalatly we soguden doly Hudayymyzdyr! Ol muny etdimi yada indi edermi? Hawa Ol elbetde Oz yaradanlaryny yone yere tashlamady, bashdan bashlap olar uchin gutulysh yoluny tayyarlap geldi we asyrlaryng jummushinde pygamberleri arkaly bu hakynda ynsanlara habar berip geldi we wagty dolanda bolsa wada eden “gutulyshyny” “oye dolanmagy” gokden iberen Baky Sozi bolan Oz Ogly Isa Mesihde bize upjun etdi! Isa Mesih kamil yashamak bilen “Hudayyng Gurbanlyk Guzusy” bolmak bilen Hudayyng “gunaning jezasy olumdir…gan dokulman guna bagyshlanmaz…” diyen talabyny berjay etdi! Adamzadyng gunaleri uchin bir gezek “janyny we ganyny bermek” bilen bizi Huday bilen yarashdyrdy we biz uchin “goklerdaki baky mekanda Hudayyng mesgeninde yer tayyarlady!” Bu ajayyp gutulysha, yagny Halasgar we Reb bolan Isa Mesihe iman getirenlere Huday muny sowgat bermek isleyar!

Gadyrly dost, bu gun gutulysh guni, bu gun Yaradyjy sanga garashyar we sen bilen Ogly Isa Mesih arkaly yarashmak isleyar, gunalerinig bagyshlap sanga “Oz mesgeninde baky yashayshy” sowgat bermek isleyar!

Sen muny kabul etmek islarmising? Eger sen bu Hosh Habary kabul etseng onda Isa Mesihing shagirtlerining ine bu ashakdaky ayatlarda guwa gechishleri yaly guwa gechip umytda shatlanarsyng!

“Chunki bizing bu dunyewi oyumiz, bu chadyr weyran bolsa, gokde Hudaydan bir ymaratymyzyng, el bilen yasalmadyk ebedi oyumizing bardygyny bilyaris. Sebabi gokdaki mesgenimizi geyinmegi kuyseap, munda ah chekyaris. Yone geyinsek, yalangach gorunmeris. Chunki bu chadyrda bolyan biz yuk astynda ah chekyaris; sebabi pany bolanlary yashayysh yuwutsyn diyip, yalangachlanmak dal-de, geyinmek isleyaris. Huday bizi shunung ozi uchin tayyarlap, bize Ruhy hem girew berdi. Sheylelikde, hemishe gayratly bolup, tende mesgen tutyan wagtymyz Rebden uzakdadygymyzy bilyaris – chunki biz didar arkaly dal-de, iman arkaly gezyaris. Gayratly bolup, tenden ayrylmagy, Rebbing yanynda mesgen tutmagy gowy goryaris. Shonung uchin bu tende yashasak-da, ayrylsak-da, Onung pisindi oturjak adamlary bolmagy yhlas edyaris!” 2Kor. 5:1-9

One thought on “Gokdaki mesgenimiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *