Dar Gapy…

at-the-door

Dar Gapy…

Isa Iýerusalime tarap barşyna, şäherlerleriň, obalaryň içinden geçip, sapak berýärdi. Bir adam Oňa: “Ýa Reb! Halas boljaklar azmy?” diýdi. Isa olara şeýle diýdi: “Dar gapydan girmäge çalyşyň, çünki size diýýärin: birentekler girjek bolar, ýöne başarmaz. Öý eýesi turup, gapyny ýapanda, siz daşarda galyp: “Ýa Reb, gapyny bize aç” diýip, gapyny kakmaga durarsyňyz. Emma Ol size: “Men sizi tanamaýaryn, nireden gelendigiňizi bilmeýärin” diýip jogap berer. Şonda size şeýle diýersiňiz: “Biz Seniň öňüňde iýip-içdik, Sen biziň köçelerimizde sapak berdiň”. Emma Ol: “Men sizi tanamaýaryn, niredendigiňizi bilmeýärin diýip aýdýaryn ahyryn. Baryňyz ýanymdan aýrylyň, eý, nähak iş edenler diýer. Ybraýymy, Yshagy, Ýakuby we ähli pygamberleri Hudaýyň Patyşalygynda, özüňiziň bolsa daşaryk kowulanyňyzy göreniňizde, ol erde aglama we diş gyjama bolar. Gündogardan, günbatardan, demirgazykdan, günortadan adamlar gelip, Hudaýyň Patyşalygynda saçak başynda oturarlar. Ine, ilkinjiler boljak ahyrkylar bar we ahyrkylar boljak ilkinjiler bar!”

Gadyrly dost sen Öý Eýesi bolan Halasgär Isa Mesihe iman getirdiňmi we Onuň gapysyndan iman edip girdiňmi?…Ol seni tanaýarmy? Sen Ony tanaýarsyňmy? Ýada daşarda galanlar ýaly…”biz Seni diňe pygamber ýaly tanaýas dälmi… biziň dinimiz beýle diýýär… ahyryn…” diýip şübhelenýäňmi?

Wagt ýitirme-de Injiliň aýdanlaryna ynansaň gowy bolar, çünki bir gün gelip gapy ýapylar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *