Diňe Sensiň

DIŇE SENSIŇ MENI DÜNÝÄ INDEREN ,

PÄK, MUKADDES RUHUŇ BILEN DOLDYRAN,

GAÝGY DÄL, ŞATLYK BILEN AK PATA BEREN

DIŇE SENSIŇ HUDAÝYMYZYŇ OGLY.

2.

ÇAGALYKDA SAŇA BOÝUN BOLMADYK,

ÇAGYRAŇDA SEŇ ÝANYŇA GELMEDIK,

TOBA EDÝÄS HUDAÝYMYZ BAGYŞLA BIZI

ŞONDA-DA SEN SÖÝÜPDIŇ ÖZ PERZENDIŇI.

3.

SEŇ ADYŇDAN AK PATALAP GÜNÄLILERI

“TOBA ET,ISA GEL HALASGÄR REBBE”

DIÝIP SEŇ SÖZÜŇI AÝDYP YNSANA

DIŇE SAŇA BOÝUN BOLUP,DYZAÇÖKERIS.

4.

SENIŇ BILEN BOLDUK INDI BERKARAR,

DURMUŞYMYZ BOLMAZ INDI BI KARAR,

RUHUMYZAM DIŇE SENI ALKYŞLAR,

BIZIŇ ÝÜREGIMIZDE DIŇE SEN BAR.

5.

SEN BIZE ÖWREDÝÄŇ SENI SÖÝMÄNI,

SEN BIZE GÖRKEZÝÄŇ ŞATLYK ÝOLUNY.

BIZ SENDE, MESIHDE BAKY ÝAŞARYS

DIŇE SENSIŇ EDÝÄN ÄHLI ZATLARY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *