Işaýa Pygamberiň Mesih hakyndaky pygamberligi…

Işaýa pygamberiň Isa Mesih baradaky pygamberligi

53-nji bap

1 Biziň habarymyza kim ynandy?

Rebbiň güýç-gudraty kime aýan boldy?

2 Ol Rebbiň öňünde näzik maýsa dek,

gury ýerdäki kök deý ösdi;

biziň oňa serederimiz ýaly,

onda ne şekil, ne syrat bardy,

arzuwlarymyz ýaly keşp ýokdy.

3 Ol äsgerilmedi, ynsanlar ony ret etdi,

ol derdi, hassalygy bilýän adamdy;

adamlar ondan ýüzlerini öwürdiler,

ol äsgerilmedi,

hiç zatça-da görmedik ony biz.

4 Ol biziň hassalygymyzy öz üstüne aldy,

biziň dertlerimizi çekdi;

biz bolsa ol Hudaý tarapyndan jezalandyrylyp,

urlup ejir çekendir diýip pikir etdik.

5 Emma ol biziň ýazyklarymyz üçin ýaralandy,

biziň etmişlerimiz üçin ezýet çekdi,

rahatlygymyz üçin jeza onuň başyna geldi,

onuň ýaralary bilen biz şypa tapdyk.

6 Ählimiz edil goýun ýaly azaşdyk;

öz ýolumyz bilen gitdik herimiz,

Reb ählimiziň etmişimizi oňa ýükledi.

7 Oňa sütem edildi, ol ejir çekdi,

emma şonda-da agzyny açmady.

Soýulmaga äkidilip barýan guzy dek,

gyrkymçynyň öňündäki sessiz goýun dek,

hiç agzyny açmady ol.

8 Ol sütem, adalatsyzlyk bilen äkidildi.

Onuň nesilleri hakda kim aýdyp biljek?

Diriler diýaryndan mahrum edildi ol,

halkymyň ýazygy üçin zarba oňa degdi.

9 Onuň gabry pisler bilen boldy.

Ol baý adamyň ýanynda jaýlandy,

ol hiç hili sütem etmändi,

agzyndan ýalan sözler çykmandy.

10 Emma onuň ezilmesi,

dert çekmesi Rebbiň islegidi.

Onuň jany günä gurbanlygy edilse,

ol neslini görer, onuň ömri uzar;

Rebbiň islegi ol arkaly rowaçlanar.

11 Janynyň çeken jebir-jepalarynyň

hözirini görüp, ol kanagatlanar.

Öz bilşine görä,

Meniň dogruçyl gulum köpleri aklar,

öz üstüne alar olaryň etmişini.

12 Şonuň üçin Men oňa

beýik adamlaryň arasyndan paý bererin;

oljany güýçlüler bilen paýlaşar ol,

janyny gurban etdi ol,

ýazyklylar bilen bir saýyldy;

ol köpleriň günäsini öz üstüne aldy,

olaryň ýazyklarynyň geçilmegini diledi.


“Başga hiç kimde gutulyş ýokdur. Çünki biziň halas bolmagymyz üçin adamzada berlen gaýry at asmanyň astynda ýokdur».

Sen muňa iman getirýärsiňmi we Hudaýyň Özüniň üpjün eden  Isa MEsihdäki gutulyşyny kabul edýärmiň. Isa Mesihe bolan ynamyň seniň bakyýeti nirede geçirjekdigiňi anyklaýandyr!


5 thoughts on “Işaýa Pygamberiň Mesih hakyndaky pygamberligi…

 1. Türkistanda Hıristiyanlık ne kadar güçlü? Din yüzünden insanların birbirlerine karşı kötü davranışlarını, eziyetlerini, cinayetleri, toplu kıyımları, savaşları, kısaca insanlık dışı davranışları anlatan İNANÇ VE SÖMÜRÜ adında bir antoloji yayınladım. Amacım insanlar okusunlar ve insanca yaşasınlar, herkes kendi dinini yaşasın, karışmayın!

  Kitap hakkında bilgi:

  İNANÇ VE SÖMÜRÜ http://www.ikiayayincilik.com.tr/img2/a/m/zzeeydsszauzzeeyd.jpg

  İhsan HALLAÇOĞLU

  Yayınevi Kastaş Yayınları ( Araştırma Dizisi )
  Editör Erendiz KASNAK
  Kapak Resim Emey HALLAÇOĞLU
  Baskı 1 – İstanbul, Aralık 2009 Karton Kapak, Kitap Kağıdı, 464 Sayfa
  Fiyat 15,00 TL

  indirimli fiyatı görmek için sepete ekle tuşuna basınız

  Tarih boyunca inanç din, insanlığı bir araya getiren en önemli etkenlerden biridir. Her insan, doğası gereği bir inanca gerek duyar. Belki bu sebepledir ki, en kolay suiistimal edilen, kötüye kullanılmaya en müsait sistem inanç sistemidir. İster tek tanrılı, ister çok tanrılı olsun, ister ilahi ister ilahi olmayan diye tanımlansın, her din onu yorumlayanlarca saptırılmaya müsaittir ve tarih bu sapkınlığın akıl almaz belgeleriyle doludur…
  Bu kitap inanç ve din adına çağlar boyunca yapılan zulümleri ve suiistimalleri belgelerle ortaya koyan geniş kapsamlı bir antolojidir.

  Ürün Detayı
  Barkod : 9789789752829
  ISBN :
  Ebat : 13,5 cm x 19,5 cm
  .
  Ürünün Kategorileri
  Genel Konular > İnceleme Araştırma

  Selamlar ve sevgiler.
  İhsan Hallaçoğlu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *