Isa Mesih atly filim…

jesus-lrg.jpg

Biz size bu bölümde Isa filminiň wideo ýazgysyny hödürleýäris. Bu film Injile esaslanyp taýýarlandy. Bu arkaly siz Halasgär Isa Mesihiň size bermek islän “günälerden gutulyşyna, jennetdäki baky ýaşaýşyna, Hudaý bilen ýaraşmaga we baky parahatlyga eýe bolmaga, şeýtanyň üstünden we onuň gara güýçelerinden eňişli ýaşaýşyna” düşünersiňiz we Ony kabul edip günälerden we dowzah odundan gutulyşa eýe bolmagyňyzy arzuw edýäris. Isa Mesih sizi gutulyşa etirenden soň, size gundelik durmuşyňyzda hem nähili dynçlykdan, ruhy manydan we şatlykdan doly ýaşaýyş bilen ýaşamagy öwreder!

Isa Mesihiň durmuşy baradaky filmi görmek isleňiz şu aşakdaky salgylanma basyň:

Movie 1Isa Mesih

2 thoughts on “Isa Mesih atly filim…

  1. slm bana bu isa mesih en filemine cd ya da kaseti ne bana yollar miseniz acaba benim adresim veldstraat 74 2060 antwerpen belcika

  2. Salam ildesh, bize hat yazanyňyz üçin minnetdar! Eger adresiňizi ýene bir gezek berseňiz we anyk adress görkezseňiz biz size Isa filmini ýollardyk. Size Turkmen ýada Türk dilindemi gerek?
    size Biribardan ýagşy dilegler edip,
    admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *