Gözeliň başdan geçirenleri…

005

Gözeliň başdan geçirenleri…

Bu gorky hakyndaky hekaýa. Gözeliň gaty erbet duşmany bolan –onuň garşysyna her hili erbet ruhlary çagyrýan we nälet indermäge çalyşýan bir goňşysy bardy. Bir gün Gözel ýene-de öýüne gelende goňşysy onuň garşysyna nälet dogalaryny eden ýaly göründi. Ol nämäniň bolýandygyny bilip bilmedi, emma nähilidir bir erbet ruhlaryň bardygyny, olaryň oňa we onuň maşgalasyna ýamanlyk etjek ýaly duýulýardy. Nähili nälet bilen göreşýändigini we olary nädip ýeňmelidigini bilmeýän Gözel erbet ruhlara garşy näme etmelidigi barada ýaşlygyndan öwrenenlerini etmäge çalyşdy. Ol gapysynyň üstünden asylgy duran burçlary täzeledi. Oglunyň egin-eşigindäki Gurhandan ýazylan aýatlaryň ýerindedigini barlady. Öz ýanyndan şeýle pikirlendi: “Eger ýeterli pulum bolsady oba mollasyny çagyryp bu näletleri aýyrdardym…” Emma onuň puly azdy, molla ýetmeýärdi, çünki bu erbetlikleriň üstesine Gözeliň ýanýoldaşy hem arakkeş we neşekeşdi. Ol maşgalanyň bar puluny harçlaýardy. Onuň durmuşy umytsyzlykdan doly ýaly görünýärdi. Gorky we umytsyzlyk ony şeýle bir bogýardy welin, ol gözlerini ýaşdan dolduryp sübsäni eline aldy. Ol sübselemelidi. Ol öýüni, soňra howlusyny sübseläp başlady. Soňra jaýynyň öňündäki köçesiniň ugruny sübselemäge çykypdy. Ol wagt günortandy we beýle iş etmäge gaty yssy wagtdy, howanyň yssylygy 50 derejeden hem geçipdi. Emma maşgalasyny goramak üçin Gözele hiç bir zat kyn däldi. Ol bu näledi aýyrmalydy, emma näme etmeli? Ol nahili nälet? Nähili edip ol rahatlyk tapyp biljekdi? Eger ol ruhy näledi ýok edip bilmese onda näme bolar? Näletleýän erbetg goňşusyndan Gözel nädip ar alyp biler?

Gözel köçäniň ugruny süpürip duran wagty beýleki bir goňşusynyň: “sen bu taýlaryny süpürip gowy edýärsiň, men ol palçynyň elinde öwülýäden gazyp alyp gelen topragyny seniň öýüň öňüne sepip, öýüňden biriniň ölmegi üçin nälet aýdyp, duranyny öz gözüm bilen gördüm” diýdi. Şol bada Gözele ýene-de erbet gorky aralaşdy. Mundan soň ol has hem erjellik bilen hemme ýeri sübse bilen gowyja süpürip boldy. Wagtlaýynça ol köşeşdi, ýöne ol soraglar ony ene-de alada saldy. Goňşysyndaky güýçden hem, başga güýçlerden hem iň güýçli eňiji güýji nireden tapyp bolar? Gözel yssy günortanda dem-dynç almak üçin içerik girdi. Içerik girende, onuň ýadyna birnäçe gün mundan ozal kimdir biriniň şäherde oňa beren kiçijik kitapçasy ýadyna düşdi. Ol baryp şol kitapçany eline aldy we özüne käsä çaý guýdy-da ony okamaga başlady. Ol kitap Isa Mesih hakyndady we Isanyň hemmeleri, hatda duşmanlaryny hem söýýändigi barada gürrüň berýärdi. Gözel beýle zady asla eşitmändi. Duşmanlaryny hem söýüp bilýän Isa Mesih kimkä? Ol kitapda Isanyň hatda zynada tutulan aýaly hem höküm etmändigi hem ýazylypdy. Isanyň donunyň gyrasyna elini degirip bütinleýin sagalan zenan barada, Isanyň köp adamlardan jynlary kowandygy we şypa berýändigi ol kitaby okadygyça Gözeli haýran galdyrýardy. Isa Mesih hemişe adamlara hyzmat edýärdi, olary iýmitlendirýärdi, şypa berýärdi, bereketleýärdi we söýýärdi. Ol güýçlidi- hemme zada güýji ýetýärdi. Isa Mesih onuň soraglaryna jogap bolup biljek birimikä? Şeýle diýip pikirlense-de, bu kitap Gözeli alada saldy. Çünki kitap başga bir nälet hakynda ýagny günäniň netijesinde dörän nälet hakynda gürrüň berýärdi. Gözel öň beýle zady pikir hem etmändi. Ýöne munuň üstünden ol özüniň durmuşyna nälet getirýändigine görüp ugrady. Özüniň günälidigine düşünip başlady. Ol hem erbet işler edipdi. Başgalar hakynda erbet zatlar pikir edipdi. Ýalan sözläpdi we kiçijik bolsada ogurlyk edipdi. Bu günäler onuň şu wagtky durmuşyny erbetleşdirýärdi we olar üçin hudaýyň öňünde jogap bermelidigi, Gözeli gorkuzdy. Ölümden soňky durmuş- ol bu barada başgaça pikirlenýärdi, ýagny özüniň edýän gowy işleri günälerini ýuwar we dowzah jezasyndan ony halas eder diýip düşünýärdi. Bu wagt bolsa ol Hudaýyň Sözünden, gowy işleriň Hudaýyň Öňünde hapalanan bir çüýrän egin-eşik ýalydygyny, okaýardy. “Hiç bir dogry adam ýok..”diýen sözlere gözi düşende, Hudaýyň öňünde hiç bir zady hödürläp bilmeýändiginde özüniň ýeke däldigini bildi. Hakykat şeýledi, ýagny hiç kim Hudaýa doly boýun bolup Ony razy edip bilmeýärdi we bu sebäpden hemmeler hem baky dowzaha höküm edilipdi. Soňra Gözeliň gözleri birdenkä ol kitapdaky umyt sözlerine düşdi: “biz entek güýçsüzkäk, Mesih belli wagtda hudaýsyzlar ugrunda öldi…Hudaý bize bolan söýgüsini biz entek günäkärkäk, Mesihiň biziň ugrumyzda ölmegi bilen görkezdi. Şeýle, Onuň gany bilen şu wagt aklanyşymyz ýaly, Ol arkaly gazapdan gutuljagymyz hem has anykdyr…” Günäniň jezasy we näledi üçin çykalganyň bardygy barada hoş habar üçin Gözeliň kalby şatlykdan doldy. Bu näletden gutulyş Isa Mesihdedi. Onuň günäleri üçin Isa Mesihiň ölümi töleg bolupdy, ýöne muňa ynanyp ynanmazlygy bolsa Hudaý Gözeliň ygtyýaryna goýupdy. Hawa, Gözel elbetde bu hoş habara ynandy. “Çünki sen agzyň bilen Isany Reb hökmünde ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden direldendigine ýüregiň bilen ynansaň gutularsyň” diýen sözleri okanda, ol Hudaýa kalbyndaky bar zatlary aýtmak isledi. Bu sözler arkaly özüniň günälidigini, Hudaýyň öňünde boýun almalydygyna, diňe Isanyň onuň günäleri üçin töleg tölänine ynanmalydygyna we Isany özüniň Rebbidigine düşündi. Öňinçä, Gözel Isanyň Rebbdigini bilmeýärdi. Şu wagt bolsa Isadan günälerini bagyşlamagy sorasa, onda Isanyň onuň Rebbi we Hojaýyny boljakdygyna düşünýärdi. Ol günäniň guly bolmakdan ýadapdy. Ol azat bolmaga, günäleriniň bagyşlanmagyna we Reb Isa Mesihiň onuň durmuşynyň täze Eýesi bolmagyna begenýärdi. Göze kitaby okamagyny dowam etdirdi we şeýle sözleri okady: “Siz hakykaty bilersiňiz we hakykat sizi azat eder”. Ýüreginde täze umyt bilen ol şeýle diýdi: “Hawa, hakykatdanda maňa gerek zat ine şu. Maňa bu gorkulardan azat bolmak gerek. Isanyň berýän bu azatlygy maňa gerek.” Şol pursatdan başlap, Gözel özündäki bar soraglaryň jogabynyň Isadadygyny düşündi. Ol Oňa dileg bilen ýüzlenmelidi, ýöne nähili dileg etmelidigini bilmeýärdi? Ol musulmandy we ýöne ýat tutulan namazlardan başga zady bilmeýärdi, hatda Allanyň özüni eşidýändigini hem bilmeýärdi. Dileg etmegi bilmesede Hudaý ony eşidermikä? Bu sebäpden ol gaty aladalandy, ýöne şonda-da çaga ýaly ýönekeý sözler bilen şeýle diýip dileg etdi: “Gadyrdan Isa, Sen maňa gerek. Men özümiň günälidigimi we Hudaýa boýun bolmazlyk edendigimi boýun alýaryn. men Saňa ynanýaryn we meniň günäm üçin töleg töländigiňe iman edýärin. Meniň günälerimi bagyşla we meni mynasyp bolan jezadan halas et. Seniň meniň Halasgärim we durmuşymyň Hojaýyny bolmagyňy isleýärin.” Şeýle sözler bilen Hudaýa ýüzlenenden soňra, Gözel özünde aýratyn bir ýeňilligi duýdy. Ol diňe bir durmuş aladalaryndan eňlemän, öz janynda hem ýeňillik duýdy. Ol köpden bäri gözleýän parahatlygy, söýgini we Hudaý tarapyndan kabul edilmegi Isa Mesihde tapandygyny bildi.

Gadyrly dost, sen nahili? Günä seniň hem durmuşyňy zaýalaýarmy? Gözel ýaly, sen hem azat etmegi üçin Isa Mesihe ýüzlenip bilersiň. Sen saýlajagyň haýsy, bu Hoş Habara ynanyp gutulyş almakmy ýada baky näletlenmekmi? Sen heniz bu barada çözgüde gelmedik bolsaň, onda Hudaýyň Sözüni diňlemegi dowam etdir. Bu sözler Gözeliň şol kitapdan okan sözleridir!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *