Aýak Yzlary…

AÝAK YZLARY

 

Bir gün gije bir adam düýş görüpdir. Ol düýşünde Reb bilen bile kenaryň ýakasynda aýlanyp ýörmüş. Asmanda onuň dumuşynyň görnüşi şöhlelenipdir. Her bir görnüşde ol çägede iki dürli aýak yzlaryny görüpdir. Olaryň biri Rebbe, beýlekisi özüne degişlidi. Durmuşyndan alnan soňky görnüş huzurynda şöhlenende, ol aýak yzlaryna nazaryny dikipdir we öz durmuş ýodalarynda diöe bir aýak yzyň bolandygyny görüpdir. Şeýle hem ol, munuň öz durmuşynyň iň pes we gaýgyly pursatynda bolandygyny ýadyna salypdyr. Bu hakykatdan hem ony alada goýdy we ol bu babatda Rebden sorady: “Rebbim, bir gün men Seniň yzyňa eýermegi kara edipdim we Özüň tutuş ýoly meniö bilen ýörejekdigiňi aýdypdyň. Emma men durmuşymyň iň hasratly günlerinde hem diöe aýak yzyň bardygyny gördüm. Sen iň gerekli pursatda näme üçin meni taşlap gidýändigiňe düşünmeýärin”.

Reb şeýle jogap berdi:

“Meniň gadyrly, gymmatbahaly çagam, Men seni söýýärin we Men seni hiç haçan ýeke taşlamaryn. Seniň agyr synagly hem hasratly günleriňde diňe bir aýak yzy görmegiň, bu-Meniň şol pursatlarda seni göterip ýörändigimdir!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *