Ekin Tymsaly

Ekin Tymsaly

 

Köp halaýyk üýşüp, her şäherden Isanyň ýanyna ýygnananlarynda, Ol tymsal bilen gürrüň berdi: “Bir daýhan ekin ekmäge gidýär. Ekip ýörkä, tohumlaryň birnäçesi ýoluň ýakasyna düşýär, olar depelenýär we guşlar gelip, olary çokalaýarlar. Birnäçesi hem daşlyga düşüp, gögeren badyna guraýar. Çünki yzgar ýok eken. Birnäçesi tikenleriň arasyna düşýär, tikenler olar bilen ösüp, olary basýar. Birnäçesi-de gowy ýere düşensoň, gögerip, ýüz esse hasyl berýär.” Bulary aýdansoň: “Gulagy barlar eşitsin!” diýip gygyrdy. Şägirtleri Ondan: “Bu tymsalyň manysy näme? Näme üçin olara tymsallar arkaly gürrüň berýärsiň?”diýip soradylar. Ol şeýle diýdi: “Gögüň Patyşalygynyň syrlaryna düşünme ukyby size berildi, olara beilmedi. Çünki kimde bar bolsa, oňa berler, ondaky bol bolar; kimde ýok bolsa, elindäki hem ondan alnar. Meniň olara tymsallar bemegimiň sebäbi şu. Çünki gözläp görmeýärler, diňläp eöitmeýärler, düşünmeýärler. Işaýa pygamberiň aýdan öu welilik sözleri olarda ýerine ýetýär: “Gulagyňyz bilen eşidip, düşünmersiňiz; Gözleriňiz bilen gözläp, görmersiňiz; Çünki bu halkyň ýüregi gatady, Gulagy agraldy, Gözlerini-de ýumdylar. Beýle bolmadyk bolsady, Gözleri bilen görüp, Gulaklary bilen eşidip, Ýürekleri bilen düşünip, Maňa tarap öwrülerdiler, Men-de olara şypa bererdim”. Siziň gözleriňiz ne bagtly, çünki olar görýär, gulaklaryňyz ne bagtly, çünki olar eşidýär. Size dogrusyny aýdýaryn, köp pygamberler, dogry adamlar siziň görýänleriňizi görmek islediler, ýöne görmediler, siziň eşidýänleriňizi eşitmek islediler, ýäne eşitmediler. Indi daýhan hakdaky tymsalyň manysy şeýle: Tohum Hudaýyň Sözüdir. Ýoluň ýakasyna düşen däneler sözi eşidýän adamlary aňladýar. Ýöne olar oňa düşünmäninde, gutulmazlyklary üçin şeýtan olaryň kalbyndan sözi sogrup alar. Daşlyk ýere düşenler bolsa sözi eşidenlerinde şatlyk bilen kabul edýän adamlary aňladýar. Ýöne olar kökleriniň ýoklugy üçin, az wagtlaýyn iman edip, synag wagty ýagny bu söz üçin muşakgat ýada yzarlama bolanda imandan dänýärler. Tikenler arasyna düşenler bolsa sözi eşidýänleri aňladýar, ýöne bu ýaşaýşyň gaýgylar, baýlyklary, keýpi-sapasy olary barha bogýar, olar hasyl bemeýärler. Gowy topraga düşenler bolsa, Sözi eşidip, ony ýagşy hem ak ýürekde saklap, sabyr bilen miwe berýänleri aňladýar. Olaryü käbiri ýüz, käbiri altmyş, käbiri-de otuz esse hasyl getirýär”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *